Boird Bhainistíochta

Tuairisc

Cuireann an Roinn tacaíocht ar fáil do chomhlachtaí bainistíochta scoile chun oiliúint agus forbairt na mBord Bainistíochta a sholáthar. Tá clár oiliúna i bhfeidhm chun cabhrú le Boird maidir lena ndualgais a chomhlíonadh, mar atá comhsheasmhach le tosaíochtaí na Roinne Oideachais agus Scileanna

Ceisteanna Coitianta

Cé hiad na comhlachtaí bainistíochta scoile atá ionadaithe ar an gclár um Oiliúint do Bhoird Bhainistíochta?

Tá earnáil an iarbhunoideachais ionadaithe ag Cumann na Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha (ACCS), ag JMB/AMCSS Rúnaíocht na Meánscoileanna, ag an gCumann Gairmoideachais in Éirinn (IVEA) agus ag Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí – Iarbhunscoileanna.

Tá earnáil an bhunoideachais ionadaithe ag Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge, ag Educate Together, ag Cumann Náisiúnta na mBord Bainistíochta san Oideachas Speisialta (NABMSE), ag Bord Oideachais Muslim Bunscoile, ag Cumann Bainistíochta na mBunscoileanna Caitliceacha (CPSMA), ag Bord Oideachais Eaglais na hÉireann, ag Gaelscoileanna, agus ag Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí – Bunscoileanna.

Cad iad na modúil a chlúdaíonn an clár um Oiliúint do Bhoird Bhainistíochta?

Is iad na cúig croímhodúl:

  • An Bord mar Aonán Corparáideach
  • Dlí Fostaíochta
  • Bainistíocht Airgeadais
  • Saincheisteanna Dlí
  • Treoirlínte um Chosaint Leanaí.

Cén dóigh a gcuirtear an oiliúint ar fáil?

Déanann gach comhlacht bainistíochta oiliúint a eagrú agus a sheachadadh ar fud na tíre do Bhoird Bhainistíochta na scoileanna a ionadaíonn siad trí Líonra na nIonad Oideachais. Is éard atá sa líonra seo, a fhaigheann maoiniú ón Roinn, 21 ionad lánaimseartha agus 9 n-ionad páirtaimseartha.

Cad é an réasúnaíocht atá taobh thiar den chlár um Oiliúint do Bhoird Bhainistíochta arna bunú ag an Roinn?

Forbraíodh an scéim mar aitheantas ar an bhfreagracht arna cur leis an Roinn Oideachais ar Bhoird Bhainistíochta agus ar an timpeallacht atá ag éirí níos casta ina n-oibríonn siad.

Déan Teagmháil

Ionad Oideachais Dhroim Conrach,

Droim Conrach,

Baile Átha Cliath 9.

Teil:  01 857 6400

Facs:  01 857 6499

R-phost: info@ecdrumcondra.ie