Nósanna Imeachta Araíonachta do Mhúinteoirí agus do Phríomhoidí (Achomhairc)

Cé a fhéadann achomharc araíonachta a thaisceadh?

Féadann an múinteoir/an príomhoide achomharc a dhéanamh in aghaidh an ghnímh araíonachta atá beartaithe.

 1. I gcás smachtbhanna a bheith á chur ag céim 1, déanfar an t-achomharc chuig ainmní an Bhoird Bhainistíochta.
 2. I gcás smachtbhanna a bheith á chur ag Céim 2 agus/nó ag Céim 3 de na nósanna imeachta seo, éistfidh an Bord Bainistíochta le hachomharc den sórt sin.
 3. I gcás smachtbhanna a bheith á chur faoi Chéim 4 den nós imeachta, déanfar achomharc chuig painéal achomharc araíonachta arna cheapadh ag an mBord Bainistíochta.

Cad é an tréimhse ama ina bhféadtar achomharc a thaisceadh?

Ní mór achomharc a thaisceadh laistigh de 10 lá scoile tar éis fógra a fháil faoin gcinneadh maidir le gníomh araíonachta.

Cad iad na forais ar a bhféadtar achomharc araíonachta a dhéanamh?

 1. sa chás nár cloíodh le forálacha na nósanna imeachta comhaontaithe
 2. sa chás nár fionnadh na fíricí ábhartha uile
 3. sa chás nár measadh na fíricí ábhartha uile, nó nár measadh iad ar bhealach réasúnta
 4. sa chás nár tugadh deis réasúnta don mhúinteoir lenar bhain an líomhain a fhreagairt
 5. sa chás nach mbeifí ag súil le réasún go dtuigfeadh an múinteoir go mbeadh an t-iompar a líomhnaíodh ina chúis le gníomh araíonachta
 6. sa chás go bhfuil an smachtbhanna atá molta díréireach leis an tearcfheidhmíocht nó leis an mí-iompar a líomhnaíodh

Cé atá freagrach as Painéal Achomharc Araíonachta a chur le chéile?

Ceapfaidh an Bord Bainistíochta Painéal Achomharc Araíonachta a bheidh comhdhéanta de na daoine seo a leanas:

 1. Cathaoirleach neamhspleách ó phainéal arna ainmniú ag an Aire Oideachais agus Scileanna
 2. Ionadaí de chuid an chomhlachta bainistíochta aitheanta
 3. Ainmniú de chuid an cheardchumainn ábhartha mhúinteoirí.