Curaclaim agus Siollabas

Déanann Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (SPHE) agus Corpoideachas (PE) ag leibhéal na bunscoile, agus na hábhair seo agus Eacnamaíocht Bhaile ag an dara leibhéal, na réimsí seo a leanas a chlúdach: bia sláintiúil agus pirimid an bhia, stíl mhaireachtála shláintiúil, sláinte fhisiciúil, cúram coirp, aclaíocht, suaimhneas agus cothú bia. Déanann an Chigireacht iad a mheas i scoileanna trí úsáid a bhaint as táscairí a bhaineann go sonrach le bunscoileanna agus le scoileanna dara leibhéal mar is cuí.

D’fhonn aghaidh a thabhairt ar shaincheist na hotrachta, tá cur chuige ilghnéitheach ag teastáil, rud arb é atá i gceist leis forbairt a dhéanamh ar eolas, ar scileanna agus ar dhearcthaí a imríonn tionchar ar roghnú bia agus ar chaitheamh bia agus ar rannpháirtíocht i leibhéil chuí ghníomhaíochta fisiciúla.

D’oibrigh scoileanna ar bheartais lóin shláintiúil a cheapadh mar chuid d’Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte agus de Chorpoideachas. Tá roinnt gníomhaíochtaí i bhfeidhm ag na seirbhísí tacaíochta curaclaim ag leibhéal na bunscoile agus ag leibhéal na hiarbhunscoile chun maireachtáil shláintiúil agus beartais bhia shláintiúil a chur chun cinn i scoileanna. Tá teimpléid phleanála ar fáil freisin chun cabhrú le pleanáil scoile maidir leis an gcuraclam Corpoideachais agus leis na gnéithe níos leithne de ghníomhaíocht fhisiciúil agus de spórt scoile a chur chun feidhme (www.ppds.ie/).

Tá clubanna bricfeasta nó soláthar béilí eile á reáchtáil ag formhór na scoileanna atá páirteach sa Chlár Críochnaithe Scoile, i gcomhréir leis na Treoirlínte Cothaithe atá eisithe ag an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Ina theannta sin, tá an clár Food Dudes á thabhairt isteach ar bhonn náisiúnta do gach bunscoil thar thréimhse 5 bliana. Agus é forbartha ag an Aonad Taighde Bua, Scoil na Síceolaíochta, Ollscoil Bangor, an Bhreatain Bheag, tá an clár ceaptha le caitheamh torthaí agus glasraí a mhéadú i measc leanaí agus tá sé bunaithe ar eiseamláirí dearfacha, atástálacha agus luaíochtaí. I staidéir a rinneadh le hiniúchadh leantach 12 mhí, cruthaíodh go méadaíonn Food Dudes caitheamh torthaí agus glasraí i measc leanaí san fhadtéarma. Tá an clár á thabhairt isteach do gach bunscoil ar bhonn céimnithe.

Tá an clár á eagrú in Éirinn ag Bord Bia agus tá sé á mhaoiniú ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara; ag Scéim Torthaí Scoile an AE agus tá sé á thacú ag an Roinn seo. Soláthraítear na torthaí agus na glasraí uile, chomh maith leis na hábhair agus na luaíochtaí uile, do scoileanna atá páirteach sa chlár saor in aisce.

Is ionann Bratach Scoile Gníomhaí agus tionscnamh neamhiomaíoch a fhéachann le haitheantas a thabhairt ar scoileanna (bunscoileanna agus iarbhunscoileanna) a dhéanann iarracht pobal scoile atá gníomhach go fisiciúil agus atá oilte go fisiciúil a bhaint amach.

Féach Freisin