Boird Bhainistíochta

Déanann an Bord Bainistíochta bainistiú ar an scoil thar ceann an phátrúin agus tá sé freagrach don phátrún agus don Aire. Ní mór don Bhord seasamh le sainspiorad (éiteas) na scoile agus tá sé freagrach don phátrún as a leithéid a dhéanamh. Tá an príomhoide freagrach as bainistíocht laethúil na scoile, agus as treoir a thabhairt do mhúinteoirí agus do bhaill foirne eile na scoile agus tá sé/sí freagrach don Bhord as an mbainistíocht sin.

Teagmháil

R-phost:schoolgovernance@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Rannóg um Rialachas Scoileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659