Litearthacht agus Uimhearthacht

Cá bhfaighidh mé faisnéis faoi Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol?

An bhfuair na scoileanna imlitir/bróisiúr faoi Litearthacht agus Uimhearthacht?

An bhfaighidh bunscoileanna maoiniú le haghaidh tástáil chaighdeánaithe?

Gheobhaidh siad deontas bliantúil tástála caighdeánaithe bunaithe ar rollú na bliana roimhe sin.

Cathain nach mór an tástáil chaighdeánaithe a dhéanamh i mbunscoileanna?

Ní mór an tástáil a dhéanamh i mBealtaine/Meitheamh do dhaltaí i rang 2, i rang 4 agus i rang 6.

Cé atá freagrach as na torthaí a stóráil?

Ní mór don scoil tuairisc a thabhairt do thuismitheoirí agus don bhord bainistíochta agus torthaí comhiomlána a sheoladh chuig an Roinn. Ní mór na torthaí a chur ar fáil don Chigireacht agus cigireachtaí scoile á ndéanamh aici.

An ndéanfar tástáil chaighdeánaithe in iar-bhunscoileanna?

Moltar sa Straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta gur chóir tástáil chaighdeánaithe a dhéanamh i mbliain 2 in iar-bhunscoileanna. Tá cur i bhfeidhm á mheas faoi láthair laistigh den Roinn.