Litearthacht agus Uimhearthacht

Cistiú ar fáil le haghaidh Tástáil Chaighdeánaithe i léitheoireacht an Bhéarla agus i Matamaitic sa Dara Bliain san Iar-bhunscoil – Samhain 2017

Aithnítear go leathan a thábhachtaí atá measúnacht chun eolas agus tacaíocht a thabhairt do dhea-theagasc agus do dhea-fhoghlaim. Eochairchuspóir de chuid an Phlean Gníomhaíochta don Oideachas is ea teagasc agus foghlaim a shaibhriú trí churaclaim nua agus modhanna measúnachta nua a chur ar fáil. Faoin Athbhreithniú Eatramhach ar an Straitéis Náisiúnta um Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol (2011-2020), ar foilsíodh an Tuarascáil ina leith an 14 Márta 2017, cuireadh tabhairt isteach na dtrialacha caighdeánaithe éigeantaí ar leibhéal iar-bhunscoile siar. Fágann sé sin nach bhfuiltear ag cur trialacha caighdeánaithe éigeantacha ar leibhéal iar-bhunscoile chun feidhme san am i láthair. Mar sin féin, féadfaidh scoileanna leas a bhaint as na trialacha caighdeánaithe atá ar fáil ar mhaithe leis an eolas atá acu ar ghnóthachtáil linbh a mhéadú.

Rinne an Foras Taighde ar Oideachas seoladh le déanaí ar na chéad trialacha caighdeánaithe ar líne i léitheoireacht an Bhéarla agus i Matamaitic atá normaithe ar dhaltaí Éireannacha ar leibhéal iar-bhunscoile. Tá siad ar fáil trí Chóras Trialacha Ar Líne Dhroim Conrach. Is trialacha gnóthachtála atá nasctha leis an gcuraclam iad na trialacha. Tá siad le tabhairt ag deireadh an dara bliain agus is féidir iad a úsáid chun a mheas cé chomh maith a shúigh na daltaí gnéithe difriúla den churaclam isteach. Tá na trialacha nasctha le curaclam na Sraithe Sóisearaí agus is féidir leo aiseolas láithreach a thabhairt do mhúinteoirí ar féidir é a úsáid chun eolas a thabhairt do theagasc agus foghlaim ar bhealach praiticiúil.

I mí na Bealtaine 2017, ar mhaithe le rannpháirtíocht i dtrialacha caighdeánaithe nuacheaptha ar líne i léitheoireacht an Bhéarla agus sa Mhatamaitic ag an dara bliain iar-bhunscoile a chur chun cinn, chuir an Roinn maoiniú €40,000 ar fáil i gcomhair scéim aonuaire chun rochtain fhóirdheonaithe ar na trialacha sin a chur ar fail.

Tá áthas ar an Roinn a fhógairt go bhfuil €60,000 curtha ar fáil i gcomhair trialacha breise faoin scéim seo. Tabharfaidh an maoiniú seo deis do scoileanna nár bhain leas as na trialacha seo sa chéad iarraidh ar dheontas i mí na Bealtaine 2017 tairbhe a bhaint as an scéim. Beidh an maoiniú ar fáil do scoileanna ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce chun tacú le trialacha caighdeánaithe sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic a chur ar fáil don chohórt iomlán scoláirí dá gcuid atá sa dara bliain faoi láthair.

Tabharfar creidiúintí do scoileanna ar éirigh leo ina n-iarratais ar an scéim seo chun an triail a dhéanamh ar choinníoll go ndéanfaidh na scoileanna na trialacha a luaithe agus is féidir agus go tráthúil ina dhiaidh sin.

Tá an gairm ar iarratais seo críochnaithe anois. Tá gach triail fóirdheonaithe dáilithe.

Ba cheart do scoileanna ar mian leo leas a bhaint as trialacha caighdeánaithe tríd an gcistiú sin an fhoirm iarratais ag www.erc.ie/ApplyForFreeTests a chomhlánú nó ríomhphost a sheoladh chuig dots@erc.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil.