Boird Bhainistíochta

Teimpléad um Thuairisciú Míosúil

Is comhad é an teimpléad um thuairisciú míosúil atá ag an Aonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU) agus is féidir é a úsáid chun gníomhaíochtaí leabharchoimeádta scoile a bhainistiú ó lá go lá. Cuimhnigh – cuireann an FSSU tacaíocht chianda ar fáil agus dá bhrí sin má bhíonn aon deacracht agat agus an teimpléad seo á úsáid agat féadfaidh tú glaoch ar an líne thacaíochta 01 9104020 agus treorófar tríd an bpróiseas thú.

Gabhaimid buíochas leis na scoileanna ar fad a d’úsáid na Teimpléid um Thuairisciú Míosúil in 2018/2019 agus a thug aiseolas maidir leis na comhaid sin. Tá an t-aiseolas sin curtha san áireamh againn sna comhaid nuashonraithe agus feabhsaithe thíos. Gheobhaidh tú an teimpléad nua thíos. Tá oiliúint ar líne ar fáil maidir le húsáid na dteimpléad nua sin.

Tuairiscí Airgeadais don Bhord Bainistíochta

Ba cheart na tuairiscí airgeadais do gach cruinniú den Bhord Bainistíochta a ullmhú roimh ré agus ba cheart go mbeadh faisnéis airgeadais iontu atá cothrom le dáta agus a thaispeánann achoimre ar fháltais agus ar íocaíochtaí, ráiteas imréitigh bainc agus tuairisc ghairid ar dhul chun cinn i dtaca le gníomhaíochtaí maoinithe atá ar siúl ag an scoil faoi láthair.

Ba cheart na tuairiscí thíos a bhreithniú roimh ré agus a chur ar fáil do gach ball den Bhord.

  1. Ioncam agus Caiteachas Míosúil na Scoile
  2. Ráiteas Imréitigh Bainc do gach Cuntas Bainc
  3. Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil
  4. Ioncam agus Caiteachas BGD v Buiséad

https://www.fssu.ie/primary/help/accounting-templates/monthly-reporting-pack/