Curaclaim agus Siollabas

Céim 1 den Chorpoideachas sa tSraith Shinsearach

Is féidir le scoileanna iarratas a dhéanamh ar an bpróiseas roghnúchán do Chéim 1 ón 11 Nollaig 2017 – 16 Eanáir 2018

Tabharfar isteach dhá churaclam nua don chorpoideachas sa tSraith Shinsearach ó mhí Mheán Fómhair 2018 ar aghaidh:

  1. Corpoideachas na hArdteistiméireachta (ábhar roghnach do scrúdú na hArdteistiméireachta)
  2. Creat na Sraithe Sinsearaí don Chorpoideachas (ní bheidh scrúdú i gceist).

I gCéim 1 den phróiseas feidhme beidh cohórt beag scoileanna a bhfuil sé mar acmhainn acu tús a chur i mí Mheán Fómhair 2018 leis an gCorpoideachas mar ábhar Ardteistiméireachta agus/nó le Creat na Sraithe Sinsearaí don Chorpoideachas.

Féadfaidh scoileanna iarratas a dhéanamh ach an suirbhé ar Roghnú Scoile Chéim 1 a chomhlánú. Is é an 16 Eanáir 2018 an spriocdháta d’iarratais.

Táthar ag súil go mbeidh an cohórt scoileanna do Chéim 1 roghnaithe agus curtha in iúl faoi dheireadh mhí Eanáir 2018.

Is féidir amharc ar an tsonraíocht do Chorpoideachas na hArdteistiméireachta agus do Chreat Corpoideachais na Sraithe Sinsearaí ar www.curriculumonline.ie

Suirbhé ar Roghnú Scoile Chéim 1

Is é an 16 Eanáir 2018 an spriocdháta d’iarratais. Táthar ag súil go mbeidh an cohórt scoileanna do Chéim 1 roghnaithe agus curtha in iúl faoi dheireadh mhí Eanáir 2018.

Ciorclán 0080/2017 - Corpoideachas sa tSraith Shinsearach

An litir a seoladh chuig gach scoil an tseachtain dar tús an 11 Nollaig 2017 ag tabhairt cuiridh do scoileanna iarratas a dhéanamh ar an bpróiseas roghnúcháin do Chéim 1.

Uasdátú 15 Meitheamh 2018: Tá an leathanach seo á nuashonrú faoi láthair

Corpoideachas don Ardteistiméireacht - Ceisteanna Coitianta

Creat na Sraithe Sinsearaí don Chorpoideachas - Ceisteanna Coitianta

Faisnéis faoi chritéir roghnúcháin agus riachtanais scoile i dtaca le Corpoideachas a thabhairt isteach sa tSraith Shinsearach etc.