TBSP

COVID-19

Tugann nóta faisnéise SIU0001 / 2020 breac-chuntas ar athruithe ar Chiorclán 0016/2019 maidir le hathruithe ar an gcaoi a ndéanfar sannadh Comhordaitheoirí Teagmhála Baile, Scoile agus Pobail (HSCL) a fhógairt le linn Phaindéim Covid-19.

Scéim Theagmhála Baile Scoile agus an Phobail (TBSP)

Faoin Scéim DEIS (Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i Scoileanna), tá an Scéim TBSP ar fáil do na scoileanna uile DEIS Banda Uirbeach 1, Banda Uirbeach 2 agus Iarbhunscoileanna DEIS. Tarraingíodh scoileanna tuaithe DEIS siar ó sheirbhís an Chomhordaitheora Tuaithe faoi TBSP i Meán Fómhair na bliana 2011.

Is féidir liosta de na scoileanna DEIS uile a íoslódáil ó Liosta na scoileanna DEIS.

Féach Imlitir na Roinne Imlitir 0016/2019 An Scéim Theagmhála, Baile agus an Phobail: Sannadh Comhordaitheoirí Teagmhála, Baile, Scoile agus an Phobail i Scoileanna DEIS maidir leis na rialacháin agus nósanna imeacht atá le cur i bhfeidhm maidir le sannachán Chomhordaitheoirí TBSP laistigh de scoileanna DEIS. Tá leagan leasaithe de "Imlitir 0016/2019 An Scéim Theagmhála, Baile agus an Phobail: Sannadh Comhordaitheoirí Teagmhála, Baile, Scoile agus an Phobail i Scoileanna DEIS (Alt sé).

Tugann an Leabhrán Eolais do scoileanna DEIS ag glacadh páirt sa Scéim Theagmhála Baile Scoile agus an Phobail eolas do scoileanna DEIS i mBanda Uirbeach 1, Banda Uirbeach 2 agus Iarbhunscoileanna DEIS faoin Scéim TBSP. Féach freisin an Leabhrán Ionduchtúcháin.

Ón 1 Eanáir 2014, aistríodh feidhmeanna reachtúla BNLO faoin Acht Oideachais (Leas) 2000, chuig an nGníomhaireacht nuabhunaithe um Leanaí agus an Teaghlach Tusla (an Ghníomhaireacht) agus díscaoileadh BNLO. Fanann freagracht as na seirbhísí a bhíodh á sholáthar ag BNLO anois le Seirbhísí Leasa Oideachais (SLO) na Gníomhaireachta nua, atá mar ghníomhaireacht stáit freagrach as leas agus torthaí do leanaí a fheabhsú. Leanann obair na Scéime TBSP mar chuid riachtanach de Sheirbhísí Leasa Oideachais comhtháite na Gníomhaireachta i scoileanna DEIS. Fanann an Roinn Oideachais agus Scileanna freagrach as leithdháileadh na gComhordaitheoirí TBSP ar scoileanna.

Teagmháil

R-phost:social_inclusion@education.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An tAonad um Chuimsiú Sóisialta, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hÍarmhí, N37 X659

Teil: (090) 648 3764 /3772

Féach Freisin