An Idirbhliain

Cad is an Idirbhliain (TY) ann?

Clár bliana is ea í a dhéantar tar éis na Sraithe Sóisearaí agus roimh chúrsa dhá bhliain na hArdteistiméireachta.

An bhfuil an Idirbhliain ar fáil do gach dalta?

I scoileanna, is féidir léi a bheith roghnach nó éigeantach. Cuireann thart ar 550 scoil Clár na hIdirbhliana ar fáil faoi láthair.

An féidir leis an Idirbhliain a bheith mar chuid de chlár trí bliana Ardteistiméireachta?

Ní féidir. Is clár scoil-deartha sainiúil é clár na hIdirbhliana agus níor chóir é a bheith mar bhliain a haon d’Ardteistiméireacht trí bliana.

Cad is cuspóir do Chlár na hIdirbhliana?

Aibíocht a chur chun cinn:

  • Aibíocht ó thaobh an staidéir de, trí fhoghlaimeoirí níos féin-treoraithe a dhéanamh de dhaltaí trí scileanna ginearálta, teicniúla agus acadúla a fhorbairt
  • Aibíocht ó thaobh na hoibre agus na ngairmeacha de trí scileanna a bhaineann leis an obair a fhorbairt
  • Aibíocht phearsanta trí dheiseanna a chur ar fáil chun scileanna cumarsáide, féinmhuinín agus mothú freagrachta a fhorbairt
  • Aibíocht shóisialta trí scileanna pearsanta níos fearr agus feasacht níos mó ar an saol lasmuigh de scoil a fhorbairt
  • Aibíocht a chabhróidh leis na daltaí rogha níos eolaí a dhéanamh ar ábhair le haghaidh a gcuid staidéir Ardteistiméireachta

Cé a dhéanann cinneadh ar Chlár na hIdirbhliana?

Déanann gach scoil a chuireann TY ar fáil a clár TY féin a cheapadh. Dréachtaíonn an fhoireann teagaisc clár i bhfianaise Threoirlínte na hIdirbhliana agus an Ábhair Acmhainne atá foilsithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Cuireann siad riachtanais daltaí, tuairimí daltaí, tiomantais fostóirí agus leas níos leithne an phobail áitiúil san áireamh freisin. Ba chóir measúnacht a dhéanamh ar an gclár gach bliain, agus ionchur a fháil ó na páirtithe seo, agus ba chóir don fhoireann teagaisc athbhreithniú a dhéanamh air chun na torthaí ó na measúnachtaí seo a léiriú.

Cén áit ar féidir liom faisnéis a fháil maidir le hAonaid Idirbhliana?

Féach suíomh Gréasáin NCCA