Curaclaim agus Siollabas

An Nuacht is Déanaí

Cur Síos

Déanann an tAire Oideachais agus Scileanna, a fhaigheann comhairle ón gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM), an curaclam do bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna na hÉireann a chinneadh. Ní hé amháin go leagann an curaclam amach an méid atá le teagasc, ach leagann sé amach an dóigh a ndéanfar foghlaim i réimse ábhair ar leith a mheas.

Tá an CNCM i gceannas ar fhorbairtí i gcuraclam agus i measúnacht agus tacaíonn sí le cur chun feidhme na n-athruithe a thagann ón obair seo.

Tacaíonn an Roinn le forbairt an bheartais fhoriomláin a bhaineann le measúnacht, le curaclaim agus le treoir trí na nithe seo a leanas:

  • Siollabais, treoirlínte do mhúinteoirí, imlitreacha do scoileanna agus ábhar forordaithe do na scrúduithe a chur ar fáil.
  • Tacaíocht airgeadais agus tacaíochtaí eile a chur ar fáil do chomhlachtaí amhail:
  1. Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC)
  2. An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) 
  3. An Chomhairle Náisiúnta um Threoir san Oideachas (NCGE)
  4. An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)
  5. Tionscnamh Teangacha Iar-Bhunscoile (PPLI)
  6. An Foras Taighde ar Oideachas (FTO)
  • Maoiniú a chur ar fáil le haghaidh tástáil chaighdeánaithe.

Faisnéis faoi Churaclam agus faoi Shiollabas

Straitéis do Theangacha Iasachta