An tSraith Shóisearach

An bhfuil an Teastas Sóisearach ag athrú?

Tá, ó 2014 ar aghaidh, beidh Sraith Shóisearach nua á tabhairt isteach de réir a chéile. Is féidir leat teacht ar thuilleadh sonraí ar shuíomh Gréasáin tiomnaithe: www.juniorcycle.ie

Ar an 31 Lúnasa 2015, d'fhoilsigh an tAire O'Sullivan Creat don tSraith Shóisearach.

Cé na hábhair a chlúdaítear sa tSraith Shóisearach reatha?

Tugtar mionfhaisnéis ar na hábhair uile ar shuíomh Gréasáin NCCA

R-phost:info@ncca.ie

Seoladh: An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NNCA), 24 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, DD2 KH36.

Teileafón: (01) 661 7177 Facs: (01)  661 7180

Cén áit ar féidir liom teacht ar sheirbhísí tacaíochta?

An tSraith Shórsearach do Mhúinteoirí

láithreán gréasáin: www.jct.ie


An Comhordaitheoir Náisiúnta do Theangacha:

[Béarla, Béarla mar Theanga Bhreise, Fraincis, Gearmáinis, Spáinnis, An Léann Giúdach]

Seoladh: Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, An Uaimh, Co. na Mí, C15 RK03.

Teileafón:+353 (0)46 9078382 Facs:+353 (0)46 9078385


An Comhordaitheoir don Mhatamaitic agus do na hEolaíochtaí:

[Eolaíocht Shóisearach, Eacnamaíocht Bhaile, Matamaitic]

R-phost:science@slss.ie

Seoladh: Ionad Oideachais Luimnigh, An 1ú Urlár, Teach Bhealach na Páirce, Ionad Theach na Páirce, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Luimneach,

Teileafón:+353 (0)61 437999 Facs:+353 (0)61 419907


An Comhordaitheoir Náisiúnta don Ghnó agus Fiontraíocht:

[Staidéar Gnó]

Seoladh: Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, An Uaimh, Co. na Mí, C15 RK03.

Teileafón:+353 (0)46 907 8382 Facs:+353 (0)46 907 8385


An Comhordaitheoir Náisiúnta d’ábhair/chláir Chultúrtha agus Thimpeallachta

[Stair, Tíreolaíocht, Oideachas Sibhialta, Sóisialta agus Polaitiúil, Ealaín/ Ceardaíocht/ Dearadh, Ceol, Gréigis, Laidin, an Léann Clasaiceach]

Seoladh: Ionad Oideachais Chontae Loch Garman, Bóthar Theach an Mhíle, Inis Córthaidh, Co.Loch Garman, Y21 T271

Teileafón:+353 (0)53 923 9121 Facs:+353 (0)53 923 9132


Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh: An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST)

R-phost: jcsp@pdst.ie

Suíomh Gréasáin: www.jcsp.ie nó www.jcspliteracy.ie

Seoladh: Ionad Oideachais na Carraige Duibhe, Ascaill na Cille, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath, A96 EW01.

Teileafón: +353 (0)1 236 5021 


Cén áit ar féidir liom faisnéis a fháil faoi na scrúduithe?

Tá faisnéis ar gach gné de na scrúduithe ar fáil ar shuíomh Gréasáin Choimisiún na Scrúduithe Stáit agus is féidir í a fháil anseo:

Cén áit ar féidir liom iarpháipéir a fháil do na scrúduithe?

Is féidir iarpháipéir a fháil sa chartlann scrúduithe ar shuíomh Gréasáin Choimisiún na Scrúduithe Stáit

Cén áit ar féidir liom tuilleadh faisnéise a fháil faoi na scrúduithe?

Le haghaidh faisnéise a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

bain úsáid as na naisc thuas nó lean an nasc seo a leanas:www.examinations.ie/schools

Le haghaidh faisnéise a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

bain úsáid as na naisc thuas nó lean an nasc seo a leanas:www.examinations.ie/examination information

Le haghaidh faisnéise a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

bain úsáid as na naisc thuas nó lean an nasc seo a leanas:www.examinations.ie/candidates

Cén áit ar féidir liom uimhreacha teagmhála a fháil do Choimisiún na Scrúduithe Stáit?

Iontrálacha Scrúduithe

+353 (0)90 6442702
+353 (0)90 6442703
+353 (0)90 6442706

Feitheoirí agus Ionaid Scrúduithe

+353 (0)90 6442791
+353 (0)90 6442792
+353 (0)90 6442793

An tAonad Airgeadais

+353 (0)90 6442802
+353 (0)90 6442799

An Ardteistiméireacht Fheidhmeach

+353 (0)90 6442725
+353 (0)90 6442726

Scrúduithe Béil

+353 (0)90 6442741
+353 (0)90 6442742

Scrúduithe Praiticiúla, lena n-áirítear LCVP

+353 (0)90 6442749
+353 (0)90 6442750

An Phreas-Oifig

+353 (0)90 6442777
+353 (0)90 6442851

Socruithe Réasúnacha

+353 (0)90 6442781
+353 (0)90 6442783