Curaclam na Bunscoile

Treoir ar Ullmhú i gComhair Teagaisc agus Foghlama

D'fhonn tacú le múinteoirí i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta agus iad ag ullmhú i gcomhair teagaisc agus foghlama i ngach gné den Churaclam Bunscoile 1999 agus de Churaclam Teanga na Bunscoile, forbraíodh treoir trí chomhoibriú faoi stiúir na Roinne Oideachais agus scoileanna/múinteoirí, an CNCM, an CNOS agus an SFGM.

Is é aidhm na Treorach tacú le gach múinteoir agus ceannaire scoile trí thuiscint as an nua a thabhairt ar conas a léirítear pleanáil agus ullmhú i gcomhair teagaisc agus foghlama sa seomra ranga.

Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim – Treoir do gach Bunscoil agus Scoil Speisialta

Tá físeáin a thacaíonn leis an treoir le fáil ar shuíomh gréasáin an CNCM anseo: https://ncca.ie/ga/bunscoil/ullmhúchán/


Curaclam Teanga na Bunscoile - Litir chuig scoileanna 12/04/2021

Litir chuig scoileanna 12/04/2021 - Tacaíocht Fhorbartha Ghairmiúil do PLC/CTB agus Seoladh Treoir um Ullmhú don Teagaisc agus don Fhoghlaim


Is í NCCA (an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta) a sheol Curaclam na Bunscoile i 1999.

Cuirtear an curaclam i láthair i sé réimse curaclaim a bhristear anuas arís eile ina aon ábhar déag: www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum

Sa churaclam seo tá na prionsabail leanbhlárnacha atá le fáil sa churaclam roimhe seo Curaclam na Bunscoile (1971). Aithníonn sé trí phríomhaidhm oideachais bhunscoile:

  • an leanbh a chumasú chun saol iomlán a leanúint agus a p(h)oitéinseal féin a bhaint amach mar dhuine ann nó inti féin
  • an leanbh a chumasú chun forbairt a dhéanamh mar neach sóisialta ag maireachtáil agus ag comhoibriú le daoine eile chun cur le leas na sochaí uile
  • chun an leanbh a ullmhú d’oideachas breise agus d'fhoghlaim ar feadh an tsaoil.

Dréachtchreat Curaclaim na Bunscoile

I mí Feabhra 2020 d’fhoilsigh an CNCM Dréachtchreat Curaclaim na Bunscoile don chomhairliúchán. Ag tarraingt ar eolas ón bhFóram Scoileanna, taighde, agus obair le páirtnéirí oideachais agus le páirtithe leasmhara eile, tá moltaí leagtha amach sa dréachtchreat d’athfhorbairt an churaclaim bunscoile. B’éigean athruithe a dhéanamh ar amlíne an chomhairliúcháin mar thoradh ar COVID-19 agus aontaíodh agus cuireadh i bhfeidhm cur chuige dé-thréimhse. Tháinig deireadh le tréimhse a haon ag deireadh mhí Eanáir 2021 agus tá sé i gceist go dtarlóidh tréimhse a dó ó Mheán Fómhair – Nollaig 2021, ina ndíreofar ar ath-theagmháil le múinteoirí, ceannairí scoile, tuismitheoirí agus leanaí. 

Le linn tréimhse a dó, beidh deiseanna ionchuir ag scoileanna trí:

  • focasghrúpaí
  • ceistneoir ar líne
  • aighneachtaí i scríbhinn
  • ábhair chomhairliúcháin do cheardlanna scoilbhunaithe.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ina theannta sin, choimisiúnaigh an CNCM comhairliúchán le leanaí a tharlóidh sa chéad scoilbhliain eile agus a chinnteoidh go mbeidh guthanna na leanaí go lárnach nuair a bhíonn an dréachtchreat á chríochnú. Is féidir an creat agus sonraí maidir leis an gcomhairliúchán a rochtain ag https://ncca.ie/ga/bunscoil/bunfhorbairt%C3%AD/comhairli%C3%BAch%C3%A1n-ar-an-dr%C3%A9achtchreat-curaclaim-na-bunscoile/

Beidh tábhachtach ag baint leis an aiseolas ó mhúinteoirí, ceannairí scoile, tuismitheoirí agus leanaí le linn an chomhairliúcháin i bhfómhar na bliana 2021 maidir leis na sonraí do chríoch an Creat Curaclaim Bunscoile. Nuair a bheidh sé críochnaithe i 2022, treoróidh an creat seo obair an CNCM chun sonraíocht a fhorbairt do gach achar curaclaim. Leagfaidh an Roinn Oideachais amlíne amach chun an curaclam athfhorbartha a thabhairt isteach.

Déanfaidh an CNCM nuashonraithe ar an gcomhairliúchán a scaipeadh trí r-fheasacháin agus info@ncca.ie. Is féidir clárú dóibh seo ag: https://ncca.us18.list-manage.com/subscribe?u=3fd7ed695f4522f76fba99bcf&id=9e0cee1c22

Tacaíochtaí do Theangacha na Bunscoile

Foilsíodh Curaclam Teanga na Bunscoile (CTB) don cheithre chéim sa bhunscoil (naíonáin bheaga go Rang a 6) i mí Mheán Fómhair 2019.

Tá an curaclam tacaithe ag Uirlisí Úsáide Teanga na Bunscoile/Primary Language Toolkit ar líne. Rinneadh na huirlisí úsáide teanga a nuashonrú le déanaí agus áirítear ann Eolas Tacaíochta atá curtha leis anois, atá bainteach le Samplaí d’Fhoghlaim Teanga na bPáistí /Examples of Children’s Learning, ina bhfuil sonraí ar chomhthéacs an tseomra ranga curtha i láthair sna Samplaí, mar aon le roghanna an mhúinteora nuair a bhíonn foghlaim leanaí á ullmhú, á theagasc agus á mheas. D’fhéadfadh siad seo a bheith an-úsáideadh nuair a bhíonn múinteoirí gafa leis an gcuraclam ag leibhéal na scoile uile. Cuirtear Ábhar Tacaíochta do Mhúinteoirí/Support Materials for teachers a thacaíonn leis an nGaeilge nuafhorbartha i láthair freisin sna huirlisí úsáide teanga do scoileanna a bhíonn ag feidhmiú trí mheán an Bhéarla, Litearthacht Dhigiteach, agus Éagsúlacht Teanga tríd an gcuraclam. Rinneadh dearadh na Contanaim Dul chun Cinn/Progression Continua a uasdátú freisin chun tacú le múinteoirí agus iad ag obair le torthaí foghlama an churaclaim. Is féidir an curaclam agus uirlisí úsáide teanga a rochtain ar an suíomh https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Primary-Language/?lang=ga-ie

Curaclam Matamaitice Bunscoile nua

Tá an Curaclam Matamaitice Bunscoile (CMB) nua do chéimeanna 1 - 4 (naíonáin bheaga go rang a 6) á fhorbairt ag an CNCM. Tá an obair seo bunaithe ar thorthaí comhairliúcháin (CNCM, 2018) le scoileanna agus ar thaighde. Le déanaí, foilsíodh sraith de chúig pháipéar taighde gairid a dhíríonn ar theagasc agus ar fhoghlaim mhatamaiticiúil i ranganna sinsearacha na bunscoile. Cuireann na páipéir seo, agus iad ag clúdach na gcúig phríomhréimse matamaitice den Ailgéabar, Sonraí agus Seans, Uimhir, Tomhais, agus Cruth agus Spás, leis an mbonn taighde a thacaíonn le forbairt churaclam matamaitice bunscoile nua. Is féidir iad a rochtain ar láithreán na CNCM ag: https://ncca.ie/ga/bunscoil/bunfhorbairtí/curaclam-matamaitice/

Dála Churaclam Teanga na Bunscoile, bainfidh an curaclam matamaitice nua úsáid as torthaí foghlama chun cur síos a dhéanamh ar fhoghlaim mhatamaiticiúil leanaí ag deireadh tréimhse ama. Tá ábhair thacaíochta á bhforbairt chun cuidiú le múinteoirí a bhíonn ag obair leis an Curaclam Matamaitice Bunscoile nua nuair a fhoilsítear é. Cuirfear na torthaí ón gcomhairliúchán ar an Dréachtchreat Curaclaim na Bunscoile san áireamh in obair bhreise ar churaclam nua na matamaitice.

Teagmháil

Rannóg Beartas um Churaclam agus Measúnacht na Roinne