Comhordú Oideachais don Lucht Siúil

Straitéis Náisiúnta maidir le hIonchuimsiú Taistealaithe agus Romach (NTRIS) 2017 - 2021

D'fhoilsigh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais an Straitéis Náisiúnta maidir le hIonchuimsiú Taistealaithe agus Romach i Meitheamh 2017. Bhí an Roinn Oideachais agus Scileanna páirteach i bhforbairt na straitéise agus is ball í den Ghrúpa Stiúrtha a cuireadh ar bun chun cur i bhfeidhm na straitéise nua a mhaoirsiú. Is iad na Ranna Rialtais, Gníomhaireachtaí agus Eagraíochtaí Neamhrialtasacha (ENRanna) ábhartha uile atá ina mbaill den Ghrúpa Stiúrtha.

Glactar cur chuige uile-Rialtais sa straitéis i leith saol Taistealaithe agus Romach in Éirinn a fheabhsú ar bhealaí praiticiúla follasacha. Tá Ranna tar éis obair i gcomhar lena chéile chun bearta a shainaithint a d'fhéadfaí a chur i gcrích chun feabhas ceart a chothú do Thaistealaithe agus Romaigh maidir lena gcaighdeán saoil. Aidhm eile atá ag an straitéis ná feabhas a chur ar an gcaoi a ndéileáiltear le pobail Taistealaithe agus Romach in Éirinn sa tseirbhís phoiblí. Ainmnítear 149 beart sa straitéis, a chlúdaíonn na téamaí Féiniúlacht Chultúrtha, Oideachas, Fostaíocht agus Geilleagar na dTaistealaithe, Páistí agus an Óige, Sláinte, Comhionannas Inscne, Frith-idirdhealú agus Comhionannas, Seirbhísí Poiblí, Cóiríocht, agus Pobail Taistealaithe agus Romach.

Seo a leanas na príomhbhearta i dtaca le hoideachas a moladh sa NTRIS:

  • Ba chóir go dtacófaí le Taistealaithe agus le Romaigh i réimsí tábhachtacha, lena n-áirítear oideachas, fostaíocht agus forbairt eacnamaíochta.
  • Forbairt acmhainní oideachais ar chultúr agus stair na dTaistealaithe agus na Romach lena n-úsáid i mbunscoileanna, iar-bhunscoileanna agus suímh oideachais atá dírithe ar dhaoine fásta;
  • Rochtain fheabhsaithe ar oideachas do Thaistealaithe agus Romaigh sa chaoi go mbeidh siad ar chomhchéim leis an daonra tromlaigh maidir leis na torthaí a bhaineann siad amach.
  • SOLAS agus na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOnna) le plé a dhéanamh ar riachtanais grúpaí atá faoi mhíbhuntáiste, lena n-áirítear Taistealaithe agus Romaigh, agus iad i mbun soláthar breisoideachais agus oiliúna a phleanáil;
  • Comhoibriú a láidriú idir an t-oideachas foirmeálta agus na hearnálacha foghlama neamhfhoirmeálta chun dul i ngleic leis an líon ard luathfhágálaithe scoile i bpobail Taistealaithe agus Romach. • Cultúr dearfach measa agus cosanta ar mhaithe le féiniúlacht Taistealaithe agus Romach sa chóras oideachais i gcoitinne.