Cosaint Leanaí

Cosaint Leanaí

Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Scoileanna  

Is le ciorclán 0081/2017 (arna fhoilsiú an 11 Nollaig, 2017) a thugtar eolas d’údaráis bhainistíochta scoile gur forbraíodh agus gur foilsíodh Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017 tar éis comhairliúcháin fhairsing leis an comhpháirtithe oideachais.

Is é an cuspóir leis na nósanna imeachta chun treoruithe agus treoir shoiléir a thabhairt d’údaráis scoile agus do phearsanra i ndáil le hoibleagáidí reachtúla a chomhlíonadh faoin Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015; agus le forfheidhmiú leanúnach den treoir dea-chleachtais laistigh den suíomh scoile faoi mar a leagadh amach sa cháipeis Túis Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta do Chosaint agus Leas Leanaí 2017. Baineann feidhm leis na nósanna imeachta i leith gach bunscoil agus iar-bhunscoil aitheanta, agus i leith gach ball de phearsanra na scoile.

Ciorclán 0081/2017, Nósanna Imeachta na Roinne maidir le Cosaint Leanaí, teimpléad Measúnachta Riosca maidir le Cumhdach Leanaí agus teimpléad Ráitis maidir le Cumhdach Leanaí ar fáil mar seo a leanas -

D'fhoilsigh an Roinn freisin na cáipéisí seo a leanas chun cúnamh le príomhoidí agus le boird bhainistíochta i ndáil le Tuairisc Mhaoirseachta an Phríomhoide maidir le Cosaint Leanaí

Áirítear sna Nósanna Imeachta nua maidir le Cosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017

  • a) na nósanna imeachta maidir le tuairisciú nach foláir do mhúinteoirí cláraithe cloí leo i ndáil lena ról mar dhaoine dá dtugtar údarás, lena n-áirítear riachtanas chun idirchaidreamh leis an Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DLP) agus, de réir mar is infheidhme, chun tuairiscí faoi shainordú a thaisceadh i gcomhar leis an DLP chuig Tusla.
  • b) treoir agus treorú do scoileanna i ndáil lena n-oibleagáidí reachtúla a shásamh i ndáil le Ráitis maidir le Cumhdach Leanaí. Ní foláir de réir na nósanna imeachta ina leith sin go mbaineann gach bord bainistíochta leas as teimpléid arna bhfoilsiú ag an Roinn nuair a ullmhaíonn, a fhoilsíonn agus a athbhreithníonn siad a Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí.
  • c) bearta maoirseachta feabhsaithe a dhírítear lán-chomhlíonadh a chinntiú ag scoileanna leis an Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, an Treoir Náisiúnta maidir le Tús Áite do Leanaí 2017 agus le riachtanais na Roinne faoi mar a leagtar amach sna nósanna imeachta do scoileanna iad.

An tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus an Treoir Náisiúnta Thús Áite do Leanaí maidir le Cosaint agus Leas Leanaí 2017

An 11 Nollaig 2017 chuir an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige tús le fuílleadh na bhforálacha den Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015. B’amhlaidh freisin a tháinig Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta maidir le Cosaint agus Leas Leanaí 2017 a foilsíodh an 2 Deireadh Fómhair 2017 i mbun oibre an 11 Nollaig 2017.

Is leis an Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 a fhoráiltear do roinnt eochairbheart um chosaint leanaí arb ábhartha do scoileanna iad, mar seo a leanas:

  • Riachtanas ar eagrais a sholáthraíonn seirbhísí do leanaí, lena n-áirítear gach scoil, chun leanaí a choinneáil slán agus chun Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí a léiriú.
  • Riachtanas maidir le catagóirí daoine sainithe (daoine dá dtugtar údarás), lena n-áirítear oidí cláraithe, chun buarthaí maidir le cosaint leanaí a thuairisciú thar thairseach sainithe leis an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Tusla);
  • Riachtanas ar dhaoine dá dtugtar údarás lena n-áirítear oidí cláraithe, chun cúnamh le Tusla le measúnú an riosca maidir le cosaint leanaí, má iarrann Tusla é sin orthu.

Is leis na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna 2017 a thugtar treorú agus treoir d’údaráis scoile agus do phearsanra scoile i ndáil le comhlíonadh na n-oibleagáidí reachtúla faoin Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015, agus i bhforfheidhmiú leanúnach na treorach dea-chleachtais laistigh de shuíomh na scoile faoi mar a leagadh amach leis an nuashonrú den Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta maidir le Cosaint agus Leas Leanaí 2017.  

 Cosaint Leanaí CPD

Teagmháil

Ba chóir ceisteanna a bhaineann le rochtain tacaíocht forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) atá ar fáil do scoileanna a chur ar an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach ag:

R-phost: info@pdst.ie

Ba chóir ceisteanna a bhaineann le FGL um chosaint leanaí a chur ar Rannóg Oideachas Múinteoirí na Roinne ag:

R-phost: TES@education.gov.ie 

Ba chóir ceisteanna ginearálta a bhaineann le 'Nósanna Imeachta nua maidir le Cosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017 a sheoladh de r-phost chuig an Roinn ag:

R-phost: schoolgovernance@education.gov.ie