Maidir Le Grinnfhiosrúchán Cúlghabhálach

RIACHTANAIS REACHTÚLA MAIDIR LE GRINNFHIOSRÚCHÁN CÚLGHABHÁLACH


EOLAS TÁBHACHTACH SUAS CHUN DÁTA MAIDIR LE GRINNFHIOSRÚCHÁN CÚLGHABHÁLACH:

Cuireadh in iúl don Roinn Oideachais agus Scileanna gur shínigh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais rialacháin nua ar an 20 Nollaig 2017, ina bhfuil síneadh ama don ghrinnfhiosrúchán cúlghabhálach go dtí 30 Aibreán 2018. (Foilsíodh an t-eolas suas chun dáta seo ar an 22 Nollaig 2017.)


Samhain 2017 Ciorclán NuaMearbhúchán do scoileanna maidir le spriocdháta 31 Nollaig le haghaidh grinnfhiosrú iarghabhálach den fhoireann mhúinteoireachta, neamh-mhúinteoireachta agus eile


FAISNÉIS THÁBHACHTACH MAIDIR LE RIACHTANAIS REACHTÚLA I GCÁS GRINNFHIOSRÚCHÁN CÚLGHABHÁLACH

De réir alt 21 den Acht Grinnfhiosrúcháin, tá forordaithe ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais nach mór d'eagraíochtaí ábhartha iarratais ar ghrinnfhiosrúchán cúlghabhálach i gcás fostaithe agus daoine eile nár rinneadh grinnfhiosrúchán Garda ina leith roimhe seo agus a ghabhann d'obair agus do ghníomhaíochtaí ábhartha le leanaí nó daoine soghonta a bheith déanta faoin 31 Nollaig 2017.

Mar sin ní mór do gach údarás scoile a chinntiú go ndéanfar iarratais ar ghrinnfhiosrúchán cúlghabhálach i gcás daoine atá fostaithe, ar conradh nó ceadaithe i láthair na huaire chun gabháil d'obair nó do ghníomhaíochtaí ábhartha le leanaí nó daoine soghonta nár rinneadh grinnfhiosrúchán Garda ina leith roimhe seo roimh an 31 Nollaig 2017.

Ciorclán 0016/2017 - Riachtanais reachtúla maidir le grinnfhiosrúchán cúlghabhálach ar bhaill d'fhoirne teagaisc, fostaithe neamhtheagaisc agus daoine eile (foilsithe Feabhra 2017) - tugtar breac-chuntas ann ar na riachtanais ghrinnfhiosrúcháin i gcás údaráis scoile mar aon le socruithe praiticiúla chun tacú le grinnfhiosrúchán den sórt sin.

Cáipéis Ceisteanna Coitianta ar fáil, leis, chun ceisteanna ó scoileanna i dtaobh an chiorcláin seo a fhreagairt.

Is é príomhchuspóir an chiorcláin seo;

a) aird na n-údarás scoile a dhíriú ar a n-oibleagáidí reachtúla faoi alt 21 de na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta), 2012 go 2016 (an tAcht Grinnfhiosrúcháin) maidir le grinnfhiosrúchán cúlghabhálach a dhéanamh ar an bhfoireann teagaisc, fostaithe neamhtheagaisc agus daoine eile nár rinneadh ghrinnfhiosrúchán Gharda ina leith roimhe seo agus a ghabhann d'obair nó do ghníomhaíochtaí ábhartha le leanaí nó daoine soghonta

agus

b) breac-chuntas a thabhairt ar na socruithe praiticiúla atá i bhfeidhm maidir le grinnfhiosrúchán cúlghabhálach den sórt sin.

Is cúram é do gach údarás ábhartha scoile iad féin a chur ar an eolas maidir le Ciorclán 0016/2017 agus riachtanais ghrinnfhiosrúcháin chúlghabhálaigh an Acht Grinnfhiosrúcháin agus an beartas, na nósanna imeachta agus na cleachtais riachtanacha a bheith i bhfeidhm le cinntiú go gcomhlíontar an tAcht Grinnfhiosrúcháin agus Ciorclán 0016/2017 araon. Ní mór d'údaráis scoile a bheith ar an eolas gur cion coiriúil é gan oibleagáidí an Acht Ghrinnfhiosrúcháin maidir le grinnfhiosrúchán cúlghabhálach a chomhlíonadh.

Grinnfhiosrúchán roimh fhostaíocht, conradh, cead nó socrúchán a thosú

Tá eolas faoi na riachtanais reachtúla ghrinnfhiosrúcháin atá i bhfeidhm sula dtosaíonn duine fostaíocht, conradh, cead nó socrúchán le tabhairt faoi obair nó gníomhaíochtaí ar fáil anseo – Grinnfhiosrúchán roimh fhostaíocht, conradh, cead nó socrúchán a thosú.

EOLAS TÁBHACHTACH SUAS CHUN DÁTA MAIDIR LE GRINNFHIOSRÚCHÁN CÚLGHABHÁLACH: Cuireadh in iúl don Roinn Oideachais agus Scileanna gur shínigh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais rialacháin nua ar an 20 Nollaig 2017, ina bhfuil síneadh ama don ghrinnfhiosrúchán cúlghabhálach go dtí 30 Aibreán 2018. (Foilsíodh an t-eolas suas chun dáta seo ar an 22 Nollaig 2017. Beidh tuilleadh eolais le heisiúint go luath i mí Eanáir.)