Scoileanna Ard Tacaíochta / Speisialta

Cá bhfuil na Scoileanna Speisialta Ard-Tacaíochta lonnaithe?

Tá cuig Scoil Speisialta Ard-Tacaíochta atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath (2), i gCorcaigh, i Luimneach agus i gCill Chainnigh.

Cén cineál oideachais a chuirtear ar fáil i Scoileanna Ard-Tacaíochta?

Cosúil le scoileanna eile, tá na curaclaim agus na siollabais oideachais ar fáil a bheag nó a mhór ag teacht leo siúd i scoileanna chéad leibhéil agus i scoileanna dara leibhéil agus é a bheith i gceist leo eispéireas dearfach a chur ar fáil do na daoine óga.

Ní hé amháin go gcuireann na scoileanna oideachas ar fáil, ach imríonn siad ról tábhachtach sa phróiseas athshlánúcháin freisin. I measc na gclár éagsúil Oideachais, tá tacaíocht foghlama déine i litearthacht agus in uimhearthacht agus raon leathan d’ábhair acadúla agus phraiticiúla ar féidir staidéar a dhéanamh orthu suas go dtí Leibhéal an Scrúdaithe Stáit.

Faoi láthair, ullmhaíonn na scoileanna daltaí do Scrúdú an Teastais Shóisearaigh agus do mhodúil Chomhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna (FETAC). Cosúil le scoileanna eile san earnáil seo, déantar measúnú ar chumas oideachais na ndaltaí aonair agus ullmhaítear cláir dóibh.

Cá bhfuil na Tionscadail Chomhchaidrimh don Ógra (YEPanna) lonnaithe?

Tá cúig Thionscadal Comhchaidrimh don Ógra (YEP) san iomlán, tá trí cinn lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus tá ceann amháin i gCorcaigh agus ceann amháin i Luimneach.