Boird Bhainistíochta

Boird Bhainistíochta ar Bhunscoileanna

gov_manual_irI gCiorclán 0057/2019 ón Roinn Oideachais agus Scileanna (a foilsíodh an 24 Meán Fómhair 2019), tugtar fógra d’údaráis bhunscoile gur foilsíodh an Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna 2019 – 2023 tar éis dul i gcomhairle le comhpháirtithe oideachais.

Is é atá sa Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna 2019 – 2023 ná forbhreathnú ar ról an Bhoird agus ar na rialacha éagsúla atá i bhfeidhm maidir le comhdhéanamh agus oibriú na mBord.

Tá ceanglais na Roinne maidir le nósanna imeachta earcaíochta agus ceapacháin agus maidir le comhdhéanamh na mbord agallaimh leagtha amach i gCiorclán 0044/2019, a bhaineann le príomhoidí agus le múinteoirí, agus i gCiorclán 0051/2019, a bhaineann le cúntóirí riachtanas speisialta. Cuirtear Ciorclán 0044/2019 agus Ciorclán 0051/2019 araon in ionad Aguisíní D, E agus H den Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna 2015 – 2019.

Bainistíonn an bord bainistíochta an scoil thar ceann an phátrúin agus tá sé cuntasach don phátrún agus don Aire. Ní mór don Bhord seasamh le meon sainiúil (éiteas) na scoile agus tá sé cuntasach don phátrún as an méid sin a dhéanamh. Tá an príomhoide freagrach as bainistíocht na scoile ó lá go lá, lena n-áirítear múinteoirí agus foireann eile na scoile a threorú agus a stiúradh, agus tá sé/sí cuntasach as an mbainistíocht sin.

Teagmháil

Ba cheart ceisteanna ginearálta i dtaca leis an Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna 2019 – 2023 a sheoladh le ríomhphost chuig an Roinn ag

Ríomhphost: schoolgovernance@education.gov.ie

 Ba cheart ceisteanna ginearálta i dtaca le nósanna imeachta earcaíochta agus ceapacháin do mhúinteoirí, do phríomhoidí agus do Chúntóirí Riachtanas Speisialta a sheoladh le ríomhphost chuig an Roinn ag

Ríomhphost: teachersna@education.gov.ie.