An Idirbhliain

Cur Síos

Clár bliana is ea an Idirbhliain (TY), a dhéantar tar éis na Sraithe Sóisearaí agus roimh chúrsa dhá bhliain na hArdteistiméireachta.

Faisnéis Ghinearálta maidir leis an Idirbhliain:

  • Tá sí ceaptha le feidhmiú mar dhroichead idir clár an Teastais Shóisearaigh agus clár na hArdteistiméireachta.
  • Tá sí ar fáil do na scoileanna dara leibhéal uile agus cuireann thart ar 550 scoil an clár ar fáil.
  • D’fhéadfadh an Idirbhliain a bheith roghnach nó éigeantach do scoileanna, ag brath ar pholasaí na scoile.
  • Dearann gach scoil a clár féin don Idirbhliain, laistigh de threoirlínte atá leagtha síos, de réir riachtanais agus spéiseanna a daltaí
  • Agus a clár ábhair sainiúil á chur le chéile ag scoil, cuireann an scoil na féidearthachtaí a thairgeann leas an phobail áitiúil san áireamh.

Scrúdú:

Ní bhíonn aon scrúdú stáit ag deireadh na hIdirbhliana. Déantar an measúnú ar bhonn leanúnach de ghnáth, agus is féidir measúnú scoilbhunaithe ar thionscadail nó ar phunanna, ar ghníomhaíochtaí béil, cluastuisceana, praiticiúla agus scríofa a bheith san áireamh.

Is minic a bhíonn soláthraithe/óstaigh maidir le gníomhaíochtaí ar nós Taithí Oibre, Seirbhís Phobail bainteach le measúnú na ngníomhaíochtaí sin.
Baineann socruithe measúnaithe dá gcuid féin le roinnt de na modúil.

Aonaid Idirbhliana:

Tá cúrsaí nua, ar a dtugtar aonaid trasdula, á bhforbairt ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA), i gcomhar le múinteoirí agus le gníomhaireachtaí.

Teagmháil

Le haghaidh Iarratas agus Deontas:

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Rannóg na Scoileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Contae na hIarmhí.

             

Le haghaidh Faisnéis maidir le Beartas:

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An tAonad Beartas um Churaclam agus Measúnacht, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1.

Teileafón: (01) 889 6400