Curaclaim agus Siollabas

Óige Ildánach

Comhpháirtíochtaí Áitiúla Óige Ildánach

Is treoirthionscadal atá i gComhpháirtíochtaí Áitiúla Óige Ildánach faoi Óige Ildánach, atámar phlean do Cholún 1 den Chlár Éire Ildánach.

Faoin treoirthionscadal seo bunófar suas go 3 Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOnna) líonraí lena gcuirfear ar chumas sholáthraithe seirbhíse chruthaitheachta óige comhroinnt faisnéise agus comhoibriú a dhéanamh, chun feabhas a chur ar úsáid acmhainní, cleachtais agus tionscnaimh atáann faoi láthair i gceantar BOO. Tá suas go €300,000 á chur ar fáil don treoirthionscadal go dtí deireadh 2019.

Is tionscnamh tábhachtach atá i gComhpháirtíochtaí Áitiúla Óige Ildánachde chuid Óige Ildánach - Plean chun scód a ligean le cumas na cruthaitheachta i ngach Leanbh agus i ngach Duine Óg, a foilsíodh i Mí na Nollag 2017 mar chuid den Chlár Éire Ildánach. Is í aidhm an Phlean Óige Ildánach ná rochtain phraiticiúil ar theagasc, ar thaithí agus ar rannpháirtíocht i gceol, i ndrámaíocht, in ealaín agus i gcódú a chur ar fáil do gach leanbh in Éirinn faoi 2022.

Tá sonraí breise faoin dtionscadal seo ar fáil sa doiciméad “Treoirlínte”.

Iarratais

Tá an próiseas iarratais dúnta anois.

Próiseas Roghnúcháin:

Déanfaidh painéal meastóireacht agus ansin cinntí ar na hiarratais. Áireofar ar an bpainéal ionadaithe ón Roinn Oideachais, ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, chomh maith le hionadaí neamhspleách.

Déanfar cinneadh ar an iarratas a cuireadh isteach agus air sin amháin, ag úsáid an scóráil atá leagtha amach in Aguisín 3 de na Treoirlínte atá curtha ar fáil.

Cuirfidh an Roinn Oideachais na torthaí in iúl do na hiarratasóirí a n-éireoidh leo, chomh maith leis na hiarratasóirí nach n-éireoidh leo.


Ciste Barr Feabhais Scoileanna - Braislí Cruthaitheacha

Treoirlínte 2021

Tionscnamh píolótach de chuid na Roinne Oideachais is ea Braislí Cruthaitheacha, faoi stiúir an 21 Ionad Oideachais Múinteoirí lánaimseartha (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann - ESCI) agus i gcomhpháirtíocht leo agus atá maoinithe tríd an gCiste Barr Feabhais Scoileanna – an Tionscnamh Braislí Cruthaitheacha.

Tionscnamh tábhachtach is ea Braislí Cruthaitheacha de Creative Youth – A Plan to Enable the Creative Potential of Every Child and Young Person, a foilsíodh i mí na Nollag 2017 mar chuid de Chlár Éire Chruthaitheach. Is é is aidhm leis an bPlean don Óige Chruthaitheach rochtain phraiticiúil a thabhairt do gach uile pháiste ar theagasc, eispéireas agus rannpháirtíocht san ealaín, sa cheol, sa drámaíocht agus i gcódú faoi 2022.

Beidh idir trí agus cúig scoil/YR i mBraisle Chruthaitheach de ghnáth a bheidh ag comhoibriú ar dhearadh, cur chun feidhme, meastóireacht agus scaipeadh tionscadail nuálaigh ealaíon agus foghlama cruthaithí a chuidíonn leo dul i ngleic le ceist nó dúshlán coiteann.

Gheobhaidh gach Cnuasach Cruthaitheach maoiniú de €3,000 i leith gach scoil sa chnuasach thar thréimhse dhá bhliain chun a thionscadal a chur i bhfeidhm i scoilbhlianta 2021-2023 (e.g. gheobhadh cnuasach de 3 scoil €9,000 thar dhá bhliain agus gheobhadh cnuasach de 5 scoil €15,000 thar dhá bhliain). Táthar ag súil leis go mbeidh ionchur ag na scoileanna uile sa chnuasach ar conas a dhéantar an buiséad a dháileadh agus a chaitheamh chun tacú le cur i bhfeidhm an tionscadail.

Gheobhaidh chnuasaigh 50%  den mhaoiniú iomlán sa chéad bhliain leis an dara 50% ar fáil don dara bliain.

Cuirfear ionadú íoctha ar fáil don imeacht Oiliúna Braisle Réigiúnaí agus do dhá/thrí cruinniú braisle áitiúla.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Iarratais faoin Aoine 14 Bealtaine 2021.

Critéir maidir le roghnú na n-iarratasóirí

Déanfaidh an tIonad Oideachais Múinteoirí Áitiúil na hiarratais ar Bhraisle Chruthaitheach a mheasúnú. Déanfar iarratais a mheasúnú agus a scóráil i gcoinne na gcritéar seo a leanas:

  • An bunús leis an iarratas
  • Na tairbhí don teagasc agus don fhoghlaim
  • Cumas agus tiomantas na scoileanna sa bhraisle bheith rannpháirteach
  • Guth Páistí agus Daoine Óga

Tá tuilleadh eolais faoi na critéir ar fáil i ndoiciméad na dTreoirlínte.

Féach Freisin