Éagsúlacht Phátrúnachta

Cé ba chóir an suirbhé a líonadh?

Iarrtar ar gach tuismitheoir/caomhnóir leanaí idir 0 agus 12 bhliain d’aois sna ceantair ar a bhfuil suirbhé á dhéanamh an suirbhé a líonadh.

Níl aon leanaí agam in aois bunscoile nó réamhscoile - an féidir liom an suirbhé a líonadh isteach agus mo roghanna maidir le pátrúnacht scoile a chur in iúl? [m.sh. tá mo leanaí críochnaithe leis an mbunscoil nó níl leanaí againn fós ach ba mhaith liom mo roghanna a chur in iúl don todhchaí.]

Is féidir leat an suirbhé a líonadh isteach.  Tabharfar líon agus aoiseanna na leanaí dá dtagraíonn na freagróirí san áireamh san anailís ar na suirbhéanna, áfach, agus beidh cinntí maidir leis na cineálacha scoileanna a sholáthraítear bunaithe ar an líon leanaí is dóigh a fhreastalóidh ar an scoil sa cheantar.

Cónaím taobh amuigh de na bailte nó na ceantair ar a bhfuil suirbhé á dhéanamh - an féidir liom rogha a chur in iúl agus an suirbhé a líonadh isteach?

Is féidir leat an suirbhé a líonadh isteach. Tabharfar suíomh na bhfreagróirí san áireamh san anailís ar na suirbhéanna, áfach, agus beidh cinntí maidir leis na cineálacha scoileanna a sholáthraítear bunaithe ar an líon leanaí is dóigh a fhreastalóidh ar an scoil sa cheantar.

Cad a tharlaíonn mura bhfuil iarratas déanta ag mo rogha pátrúin i mo cheantar?

Tá áis sa suirbhé chun do rogha pátrúin a chur in iúl mura bhfuil siad liostaithe cheana féin.  Is féidir leat do rogha don dara pátrún is fearr leat a chur in iúl freisin mura bhfuil siad liostaithe cheana féin.

Cad is pátrún ann?Cad a dhéanann pátrún?Cad as a bhfuil pátrún freagrach?

Is é an pátrún an foras a bhunaíonn an scoil.

Ceapann an pátrún Bord Bainistíochta na scoile.

Is é an pátrún a shocraíonn éiteas na scoile freisin.

Tá na freagrachtaí sin leagtha síos sa dlí faoi Acht Oideachais 1998.

Cad iad na difríochtaí atá idir na pátrúin?

Tá roinnt pátrúin sainchreidmheach (mar shampla, na hEaglaisí) agus tá éiteas a gcóras creidimh ag a gcuid scoileanna, agus tá pátrúin eile ann atá il-sainchreidmheach agus is iondúil go gcuireann siad scoileanna ar fáil ina bhfuil Béarla mar phríomhtheanga teagaisc. Tá pátrúin ann a chuireann scoileanna lán-Ghaeilge chun cinn freisin.

Is féidir leat féachaint ar an gcur síos atá curtha ar fáil ag gach pátrún don suirbhé, ina leagtar síos tréithe ar leith na gcineálacha scoile atá á dtairiscint acu, nó is féidir leat féachaint ar a láithreáin ghréasáin chun tuilleadh eolais a fháil.

An leanann gach foras pátrúnachta an curaclam céanna?

Leanann - ní mór do gach bunscoil atá aitheanta agus maoinithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna an curaclam bunscoile a leanúint agus tá siad go léir faoi réir na rialacha agus na rialachán céanna.

An féidir le scoil a pátrún nó a héiteas a athrú gan cead a fháil ón bpátrún?

Ní féidir - is é an pátrún a bhunaigh an scoil agus ní féidir pátrúnacht ná éiteas na scoile a athrú gan cead ón bpátrún.

Déantar foráil in Acht Oideachais 1998 nach féidir ach le pátrún na scoile iarratas a dhéanamh chun clár na bpátrún a leasú nó a athrú maidir leis an scoil sin.

Cad a tharlaíonn más mian le tuismitheoirí eile i mo scoil pátrún a athrú ach nach mian liomsa nó más mian liomsa pátrún a athrú agus nach mian le tuismitheoirí eile sa scoil?

Déanfaidh an Roinn Oideachais agus Scoileanna agus an Grúpa um Bunú Scoileanna Nua anailís ar na freagraí ón suirbhé agus seolfaidh siad an anailís sin chuig pátrúin Chaitliceacha chun freagra a fháil uathu. I measc na nithe a bheidh le breithniú ag pátrúin Chaitliceacha maidir leis an suirbhé beidh leibhéal agus raon roghanna na dtuismitheoirí laistigh de gach scoil agus na bealaí ina bhféadfaí freastal ar na roghanna sin.

An mbeidh foirgnimh scoile nua nó breise mar thoradh ar an suirbhé seo agus an mbeidh seomraí folmha i scoileanna atá ann cheana féin dá bharr?

Ní bheidh - ní chruthófar scoileanna nua i gceantar mar thoradh ar an suirbhé ná ní bheidh foirgnimh scoile nua ann dá bharr agus ní fhágfar seomraí folmha i scoileanna atá ann cheana féin dá bharr ach oiread.

Is é an smaoineamh atá leis an suirbhé ná teacht ar leibhéal rogha na dtuismitheoirí maidir le cineálacha pátrúnachta agus ansin feiceáil conas is féidir na roghanna sin a chomhlíonadh ag baint úsáide as na foirgnimh scoile atá ann cheana féin.

An gcoinneofar mo shonraí pearsanta go slán agus go rúnda?

Coinneofar. Tá dlíthe agus rialacháin géara ann maidir le cosaint sonraí lena rialaítear bailiú agus stóráil sonraí pearsanta agus tá sé deimhnithe againn go bhfuil an suirbhé seo ag cloí go hiomlán leo. Is féidir leat féachaint ar ár mbeartas cosanta sonraí ina leagtar síos go díreach mar a dhéanfar do shonraí pearsanta a láimhseáil.

An mbeidh mo roghanna nó an méid a chuirim sa suirbhé ar eolas ag aon duine nó ag aon phátrún nó ag aon scoil?

Ní bheidh. Ní thabharfar do shonraí pearsanta agus do roghanna maidir leis an gcineál scoile d’aon duine. Ní thabharfar ach sonraí comhiomlána gan ainm do phátrúin agus ní bheidh tú le n-aithint ar aon bhealach ó na sonraí a thabharfar amach.

Cén fáth a bhfuil mo shonraí pearsanta á lorg agaibh?

Níl do shonraí pearsanta á lorg mar chuid den suirbhé ach amháin ionas gur féidir linn a dheimhniú gur tú an té a deir tú agus go bhfuil cónaí ort san áit a deir tú. Is féidir leat féachaint ar ár mbeartas cosanta sonraí ina leagtar síos go díreach mar a dhéanfar do shonraí pearsanta a láimhseáil.

Cén uair a bheidh torthaí na suirbhéanna ar fáil?

Is é an dáta deiridh chun na chéad suirbhéanna a líonadh isteach ná an Aoine 8 Feabhra. Táthar ag súil tuarascáil tosaigh a bheith ar fáil don Ghrúpa um Bunú Scoileanna Nua taobh istigh de roinnt seachtainí ón dáta sin.

Cé hiad na ceantair ar a bhfuil suirbhé á dhéanamh anois, agus cén uair a chlúdófar ceantair eile?

Níl suirbhé á dhéanamh ar mo cheantar fós ná ar chor ar bith - cén uair a dhéanfar suirbhé air?

Tá suirbhé á dhéanamh ar 43 ceantar aitheanta. Rinneadh suirbhé ar 5 cheantar i staidéar píolótach a cuireadh i gcrích in 2012. Tá suirbhé á dhéanamh ar an 38 ceantar eile faoi láthair. Nuair a bheidh suirbhé déanta ar an 43 ceantar, féachfar ar an bpróiseas a leathnú amach chuig ceantair eile.