An tSraith Shóisearach

An scéal is deireanaí


Cur Síos

Ar an 31 Lúnasa, 2015, d'fhoilsigh an tAire O’Sullivan an Creat don tSraith Shóisearach (2015). Déanann an doiciméad seo, an Creat don tSraith Shóisearach (2015), cur síos ar na príomhathruithe oideachasúla atá á gcur ar fáil ag an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) do dhaoine óga sna chéad trí bliana dá n-oideachas iar-bhunscoile. Déanann sé tógáil agus cur chun cinn ar an bhfís d’athchóiriú na sraithe sóisearaí a bhí leagtha amach sa Creat don tSraith Shóisearach (2012).

Clúdaíonn an Creat don tSraith Shóisearach (2015) comhthuiscint ar an tslí inar chóir do chleachtais teagaisc, fhoghlama agus mheasúnaithe teacht chun cinn chun tacú le hoideachas ar ardchaighdeán, uileghabhálach agus ábhartha a sholáthar a fhreastalóidh ar riachtanais scoláirí na sraithe sóisearaí, anois agus san am atá le teacht. Tá bonn eolais ag an gcomhthuiscint seo ón teagmháil le páirtithe leasmhara agus ó thaighde náisiúnta agus idirnáisiúnta.