An tSraith Shinsearach

Is clár dhá bhliain í an Ardteistiméireacht (Bhunaithe) agus tá sé mar aidhm aici oideachas leathan cothrom a sholáthar d'fhoghlaimeoirí agus ag an am céanna, deis a thabhairt dóibh speisialtóireacht a dhéanamh i dtreo rogha gairme ar leith.

Éilítear ar dhaltaí a dhéanann an Ardteistiméireacht (Bhunaithe) staidéar a dhéanamh ar chúig ábhar ar a laghad, nach mór don Ghaeilge a bheith mar cheann amháin acu [féach an chuid Díolúine ón nGaeilge den suíomh Gréasáin. Roghnaíonn mic léinn cúig ábhar nó níos mó don scrúdú de ghnáth.

Is féidir staidéar a dhéanamh ar gach ábhar ag dhá leibhéal, an Gnáthleibhéal agus an tArdleibhéal. Tá Gaeilge agus Matamaitic ar fáil ag an mBonnleibhéal freisin.

Cliceáil anseo le haghaidh Siollabas agus Ábhair Fhorordaithe (cuimsíonn ábhar forordaithe saothair litríochta, ealaíne, cheoil etc. ar féidir ceisteanna scrúdaithe a bheith bunaithe orthu)

Is clár dhá bhliain í an Ardteistiméireacht Fheidhmeach (LCA) atá deartha do na daltaí siúd nach mian leo dul ar aghaidh go díreach chuig an ardoideachas nó dóibh siúd nach ndéanann an dá chlár Ardteistiméireachta eile freastal iomlán ar a gcuid riachtanas, inniúlachtaí agus stíleanna foghlama. Bíonn rannpháirtithe san Ardteistiméireacht Fheidhmeach ag gabháil go príomha d’obair agus do staidéar de chineál gníomhach agus praiticiúil agus a bhíonn dírithe ar an bhfoghlaimeoir.

Is Ardteistiméireacht ina bhfuil an bhéim ar fhiontraíocht agus ar ullmhú do shaol na hoibre é Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP). Cuimsíonn an clár dhá bhliain seo láidreachtaí acadúla na hArdteistiméireachta mar aon le fócas úr diminiciúil ar fhoghlaim fhéintreoraithe, ar fhiontraíocht, ar obair agus ar an bpobal.

Is féidir faisnéis a fháil faoi LCA agus faoi LCVP a fháil ag na naisc seo a leanas:

Clár bliana is ea an Idirbhliain (TY), a dhéantar tar éis na Sraithe Sóisearaí agus roimh chúrsa dhá bhliain na hArdteistiméireachta. Mar eolas ar an idirbhliain, cliceáil anseo.

Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC)

Tá Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC) ina chomhlacht neamhrannach poiblí faoi choimirce na Roinne.

Scrúduithe Praiticiúla/Béil:

Tá SEC freagrach as forbairt, as measúnú, as creidiúnú agus as deimhniú a dhéanamh ar scrúduithe dara leibhéal stát na hÉireann: an Teastas Sóisearach agus an Ardteistiméireacht. Is é Coimisiún na Scrúduithe Stáit a dhéileálann le faisnéis a bhaineann leis na gnéithe béil agus praiticiúla (tionscadail agus obair chúrsa phraiticiúil) de na scrúduithe freisin.

Ábhair Nua

Ríomheolaíocht

Tugadh Ríomheolaíocht isteach mar ábhar inscrúdaithe Ardteistiméireachta i scoileanna Chéim 1 i Meán Fómhair 2018. Tar éis próiseas iarratais a roghnaíodh scoileanna Chéim 1. Beidh an t-ábhar ar fáil do scoil ar bith ar mian léi é a thairiscint ó Mheán Fómhair 2020.

Gheofar sonraíocht na Ríomheolaíochta ag www.curriculumonline.ie.

Gheofar Ceisteanna Coitianta ar Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta anseo.

Corpoideachas

Tugadh dhá churaclam nua corpoideachais ag an tsraith shinsearach isteach i scoileanna Chéim 1 i Meán Fómhair 2018:

  •  Corpoideachas na hArdteistiméireachta (ábhar roghnach a scrúdófar san Ardteistiméireacht)
  • Creat Corpoideachais na Sraithe Sinsearaí (ábhar nach scrúdófar)

Tá roinnt scoileanna i gceist i gCéim den phróiseas feidhmithe, scoileanna a rinne iarratas ar bheith ar na chéad scoileanna a chuirfeadh an t-ábhar nua inscrúdaithe nó an Creat nó an dá cheann ar fáil. Beidh an t-ábhar inscrúdaithe ar fáil do scoil ar bith ar mian léi é a thairiscint ó Mheán Fómhair 2020.

Gheofar sonraíochtaí Chorpoideachas na hArdteistiméireachta agus Chreat Corpoideachais na Sraithe Sinsearaí ag www.curriculumonline.ie.

Gheofar Ceisteanna Coitianta ar Chorpoideachas na hArdteistiméireachta anseo.

Gheofar Ceisteanna Coitianta ar Chreat Corpoideachais na Sraithe Sinsearaí anseo.

Teangacha Neamh-Churaclaim an AE:

Cuireann Coimisiún na Scrúduithe Stáit scrúduithe ar fáil freisin i raon ábhar sa réimse teangacha ar a dtugtar Teangacha Neamh-Churaclaim an AE. Ní bhíonn na teangacha seo ar fáil mar chuid de ghnáthchuraclam na scoileanna, ach is féidir le daltaí dul faoi scrúdú iontu má shásaíonn siad critéir áirithe. Tá siad seo a leanas ar na príomhchoinníollacha nach mór do na hiarrthóirí a shásamh:

  • Gur as ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh dóibh
  • Go bhfuil an teanga a roghnaíonn siad le dul faoi scrúdú inti á labhairt acu mar mháthairtheanga
  • Go bhfuil siad tar éis clár staidéir a leanúint le haghaidh na hArdteistiméireachta
  • Go bhfuil siad ag déanamh staidéir ar Bhéarla na hArdteistiméireachta.

Is coinníoll eile é nach bhféadfaidh iarrthóirí dul faoi scrúdú ach in aon ábhar teanga neamhchuraclaim amháin.

Déan Teagmháil le haghaidh Tuilleadh Faisnéise

LCA/LCVP

Seoladh: Rannóg na Scoileanna, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí.

Teileafón: +353 (0)90 6483600

Beartas

Seoladh: An tAonad Beartas um Churaclam agus Measúnacht, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1.

Teileafón: + 353 (0)90 8892384

Leathanach an Aonaid Bheartas um Churaclam agus Measúnacht