Curaclaim agus Siollabas

Óige Ildánach

Comhpháirtíochtaí Áitiúla Óige Ildánach

Is treoirthionscadal atá i gComhpháirtíochtaí Áitiúla Óige Ildánach faoi Óige Ildánach, atámar phlean do Cholún 1 den Chlár Éire Ildánach.

Faoin treoirthionscadal seo bunófar suas go 3 Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOnna) líonraí lena gcuirfear ar chumas sholáthraithe seirbhíse chruthaitheachta óige comhroinnt faisnéise agus comhoibriú a dhéanamh, chun feabhas a chur ar úsáid acmhainní, cleachtais agus tionscnaimh atáann faoi láthair i gceantar BOO. Tá suas go €300,000 á chur ar fáil don treoirthionscadal go dtí deireadh 2019.

Is tionscnamh tábhachtach atá i gComhpháirtíochtaí Áitiúla Óige Ildánachde chuid Óige Ildánach - Plean chun scód a ligean le cumas na cruthaitheachta i ngach Leanbh agus i ngach Duine Óg, a foilsíodh i Mí na Nollag 2017 mar chuid den Chlár Éire Ildánach. Is í aidhm an Phlean Óige Ildánach ná rochtain phraiticiúil ar theagasc, ar thaithí agus ar rannpháirtíocht i gceol, i ndrámaíocht, in ealaín agus i gcódú a chur ar fáil do gach leanbh in Éirinn faoi 2022.

Tá sonraí breise faoin dtionscadal seo ar fáil sa doiciméad “Treoirlínte”.

Iarratais

Tá an próiseas iarratais dúnta anois.

Próiseas Roghnúcháin:

Déanfaidh painéal meastóireacht agus ansin cinntí ar na hiarratais. Áireofar ar an bpainéal ionadaithe ón Roinn Oideachais agus Scileanna, ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, chomh maith le hionadaí neamhspleách.

Déanfar cinneadh ar an iarratas a cuireadh isteach agus air sin amháin, ag úsáid an scóráil atá leagtha amach in Aguisín 3 de na Treoirlínte atá curtha ar fáil.

Cuirfidh an Roinn Oideachais agus Scileanna na torthaí in iúl do na hiarratasóirí a n-éireoidh leo, chomh maith leis na hiarratasóirí nach n-éireoidh leo.


Ciste Barr Feabhais Scoileanna - Braislí Cruthaitheacha

Treoirlínte 2019

Tionscnamh píolótach de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna is ea Braislí Cruthaitheacha, faoi stiúir an 21 Ionad Oideachais Múinteoirí lánaimseartha (ATECI) agus i gcomhpháirtíocht leo agus atá maoinithe tríd an gCiste Barr Feabhais Scoileanna – an Tionscnamh Braislí Cruthaitheacha.

Tionscnamh tábhachtach is ea Braislí Cruthaitheacha de Creative Youth – A Plan to Enable the Creative Potential of Every Child and Young Person, a foilsíodh i mí na Nollag 2017 mar chuid de Chlár Éire Chruthaitheach. Is é is aidhm leis an bPlean don Óige Chruthaitheach rochtain phraiticiúil a thabhairt do gach uile pháiste ar theagasc, eispéireas agus rannpháirtíocht san ealaín, sa cheol, sa drámaíocht agus i gcódú faoi 2022.

Beidh idir trí agus cúig scoil i mBraisle Chruthaitheach de ghnáth a bheidh ag comhoibriú ar dhearadh, cur chun feidhme, meastóireacht agus scaipeadh tionscadail nuálaigh ealaíon agus foghlama cruthaithí a chuidíonn leo dul i ngleic le ceist nó dúshlán coiteann.

Gheobhaidh gach Cnuasach Cruthaitheach maoiniú de €1,500 do gach scoil i gcnuasach ar feadh bliain amháin chun a thionscadal a chur i bhfeidhm sa scoilbhliain 2019–2020. Tá sé tuartha go mbeidh cead cainte ag gach scoil sa bhraisle maidir leis an dóigh a leithdháilfear agus a gcaithfear an buiséad chun tacú le cur chun feidhme an tionscadail

Cuirfear ionadú íoctha ar fáil don imeacht Oiliúna Braisle Réigiúnaí agus do dhá/thrí cruinniú braisle áitiúla.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Is féidir le scoileanna iarratas a dhéanamh mar chuid de bhraisle a d’fhéadfadh bheith ina líonra scoileanna atá ann cheana nó ina bhraisle fhéideartha.   Ní mór do gach braisle príomhscoil agus Comhordaitheoir Braislí Cruthaitheacha a ainmniú. Cuirfear costais ionadaithe ionann le 1 lá in aghaidh an téarma ar feadh thréimhse an treoirthionscadail ar fáil do Chomhordaitheoir Braislí Cruthaitheacha na Príomhscoile.

Beidh príomhról ag an Ionad Oideachais Múinteoirí áitiúil chun Braisle Chruthaitheach a aithint dá gceantar áitiúil féin agus chun tacú leis.

Ba chóir iarratais a chur chuig an Ionad Oideachais Múinteoirí lánaimseartha áitiúil (liosta ag Aguisín 1 de dhoiciméid na dTreoirlínte)

Tá iarratais ar 2019 dúnta anois.

Cuirfidh an tIonad Oideachais Múinteoirí áitiúil an bhraisle a aithneofar dá gceantar ar an eolas ansin. Cuirfear iarratasóirí nach n-éireoidh leo ar an eolas chomh maith.

Critéir maidir le roghnú na n-iarratasóirí

Déanfaidh an tIonad Oideachais Múinteoirí Áitiúil na hiarratais ar Bhraisle Chruthaitheach a mheasúnú. Déanfar iarratais a mheasúnú agus a scóráil i gcoinne na gcritéar seo a leanas:

  • An bunús leis an iarratas
  • Na tairbhí don teagasc agus don fhoghlaim
  • Cumas agus tiomantas na scoileanna sa bhraisle bheith rannpháirteach
  • Guth Páistí agus Daoine Óga

Tá tuilleadh eolais faoi na critéir ar fáil i ndoiciméad na dTreoirlínte.

Féach Freisin