Comhordú Oideachais don Lucht Siúil

Comhordú Oideachais don Lucht Siúil

Tá beartas na Roinne Oideachais agus Scileanna i leith an tsoláthair oideachais don Lucht Siúil bunaithe ar an Tuarascáil agus Moltaí do Straitéis Oideachais don Lucht Siúil a seoladh i 2006, tar éis comhairliú leathan leis na páirtithe leasmhara, lena n-áirítear ionadaithe an Lucht Siúil, Ceardchumainn Mhúinteoirí, agus Comhlachtaí Tuismitheoirí agus Bainistíochta.

Clúdaíonn an Tuarascáil gach gné den Oideachas don Lucht Siúil, ón réamhscoil go dtí an breisoideachas agus go dtí an t-ardoideachas laistigh de chomhthéacs foghlama ar feadh an tsaoil.

Is í príomhaidhm na Straitéise oideachas comhtháite ar ardchaighdeán a áirithiú don Lucht Siúil, rud a bhfuil na prionsabail a bhaineann le cuimsiú agus le príomhshruthú mar bhonn agus thaca aige agus a chuireann béim ar chomhionnanas agus ar éagsúlacht agus ar ghlacadh cur chuige idirchultúrtha.

Díreoidh soláthar breise ar “riachtanas oideachais aonair” seachas ‘féiniúlacht an Lucht Siúil’.

Is í aidhm na Roinne na hacmhainní atá ar fáil a chur in ord tosaíochta chomh héifeachtach agus is féidir ar fud na hearnála oideachais d’fhonn torthaí oideachais a fheabhsú do gach leanbh agus do gach duine fásta, an Lucht Siúil san áireamh.

Déanann na daoine seo a leanas maoirseacht ar chur chun feidhme na Tuarascála:

  • An Grúpa Forfheidhmithe don Lucht Siúil, ar grúpa inmheánach rannach é atá comhdhéanta d’oifigigh shinsearacha na Roinne ó rannóga atá freagrach as gnéithe éagsúla den oideachas don lucht siúil, agus
  • An Fóram Comhairleach agus Comhairliúcháin don Lucht Siúil a bhaineann leis na páirtithe leasmhara uile, a bunaíodh i 2009 chun saincheisteanna, agus constaicí, a bhaineann le cur chun feidhme mholtaí na Straitéise Oideachais don Lucht Siúil, agus chun scrúdú a dhéanamh ar fhreagairtí iomchuí ar na saincheisteanna atá aitheanta agus chun tuairisc a thabhairt don Ghrúpa Forfheidhmithe don Lucht Siúil, d’fhonn béim a leagan ar aon saincheisteanna tábhachtacha nuair is gá.