An tSraith Shinsearach

Cé na hábhair a chlúdaítear sa tSraith Shóisearach don Ardteistiméireacht Bhunaithe?

Tá faisnéis ar na hábhair uile clúdaithe go mion ar shuíomh Gréasáin NCCA (An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta)

Déan Teagmháil le NCCA

R-phost:info@ncca.ie

Seoladh: An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA), 24 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.

Teileafón: +353 (0)1 661 7177 Facs: +353 (0)1 661 7180


Déan Teagmháil leis an Roinn Oideachais agus Scileanna

Seoladh:  An Roinn Oideachais agus Scileanna, An tAonad Beartas um Churaclam agus Measúnacht, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1.

Teileafón:  (01) 889 6400 Facs:  (01) 889 2040


Is féidir faisnéis a fháil faoi LCA agus faoi LCVP a fháil ag na naisc seo a leanas:

An Roinn Oideachais agus Scileanna: Teagmhálaithe LCA agus LCVP

LCA/LCVP:

Seoladh: Rannóg na Scoileanna, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí.

Teileafón: +353 (0)90 6483600

Beartas/Curaclaim agus Measúnacht

Seoladh: An tAonad Beartas um Churaclam agus Measúnacht, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1.

Teileafón: + 353 (0)90 8892384

Cén áit ar féidir liom teacht ar sheirbhísí tacaíochta?

An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí: Suíomh Gréasáin: www.pdst.ie


An Comhordaitheoir Náisiúnta do Theangacha

[Béarla, Béarla mar Theanga Bhreise, Fraincis, Gearmáinis, Spáinnis, Iodáilis, Araibis, Rúisis, Seapáinis, Eabhrais]

Seoladh: Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, An Uaimh, Co. na Mí.

Teileafón: +353 (0)46 9078382 Facs: +353 (0)46 9078385


An Comhordaitheoir don Mhatamaitic agus do na hEolaíochtaí

[Bitheolaíocht, Ceimic, Fisic, Eolaíocht Talmhaíochta, Eacnamaíocht Bhaile, Matamaitic, Matamaitic Fheidhmeach]

R-phost:science@slss.ie

Seoladh: Ionad Oideachais Luimnigh, An 1ú Urlár, Teach Bhealach na Páirce, Ionad Theach na Páirce, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Luimneach.

Teileafón: +353 (0)61 437999 Facs: +353 (0)61 419907


An Comhordaitheoir Náisiúnta don Ghnó agus Fiontraíocht

[Eacnamaíocht, Eacnamaíocht Talmhaíochta, Cuntasaíocht, Gnó, Gairmchlár na hArdteistiméireachta]

Seoladh: Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, An Uaimh, Co. na Mí.

Teileafón: +353 (0)46 9078382 Facs: +353 (0)46 9078385


An Comhordaitheoir Náisiúnta d’ábhair/chláir Chultúrtha agus Thimpeallachta

[Stair, Tíreolaíocht, Ealaín, Ceol, Gréigis, Laidin, an Léann Clasaiceach]

Seoladh: Ionad Oideachais Chontae Loch Garman, Bóthar Theach an Mhíle, Inis Córthaidh, Co.Loch Garman.

Teileafón: +353 (0)53 9239121 Facs: +353 (0)53 9239132


Cén áit ar féidir liom faisnéis a fháil faoi na scrúduithe?

Tá faisnéis ar gach gné de na scrúduithe ar fáil ar shuíomh Gréasáin Choimisiún na Scrúduithe Stáit agus is féidir í a fháil anseo: Faisnéis Scrúduithe

Cén áit ar féidir liom faisnéis a fháil faoi obair chúrsa Tionscadail/Phraiticiúil do na scrúduithe?

Tá faisnéis faoin ngné phraiticiúil de na scrúduithe leagtha amach ar shuíomh Gréasáin Choimisiún na Scrúduithe Stáit agus is féidir í a fháil anseo:

Obair Chúrsa Tionscadail/Phraiticiúil 2012

Sonraí Teagmhála do SEC

Seoladh: Coimisiún na Scrúduithe Stáit, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí

Teileafón: +353 (0)90 644 2700 Facs: +353 (0)90 644 2744

Cén áit ar féidir liom iarpháipéir a fháil do na scrúduithe?

Is féidir iarpháipéir a fháil sa chartlann scrúduithe ar shuíomh Gréasáin Choimisiún na Scrúduithe Stáit:

Cén áit ar féidir liom tuilleadh faisnéise a fháil faoi na scrúduithe?

Sonraí Teagmhála do SEC


Seoladh: Coimisiún na Scrúduithe Stáit, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí Corr na Madadh,

Teileafón: +353 (0)90 644 2700 Facs: +353 (0)90 644 2744

Le haghaidh faisnéise a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

bain úsáid as an nasc seo a leanas: www.examinations.ie/schools

Le haghaidh faisnéise a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

bain úsáid as an nasc seo a leanas:www.examinations.ie/examination information

Le haghaidh faisnéise a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

bain úsáid as an nasc seo a leanas:  www.examinations.ie/candidates

Cén áit ar féidir liom uimhreacha teagmhála a fháil do Choimisiún na Scrúduithe Stáit?

Iontrálacha Scrúduithe

+353 (0)90 6442702
+353 (0)90 6442703
+353 (0)90 6442706

Feitheoirí agus Ionaid Scrúduithe

+353 (0)90 6442791
+353 (0)90 6442792
+353 (0)90 6442793

An tAonad Airgeadais

+353 (0)90 6442802
+353 (0)90 6442799

An Ardteistiméireacht Fheidhmeach

+353 (0)90 6442725
+353 (0)90 6442726

Scrúduithe Béil

+353 (0)90 6442741
+353 (0)90 6442742

Scrúduithe Praiticiúla, lena n-áirítear LCVP

+353 (0)90 6442749
+353 (0)90 6442750

An Phreas-Oifig

+353 (0)90 6442777
+353 (0)90 6442851

Socruithe Réasúnacha

+353 (0)90 6442781
+353 (0)90 6442783