Nósanna Imeachta Araíonachta do Mhúinteoirí agus do Phríomhoidí (Achomhairc)

Nósanna Imeachta Araíonachta do Mhúinteoirí agus do Phríomhoidí (Achomhairc)

Tá na nósanna imeachta do Bhoird Bhainistíochta/do Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) maidir le fionraí agus le dífhostú múinteoirí agus príomhoidí leagtha amach sna himlitreacha thíos.

Tá freagracht ar BOOanna, ar Bhoird Bhainistíochta agus ar phríomhoidí as cáilíocht agus as éifeachtacht an oideachais agus as bainistiú na foirne i scoil mar atá leagtha amach san Acht Oideachais 1998.

Forálann na nósanna imeachta aontaithe araíonachta do dhá shraith ar leithligh agus neamhspleácha ar chóir úsáid a bhaint astu in imthosca cuí:

  • Nósanna imeachta a bhaineann le saincheisteanna inniúlachta gairmiúla
  • Nósanna imeachta a bhaineann le hobair, le hiompar agus le cúrsaí seachas inniúlacht ghairmiúil.

Ní mór don phríomhoide nó don mhúinteoir achomharc a dhéanamh, ina n-aghaidh siúd a bheidh an gníomh araíonachta le déanamh, laistigh de 10 lá scoile tar éis fógra a fháil faoin gcinneadh. Tá na nósanna imeachta liostaithe go hiomláin sna himlitreacha seo a leanas:

Achomhairc

Ní mór achomharc a dhéanamh chuig fostóir an phríomhoide/an mhúinteora (BOO nó Bord Bainistíochta) laistigh de 10 lá scoile tar éis fógra a fháil faoin ngníomh araíonachta.