Cosaint Páistí

Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Scoileanna

I gCiorclán na Roinne Oideachais agus Scileanna 0081/2017 (arna fhoilsiú an 11 Nollaig, 2017) cuirtear in iúl do na húdaráis bhainistíochta scoile gur forbraíodh agus gur foilsíodh na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017 tar éis comhairliúchán fairsing a dhéanamh leis na comhpháirtithe oideachais.

Is é cuspóir na nósanna imeachta treoir shoiléir a thabhairt d'údaráis na scoile agus do phearsanra na scoile maidir leis na hoibleagáidí reachtúla a chomhlíonadh faoin Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015 agus i gcur i bhfeidhm leanúnach laistigh de shuíomh na scoile maidir leis an dea-chleachtas treorach atá leagtha amach sa leagan nuashonraithe de Thús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí 2017.

Baineann na nósanna imeachta le gach bunscoil agus iar-bhunscoil aitheanta agus do bhaill foirne uile na scoile.

Ag tuairisciú chuig TUSLA (An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach) ag baint úsáid as Tairseach TUSLA:

Ó foilsíodh Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Scoileanna, tá Tairseach slán ar líne forbartha agus curtha i bhfeidhm ag TUSLA le tuairisciú a dhéanamh maidir le hábhair imní um chosaint leanaí. Leis an Tairseach seo anois is féidir leat cóip den tuairisc a cuireadh isteach a phriontáil.

Dá réir sin, nuair atá ábhar imní á thuairisciú chuig TUSLA faoi na Nósanna Imeachta seo, ba chóir Tairseach TUSLA ag https://portal.tusla.ie/Account/Login?ReturnUrl=%2f a úsáid nuair is féidir.

Nuair a chuirtear an tuairisc isteach trí Thairseach TUSLA, ní mór cóip den tuairisc a phriontáil agus a choinneáil i gcomhréir le riachtanais na Nósanna Imeachta.

Tá tuilleadh eolais maidir leis an tairseach a úsáid ar fáil ar: https://www.tusla.ie/children-first/web-portal/

Tá na doiciméid/teimpléid tacaíochta a leanas (14 san iomlán) ar fáil do scoileanna lena n-úsáid chun na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí a chur i bhfeidhm. Tá cuid de na teimpléid sin éigeantach lena n-úsáid agus tá cuid acu roghnach.

Teimpléid Éigeantacha

Ní mór do scoileanna úsáid a bhaint as na teimpléid maidir le Ráiteas um Chumhdach Leanaí agus Measúnú Riosca. Tá 4 theimpléad ann:

Teimpléad Éigeantach 1: Teimpléad um Measúnú Riosca maidir le Cumhdach Leanaí.

Teimpléad Éigeantach 1: Teimpléad um Measúnú Riosca maidir le Cumhdach Leanaí (Leagan tírdhreacha).

Tá an teimpléad éigeantach 1 ar fáil ina leagan amach portráide nó tírdhreacha. Tá ábhar gach teimpléid díreach mar an gcéanna agus má úsáidtear ceachtar leagan comhlíonfar na riachtanais ‘Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí’.

Teimpléad Éigeantach 2: Teimpléad maidir le Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí.

Teimpléad Éigeantach 3: Seicliosta le haghaidh Athbhreithnithe ar an Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí.

Teimpléad Éigeantach 4: Fógra maidir le hathbhreithniú an Bhoird Bainistíochta ar an Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí

Teimpléid Roghnacha agus doiciméid tacaíochta eile

Tá roinnt teimpléad roghnach arna bhforbairt ag an Roinn ar féidir le Scoileanna iad a úsáid:

Teimpléad Roghnach A: Taifead de conas a tháinig an líomhain agus/nó an t-ábhar imní chun feasa an Teagmhálaí Ainmnithe agus taifead ar ghlao gutháin an Teagmhálaí Ainmnithe ag lorg comhairle ar Tusla (Ailt 5.1.1 agus 5.3.3)

Teimpléad Roghnach B: Ráiteas teimpléid ón Teagmhálaí Ainmnithe le duine de bhall foirne phearsanra na scoile maidir leis na fáthanna nach ndearnadh tuarascáil do Tusla (Alt 5.3.8 de na Nósanna Imeachta)

Teimpléad Roghnach C: Teimpléad d’fhógra scríofa ón Teagmhálaí Ainmnithe chuig tuismitheoir ag cur in iúl do thuismitheoir/ cúramóir go bhfuil tuairisc á déanamh maidir lena leanbh (Alt 5.3.6 de na Nósanna Imeachta)

Teimpléad Roghnach D: Teimpléad d’fhógra i scríbhinn ón Teagmhálaí Ainmnithe chuig tuismitheoir i gcás inar thóg tuismitheoir ábhar imní maidir le cosaint leanaí i gcoinne dhuine de bhaill foirne na scoile (Alt 5.6.2 de na Nósanna Imeachta)

Teimpléad Roghnach E: Teimpléad de Sheicliosta chun Tuarascáil Maoirseachta ar Chosaint Leanaí an Phríomhoide a ullmhú

Teimpléad Roghnach F: Teimpléad chun doiciméid a thaifeadadh arna soláthar don Bhord Bainistíochta mar chuid den Tuarascáil Maoirseachta ar Chosaint Leanaí an Phríomhoide

Ina theannta sin, tá roinnt doiciméad tacaíochta arna bhforbairt ag an Roinn a bhféadfadh scoileanna tagairt a dhéanamh dóibh:

Seicliosta Cháschomhad maidir le Cosaint Leanaí

Nóta treorach maidir le cóid uathúla nó sraithuimhreacha a úsáid

Seicliosta Cumarsáide – Ráiteas um Chosaint Leanaí (Ailt 8.11 agus 8.13.6 de na Nósanna Imeachta)

Ceisteanna Coitianta maidir le Tuarascáil an Phríomhoide um Maoirseacht ar Chosaint Leanaí

 

Cigireachtaí um Chosaint agus Chumhdach Leanaí

Is féidir teacht ar an Treoir do Chigireachtaí um Chosaint agus Chumddach Leanaí anseo.

Is féidir teacht ar eolas faoi Mhonatóireacht ar Chosaint Leanaí ag an gCigireachtaí anseo.  

Teagmháil

Ba cheart ceisteanna ginearálta maidir leis na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017 a sheoladh chuig an Roinn ag

 

Féach freisin ar

CPD um Chosaint Leanaí

Clár ar thacaíocht CPD do scoileanna

Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí 2017

Aguisín do Thús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta do Chosaint agus Leas Leanaí Sábháilteacht ar Líne

An tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015

Tusla - Foilseacháin agus Foirmeacha a bhaineann le Tús Áite do Leanaí

An reachtaíocht is deireanaí a bhaineann le cosaint leanaí