Cláraigh leis an gComhairle Mhúinteoireachta

AN RIACHTANAS CLÁRÚ LEIS AN gCOMHAIRLE MHÚINTEOIREACHTA.

Faoi alt 30 d’Acht na Comhairle Múinteoireachta 2001 ní mór do dhaoine atá fostaithe mar mhúinteoirí i scoileanna aitheanta a bheith cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta le híocaíocht a fháil in airgead poiblí ón Roinn Oideachais agus Scileanna nó ETB.

Shínigh an tAire Oideachais agus Scileanna ordú tús feidhme Alt 30 d’Acht na Comhairle Múinteoireachta 2001 an 01 Samhain 2013 le teachti bhfeidhm ó dháta dlíthiúil oibriúcháinden 28 Eanáir 2014.Beidh cosc de réir dlí ar an Roinn Oideachais agus Scileanna daoine neamhchláraithe atá fostaithe i bpoist mhúinteoireachta i scoileanna a íoc ar an dáta sin nó ina dhiaidh, ach amháin i gcásanna sonraithe agus ar feadh tréimhsí gearr mar a fhoráiltear i Rialacháin na nDaoine Neamhchláraithe (féach ciorclán 0052/2013).

Más rud é go bhfuil tú fostaithe mar mhúinteoir i scoil aitheanta ach nach bhfuil tú cláraithe faoi láthair leis an gComhairle Mhúinteoireachta, ba chóir duit iarratas ar chlárú a dhéanamh láithreach chuig an gComhairle. Leanfaidh an Chomhairle de thús áite a thabhairt d’iarratais ó mhúinteoirí fostaithe, i gcás ina soláthraíonn múinteoirí atá á n-íoc as cistí poiblí fianaise shoiléir ar a bhfostaíocht (m.sh. duillín reatha pá). Ba chóir iarratais chomhlánaithe, nó gach doiciméad atá amuigh, a chur isteach chuig an gComhairle gan mhoill de bhrí gur féidir le próiseas an iarratais roinnt mhaith ama a thógáil. Is féidir ceisteanna a sheoladh chuig: section30@teachingcouncil.ie

Gheofar tuilleadh faisnéise ar riachtanais múinteoirí chun clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta in ‘Téarmaí agus Coinniollacha Fostaíochta Múinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna Aitheanta’ ag nasc:

Féach Leis

Ciorclán 0052/2013 - Nósanna Imeachta ar Thús Feidhme Alt 30 i Scoileanna Aitheanta