Comhordú Oideachais don Lucht Siúil

Cad chuige ar cuireadh deireadh le Seirbhís na Múinteoirí Cuairte don Lucht Siúil agus le Seirbhís na Múinteoirí Acmhainne don Lucht Siúil?

Cinneadh deireadh a chur le Seirbhís na Múinteoirí Cuairte agus le Seirbhís na Múinteoirí Cuairte, ó Mheán Fómhair 2011 ar aghaidh, mar chuid den phróiseas buiséadach agus meastachán do 2011 agus mar chuid de raon beart atá san áireamh sa Phlean Téarnaimh Náisiúnta 2011 go 2014, d’fhonn coigiltis chaiteachais a bhaint amach sa scoilbhliain 2011/2012

Cé atá freagrach as freastal linbh ar scoil?

Tá sé de dhualgas ar an mBord Náisiúnta um Leas Oideachais (NEWB), a bunaíodh faoin Acht Oideachais (Leas) 2000, as a chinntiú go bhfreastalaíonn gach leanbh ar scoil nó go bhfaigheann sé/sí oideachas íosta áirithe ar shlí eile. Déantar foráil san Acht do chreat cuimsitheach a chuireann freastal rialta ar scoil chun cinn agus a thugann aghaidh ar na fadhbanna a bhaineann le neamhláithreacht agus le luathfhágáil scoile.

Cé atá freagrach as NEWB?

Cé go bhfuil an fhreagracht as an mBord Náisiúnta um Leas Oideachais (NEWB) aistrithe chuig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, tá an dá Roinn ag obair le chéile chun a áirithiú go mbeidh fócas athnuaite ag na seirbhísí i NEWB, lena n-áirítear an Clár Críochnaithe Scoile, Teagmháil Baile, Scoile agus an Phobail agus an tSeirbhís Leasa Oideachais, le gur féidir leis díriú go héifeachtach ar gach leanbh i mbaol agus tacaíocht a thabhairt dóibh.