Curaclam na Bunscoile

Tugann an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA) faisnéis fhairsing ar an gcuraclam.

Cuirtear leabhar curaclaim (ráiteas ábhair) ar fáil do gach ceann de na 11 ábhar churaclaim le leabhair Threoirlínte do Mhúinteoirí in éineacht leo agus réamhrá ginearálta. Is féidir iad seo a chuardach, a fháil, a fheiceáil agus a íoslódáil ó: www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum

Naisc a bhaineann le curaclam na bunscoile ar shuíomh Gréasáin NCCA:

Naisc a bhaineann le hOideachas Caidrimh agus Gnéasachta: