Tús le Grinnfhiosrúchán Reachtúil

GRINNFHIOSRÚCHÁN ROIMH THÚS A CHUR LE FOSTAÍOCHT, CONRADH, CEAD NÓ SOCRÚCHÁN


TÚS LE RIACHTANAIS REACHTÚLA GRINNFHIOSRÚCHÁIN

Cuireadh tús leis na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) ón 29 Aibreán 2016.

Léirítear i gCiorclán 0031/2016 Tús le Riachtanais Reachtúla le haghaidh Grinnfhiosrúcháin ó na Gardaí (a foilsíodh ar an 28 Aibreán 2016) na riachtanais reachtúla a bhaineann le húdaráis scoileanna ón 29 Aibreán ar aghaidh in éineacht leis na socruithe praiticiúla atá i bhfeidhm le tacú leis na nósanna imeachta grinnfhiosrúcháin. Sáraíonn an ciorclán seo agus tagann sé in áit Chiorcláin 0063/2010 agus 0026/2015 agus baineann sé le gach bunscoil agus iarbhunscoil aitheanta agus ionaid oideachais ar bith eile a fhaigheann maoiniú ón stat (mar atá sainithe san Acht Oideachais, 1998) le haghaidh leanaí nó daoine soghonta.

Tá doiciméad Ceisteanna Coitianta chun cuidiú le scoileanna maidir leis an gciorclán ar fáil freisin.

Is é an cuspóir atá le Ciorclán 0031/2016

(1)   Na riachtanais reachtúla nua maidir le grinnfhiosrúchán ó na Gardaí a tháinig i bhfeidhm ón 29 Aibreán 2016 a chur faoi bhráid údarás na scoileanna chomh maith leis na cionta coiriúla a bhíonn i gceist mura gcomhlíontar na riachtanais seo.

(2)   Na socruithe praiticiúla a léiriú atá i bhfeidhm maidir le grinnfhiosrúchán a dhéanamh ar mhúinteoir cláraithe, foireann nach múinteoirí iad agus daoine eile.

(3)   Na gnéithe a bhaineann le dualgas cúraim atá le tabhairt san áireamh ag údaráis scoileanna a léiriú mar chuid den phróiseas leathan earcaíochta/roghnúcháin ag fostóirí agus eile.

I gCuid 4 den Chiorclán tá deich bpríomhphointe maidir le tús a chur le grinnfhiosrúchán reachtúil:

Tá sé mar dhualgas ar gach údarás cuí scoileanna iad féin a chur ar an eolas faoi Chiorclán 0031/2016 agus leis na riachtanais maidir le grinnfhiosrúchán atá san Acht um Ghrinnfhiosrúchán agus an polasaí, na nósanna imeachta agus na cleachtais iomchuí bheith i bhfeidhm chun comhlíonadh leis an Acht um Ghrinnfhiosrúchán agus ciorclán 31/2016 a dheimhniú. Ba chóir go dtuigfeadh údarás scoileanna na cionta coiriúla a bhaineann le neamhchomhlíonadh le hoibleagáidí an Achta um Ghrinnfhiosrúchán maidir le grinnfhiosrúchán reachtúil.

Grinnfhiosrúchán Iarghabhálach

Tá eolas ar fáil anseo - Grinnfhiosrúchán Iarghabhálach - maidir leis na riachtanais reachtúla a bhaineann le grinnfhiosrúchán iarghabhálach a dhéanamh ar fhoireann reatha teagaisc, ar fhoireann nach mbíonn ag teagasc agus ar dhaoine eile nach ndearna na Gardaí grinnfhiosrúchán orthu agus a thugann faoi obair nó gníomhaíochtaí cuí le leanaí nó le daoine soghonta.