An tSraith Shóisearach

Treoirlínte Do Scoileanna

Measúnú agus Tuairisciú ar Fhoghlaim Scoláirí ag an Tsraith Shóisearach Bealtaine 2020

An tSraith Shóisearach

Tá an tsraith shóisearach (oideachas íochtarach dara leibhéal) ina clár trí bliana a dhéanann daltaí agus iad idir 12/13 agus 15/16 bliain d’aois de ghnáth.

Cliceáil anseo le haghaidh Siollabas agus Ábhair Fhorordaithe (cuimsíonn ábhar forordaithe saothair litríochta, ealaíne, cheoil etc. ar féidir ceisteanna scrúdaithe a bheith bunaithe orthu)

Cé go ndéantar measúnú ar fhormhór na n-ábhar mar chuid de Scrúdú an Teastais Shóisearaigh, áirítear leis an tsraith shóisearach freisin roinnt ábhar atá mar chuid thábhachtach den churaclam ach nach ndéantar measúnú foirmiúil orthu ar an mbealach seo.

I measc na n-ábhar neamhscrúdaithe sa tsraith shóisearach, tá Corpoideachas agus Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (ní mór staidéar a dhéanamh orthu, ach níl siad inscrúdaithe). Tá Oideachas Reiligiúnach ar fáil mar ábhar scrúdaithe agus mar ábhar neamhscrúdaithe araon.

Thosaigh chun tús le Sraith Shóisearach athbhreithnithe a chur chun feidhme ar bhonn céimnithe i 2014 (féach NCCA le haghaidh tuilleadh sonraí).

Ar 4 Deireadh Fómhair, 2012, d'fhoilsigh an tAire Quinn Creat don tSraith Shóisearach. Sa doiciméad seo tá plean an Aire chun an tsraith shóisearach in iar-bhunscoileanna a leasú. Féach freisin CCeanna.

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh

Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC) freagrach as forbairt, as measúnú, as creidiúnú agus as deimhniú a dhéanamh ar scrúduithe dara leibhéal stát na hÉireann: an Teastas Sóisearach agus an Ardteistiméireacht. Is é Coimisiún na Scrúduithe Stáit a dhéileálann le faisnéis a bhaineann leis na gnéithe praiticiúla de na scrúduithe freisin.

Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh (JSCP)

Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh (JCSP) ina chlár náisiúnta atá urraithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA).Is é an aidhm atá leis creat curaclaim a chur ar fáil a chabhraíonn le scoileanna agus le múinteoirí an Teastas Sóisearach a dhéanamh níos inrochtana do na daoine óga siúd nach mbíonn ag glacadh páirt iomlán i saol na scoile agus a d’fhéadfadh an scoil a fhágáil gan cáilíochtaí foirmiúla. Féachann sé le cuidiú a thabhairt do dhaltaí rath a bhaint amach agus féin-íomhá dhearfach a fhorbairt trí chreat curaclaim agus measúnachta a chur ar fáil atá oiriúnach dá gcuid riachtanas. Ar chríochnú an chláir, faigheann daltaí próifíl a bhfuil ina taifead oifigiúil ar a gcuid éachtaí ón Roinn Oideachais agus Scileanna.