Cosaint Páistí

An tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí 2017 a bhaineann le Tús Áite do Leanaí

Ar an 11 Nollaig 2017, chuir an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige tús leis na forálacha eile den Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015. Tháinig an treoir: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí 2017 de chuid Tús Áite do Leanaí a foilsíodh an 2 Deireadh Fómhair 2017 i bhfeidhm ar an 11 Nollaig 2017 freisin.

Déanann an tAcht um Thús Áite do Leanaí, 2015 foráil do roinnt príomhbhearta um chosaint leanaí a bhaineann le scoileanna, mar a leanas:

  • Cuirtear ceanglas ar eagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí do leanaí, lena n-áirítear gach scoil, chun leanaí a choinneáil slán agus chun Ráiteas um Chumhdach Leanaí a tháirgeadh;
  • Cuirtear ceanglas maidir le catagóirí sainithe daoine (daoine sainordaithe), lena n-áirítear múinteoirí cláraithe, tuairisc a thabhairt ar ábhair imní maidir le cosaint leanaí thar thairseach shainithe don Ghníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh (Tusla);
  • Cuirtear ceanglas maidir le daoine sainordaithe lena n-áirítear múinteoirí cláraithe, chun cabhrú le Tusla sa mheasúnú ar riosca do chosaint leanaí, má iarrann Tusla é sin a dhéanamh.

Sna Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017 tugtar treoir d'údaráis scoile agus do phearsanra na scoile maidir leis na hoibleagáidí reachtúla a chomhlíonadh faoin Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015 agus maidir le cur i bhfeidhm leanúnach laistigh de shuíomh na scoile maidir leis an dea-chleachtas atá leagtha amach sa leagan nuashonraithe de Thús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí 2017.