Saoráil Faisnéise

Saoráil Faisnéise (SF)

Déantar foráil leis an Acht um Shaoráil Faisnéise do na cearta reachtúla seo a leanas:

  • an ceart chun rochtain ar thaifid atá á gcoinneáil ag comhlachtaí poiblí atá clúdaithe leis an Acht
  • an ceart go ndéanfar faisnéis phearsanta i dtaifead a leasú sa chás go bhfuil an fhaisnéis sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach
  • an ceart chun faisnéis a fháil faoi na fáthanna le cinntí a théann i bhfeidhm ar an duine arna ndéanamh ag comhlachtaí poiblí.

Déantar idirdhealú san Acht idir faisnéis phearsanta agus faisnéis neamhphearsanta. Is féidir leat rochtain ar d’fhaisnéis phearsanta má tá sí fós ar fáil beag beann ar an uair a cruthaíodh í. Ní féidir leat rochtain ach amháin ar fhaisnéis neamhphearsanta a cruthaíodh tar éis an 21 Aibreán 1998 (dáta tosaithe an Achta um Shaoráil Faisnéise).

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig:

An tAonad um Shaoráil Faisnéise, An Roinn Oideachais, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 RC96

nó trí ríomhphost chuig: foi@education.gov.ie

Agus iarratas á dhéanamh agat, ba cheart duit a lua go bhfuil an t-iarratas sin á dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Ba cheart duit a bheith chomh sonrach agus is féidir le go bhfuiltear in ann an fhaisnéis a shainaithint go héasca agus, más féidir, ba cheart duit an tréimhse ama a bhaineann le d’iarratas a chur in iúl e.g. idir Bealtaine 2013 agus Nollaig 2013.  Chomh maith leis sin, déan iarracht na rannóga den Roinn a mheasann tú a bheith is ábhartha do d’iarratas a lua, más féidir.

Tugtar faisnéis i Scéim Foilseacháin um SF na Roinne, mar a éilítear faoi alt 8 den Acht um SF i ndáil le struchtúr na Roinne, a taifid agus a cinnteoireacht a chuideoidh leat na réimsí sa Roinn atá ábhartha do d’iarratas a aithint. Tá an Scéim ar fáil ag an nasc seo.  

Ag brath ar an gcineál faisnéise atá á lorg agat, is féidir leat úsáid a bhaint as Foirm Iarratais chaighdeánach na Roinne ar Shaoráil Faisnéise nó as an bhFoirm Iarratais d’Iar-Chónaitheoirí Scoileanna Saothair agus Scoileanna Ceartúcháin ar Rochtain ar Thaifid.

Má bhíonn ceist shonrach agat ar iarratas ar Shaoráil Faisnéise a dhéanamh chuig an Roinn seo, tabhair cuairt ar an rannán Ceisteanna Coitianta faoi Shaoráil Faisnéise.

Le haghaidh faisnéis níos cuimsithí a fháil ar Shaoráil Faisnéise, lena n-áirítear téacs na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin an Lár-Aonaid Bheartais um Shaoráil Faisnéise ag www.foi.gov.ie.