Straitéis do Theangacha Iasachta

Déanann Teangacha Nasc - Straitéis do Theangacha Iasachta san Oideachas in Éirinn 2017-2026

Do sheol Richard Bruton TD, Aire Oideachais agus Scileanna, Déanann Teangacha Nasc - Straitéis do Theangacha Iasachta san Oideachas in Éirinn 2017-2026, agus an Plean um Chur i nGníomh 2017-2022 i mí na Nollaig 2017.

Forbraíodh an Straitéis seo i gcomhthéacs Gníomhaíochta 1.6 de Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019 de chuid na Roinne. Tá de chuspóir aige a chur ar chumas foghlaimeoirí cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach agus caighdeán a n-inniúlachtaí i dteangacha a fheabhsú agus, ar an mbealach sin, ár n-uaillmhian chun an córas oideachais is fearr san Eoraip a dhéanamh de chóras oideachais na hÉireann sna deich mbliana amach romhainn a bhaint amach

Tá Leithdháileadh Breise d’Uaireanta ar fáil do scoileanna Iar-bhunscoile atá ag tabhairt isteach teangacha iasachta nua sa scoilbhliain 2020/2021 faoi Déanann Teangacha Nasc - Straitéis do theangacha iasachta san oideachas in Éirinn 2017-2026:

Forbraíodh an Straitéis seo i ndiaidh comhairliúcháin fhairsing le luchtanna leasa a bheith déanta.

Comhairliúchán ar Straitéis Teanga 2015-2017

Forbraíodh an Straitéis seo, a chlúdaíonn earnálacha an t-ardoideachas, an iar-bhunscolaíocht agus breisoideachas agus oiliúint, i ndiaidh tréimhse chomhairliúcháin ina bhfuair an Roinn Oideachais agus Scileanna breis is 80 aighneacht. Tá cóipeanna de na haighneachtaí, roinnte de réir catagóire, ar fáil ag na naisc thíos:

Reáchtáladh fóram Dé hAoine 27 Feabhra 2015 freisin ag ar tugadh deis do chuid díobh siúd a raibh aighneacht curtha isteach acu a gcuid tuairimí a phlé.  Rinneadh na cuir i láthair seo a leanas

Reáchtáladh fóram do luchtanna leasa an Déardaoin 18ú Meitheamh 2015, chun torthaí na n-aighneachtaí ar an straitéis um theangacha iasachta san oideachas a phlé. Bhí an fóram dírithe ar mhúineadh agus foghlaim teangacha iasachta ag an tríú leibhéal, i mbreisoideachas agus oiliúint agus ar na naisc idir oideachas agus gnó. Rinneadh na cuir i láthair seo a leanas: