Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe

Comhchomhairliúchán Poiblí maidir le Straitéis Náisiúnta ar Oideachas um Fhorbairt Inbhuanaithe (OFI) go 2030

Lá Domhanda na Cruinne, 22 Aibreán 2021, sheol an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta Simon Harris TD agus an tAire Oideachais Norma Foley TD i gcomhar lena chéile comhairliúchán poiblí maidir leis an bhforbairt ar an dara Straitéis Náisiúnta ar Oideachas um Fhorbairt Inbhuanaithe go 2030, ag an dá Roinn.

Féach: Comhchomhairliúchán Poiblí maidir le Straitéis Náisiúnta ar Oideachas um Fhorbairt Inbhuanaithe (OFI) go 2030

Nuachtlitir OFI

Tá an Roinn tar éis an chéad nuachtlitir mar gheall ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe (OFI) a fhoilsiú agus tá sí ar fáil anois anseo. Seol r-phost chuig newsletters@education.gov.ie chun síntiús a ghlacadh.

02 Samhain, 2015

Féach Preasráitis


4 Iúil 2014 - Foilsíonn an tAire Quinn an Straitéis Náisiúnta ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe (OFI), an chéad straitéis dá cineál in Éirinn

Íoslódáil an Straitéis Náisiúnta ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe in Éirinn, 2014-2020


Grúpa Comhairleach OFI


An cúlra taobh thiar d’fhorbairt na Straitéise Náisiúnta ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe in Éirinn

Eascraíonn forbairt na Straitéise Náisiúnta ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe (OFI) as tiomantais a dhéantar sna nithe seo a leanas:

  • Ár dTodhchaí Inbhuanaithe - Creat don Fhorbairt Inbhuanaithe d’Éire, an straitéis náisiúnta ar fhorbairt inbhuanaithe, ar fhoilsigh an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil í sa bhliain 2012.
  • Ag leibhéal idirnáisiúnta, cuireann na Deich mBliana le haghaidh Oideachais don Fhorbairt Inbhuanaithe (DESD) de chuid na Náisiún Aontaithe, atá ar siúl ó 2005 go 2014, de cheangal ar gach Ballstát Straitéis Náisiúnta ar OFI a fhorbairt agus a chur chun feidhme.

Chuir próiseas comhairliúcháin phoiblí a reáchtáladh i bhfómhar na bliana 2013 bonn eolais faoi fhorbairt na straitéise ar OFI. Fuarthas 47 aighneacht scríofa. Chomh maith leis sin, cuireadh seisiún dírithe comhchéime sa Roinn Oideachais agus Scileanna i mí na Samhna 2013 inar pléadh na príomhthorthaí ar an bpróiseas comhairliúcháin le 41 páirtí leasmhar. Ar fáil anseo atá páipéar ina ndéantar anailís ar na saincheisteanna a tháinig as an bpróiseas comhairliúcháin.

Ina theannta sin, bhí taighde ábhartha agus straitéisí idirnáisiúnta ábhartha, agus obair roimhe seo sa réimse seo ar thug an Roinn Oideachais agus Scileanna fúithi, le tacaíocht ó ECO-UNESCO, in 2007, mar bhonn eolais don straitéis OFI.

Déan Teagmháil

Ba cheart aon cheisteanna maidir leis an Straitéis Náisiúnta ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe a sheoladh chuig Kevinj_mccarthy@education.gov.ie

 

Naisc Ghaolmhara: