Curaclam na Bunscoile

Cé na hábhair a chlúdaítear i gcuraclam na bunscoile?

Cén áit ar féidir liom cóipeanna a fháil de churaclam na bunscoile?

Ón gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA) agus/nó ó Oifig na bhFoilseachán Rialtais

Cén áit ar féidir liom faisnéis nuashonraithe a fháil maidir le curaclam na bunscoile?

Ón gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA)

Cá bhfaighidh mé faisnéis faoi chur chun feidhme an churaclaim?

Tugann Curaclam na Bunscoile: Réamhrá forbhreathnú ar an gcuraclam do leanaí bunscoile ó naíonáin shóisearacha go rang a sé. Mínítear ann an chaoi a gcuirtear an curaclam i láthair do na leibhéil éagsúla, agus an tábhacht a bhaineann le comhtháthú, agus le forbairt iomlán chomchuí an linbh sna gnéithe uile dá s(h)aol - na gnéithe spioradálta, morálta, cognaíocha, mothúchánacha, samhlaíocha, aeistéitiúla, sóisialta agus fisiceacha.

An bhfuil athbhreithniú déanta ar churaclam na bunscoile?

Tá dhá chéim den Athbhreithniú ar Churaclam na Bunscoile curtha i gcrích ag NCCA. Is éard a bhí i gceist leis seo go ndearnadh faisnéis a bhailiú, a anailísiú agus a thuairisciú faoi thaithí leanaí, múinteoirí, príomhoidí agus múinteoirí ar an gcuraclam d’fhonn feabhas a chur air.

Cén áit ar féidir liom faisnéis a fháil ar an straitéis litearthachta agus uimhearthachta i ndáil le curaclam na bunscoile?

Imlitir 0056/2011 – Céimeanna Tosaigh maidir le Cur Chun Feidhme na Straitéise Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta agus/nó

An Straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta

Conas is féidir liom teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Tacaíochta Bunscoile?

Faisnéis Teagmhála do www.ppds.ie nó www.pdst.ie

R-phost:info@pdst.ie | An Straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta

Cén áit ar féidir liom teacht ar na treoirlínte maidir le measúnú i mbunscoileanna?

www.ncca.ie, agus ag na naisc atá léirithe sa tábla thíos:

Measúnú i gCuraclam na Bunscoile: Treoirlínte do Scoileanna

Faigh amach conas is féidir raon modhanna measúnaithe a úsáid chun tacú le measúnú a dhéanamh ar dhul chun cinn agus ar ghnóthachtáil leanaí, agus chun a gcuid foghlama a leathnú agus a shaibhriú.

Teimpléid chártaí tuairisce

Faigh na teimpléid chártaí tuairisce agus na bileoga mínithe

Tástáil chaighdeánaithe

Faigh bileoga do thuismitheoirí a mhíníonn an bhrí le scóir thástála caighdeánaithe agus uirlis anailíse do scoileanna.

Measúnú chun Foghlama

Féach ar an tacaíocht ilmheáin. I measc na n-ábhar, tá píosaí scannáin a glacadh i seomraí ranga agus samplaí d'obair leanaí agus múinteoirí ag trácht orthu.

Cá bhfaighidh mé ábhair thástála le húsáid ar thástáil chaighdeánaithe, Triail Léitheoireachta Micra T agus Triail Mhatamaitice Sigma T?

Ag an Ionad Taighde Oideachais - féach an rannóg tástála i gcomhair na nithe seo a leanas

  • Tástáil Léitheoireachta Bunscoile Dhroim Conrach - athbhreithnithe
  • Tástáil Mhatamaitice Dhroim Conrach - athbhreithnithe
  • I gcás scoileanna Lán-Ghaeilge, Léitheoireacht na Gaeilge - Triail Ghaeilge Dhroim Conrach do Bhunscoileanna Gaeltachta agus Lan-Ghaeilge

Ó www.CJFallon.ie i gcomhair na nithe seo a leanas

  • Matamaitic Sigma-T
  • Micra-T (Triail Ghnóthachtála Léitheoireachta Choláiste Mhuire gan Smál)

(Níl an leagan Gaeilge den triail Micra-T deartha le haghaidh scoileanna lán-Ghaeilge)