Curaclaim agus Siollabas

Ciste Barr Feabhais Scoileanna - Braislí Cruthaitheacha

Treoirlínte 2018

Tionscnamh píolótach de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna is ea Braislí Cruthaitheacha, faoi stiúir an 21 Ionad Oideachais Múinteoirí lánaimseartha (ATECI) agus i gcomhpháirtíocht leo agus atá maoinithe tríd an gCiste Barr Feabhais Scoileanna - an Tionscnamh Braislí Cruthaitheacha.

Tionscnamh tábhachtach is ea Braislí Cruthaitheacha de Creative Youth - A Plan to Enable the Creative Potential of Every Child and Young Person, a foilsíodh i mí na Nollag 2017 mar chuid de Chlár Éire Chruthaitheach. Is é is aidhm leis an bPlean don Óige Chruthaitheach rochtain phraiticiúil a thabhairt do gach uile pháiste ar theagasc, eispéireas agus rannpháirtíocht san ealaín, sa cheol, sa drámaíocht agus i gcódú faoi 2022.

Beidh idir trí agus cúig scoil i mBraisle Chruthaitheach de ghnáth a bheidh ag comhoibriú ar dhearadh, cur chun feidhme, meastóireacht agus scaipeadh tionscadail nuálaigh ealaíon agus foghlama cruthaithí a chuidíonn leo dul i ngleic le ceist nó dúshlán coiteann. Gheobhaidh gach Braisle Chruthaitheach maoiniú de €2,500 le haghaidh bliana chun a dtionscadal a chur chun feidhme sa scoilbliain 2018-2019. Tá sé tuartha go mbeidh cead cainte ag gach scoil sa bhraisle maidir leis an dóigh a leithdháilfear agus a gcaithfear an buiséad chun tacú le cur chun feidhme an tionscadail.

Cuirfear ionadú íoctha ar fáil don imeacht Oiliúna Braisle Réigiúnaí agus do dhá/thrí cruinniú braisle áitiúla.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Is féidir le scoileanna iarratas a dhéanamh mar chuid de bhraisle a d’fhéadfadh bheith ina líonra scoileanna atá ann cheana nó ina bhraisle fhéideartha.   Ní mór do gach braisle príomhscoil agus Comhordaitheoir Braislí Cruthaitheacha a ainmniú. Cuirfear costais ionadaithe ionann le 1 lá in aghaidh an téarma ar feadh thréimhse an treoirthionscadail ar fáil do Chomhordaitheoir Braislí Cruthaitheacha na Príomhscoile.

Is féidir le scoileanna iarratas aonair a dhéanamh agus má éiríonn leo, cuirfear i mbraisle iad le scoileanna is iarratasóirí eile. Beidh príomhról ag an Ionad Oideachais Múinteoirí áitiúil chun Braisle Chruthaitheach a aithint dá gceantar áitiúil féin agus chun tacú leis.

Ba chóir iarratais a chur chuig an Ionad Oideachais Múinteoirí lánaimseartha áitiúil (liosta ag Aguisín 1 de dhoiciméid na dTreoirlínte)

Is é an 23 Meitheamh 2018 an spriocdháta chun iarratais a fháil.

Cuirfidh an tIonad Oideachais Múinteoirí áitiúil an bhraisle a aithneofar dá gceantar ar an eolas ansin. Cuirfear iarratasóirí nach n-éireoidh leo ar an eolas chomh maith.

Critéir maidir le roghnú na n-iarratasóirí.

Déanfaidh an tIonad Oideachais Múinteoirí Áitiúil na hiarratais ar Bhraisle Chruthaitheach a mheasúnú. Déanfar iarratais a mheasúnú agus a scóráil i gcoinne na gcritéar seo a leanas:

  • An bunús leis an iarratas
  • Na tairbhí don teagasc agus don fhoghlaim
  • Cumas agus tiomantas na scoileanna sa bhraisle bheith rannpháirteach
  • Guth Páistí agus Daoine Óga

Tá tuilleadh eolais faoi na critéir ar fáil i ndoiciméad na dTreoirlínte.