04 Meitheamh, 2021 – Fáiltíonn an tAire Foley roimh iarratais ó scoileanna do thionscnamh nua ealaíon san oideachas - BLAST 2021

Thug an tAire Oideachais Norma Foley TD cuireadh inniu do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna iarratas a chur isteach ar thionscnamh nua ealaíon san oideachas, BLAST 2021. Baineann BLAST le Ealaíona Beo a Thabhairt chuig Daltaí agus Múinteoirí agus is tionscnamh nua é a chruthóidh deis do chónaitheachtaí ealaíon san oideachas i scoileanna do suas le 400 scoil nua gach bliain.

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo deis a thabhairt do dhaltaí i scoileanna ar fud na tíre oibriú le healaíontóir gairmiúil ar thionscadail uathúla.

Déanfar na ranganna saincheaptha seo a thionscnamh agus a phleanáil idir an t-ealaíontóir, an múinteoir agus an scoil faoi chomhordú líonra ITOÉ na 21 ionad oideachais lánaimseartha.

Dúirt an tAire Foley: “Bíonn tionchar an-dearfach ag an gcruthaitheacht ar dhaoine óga agus tá sé seo níos tábhachtaí ná riamh anois. Tacóidh BLAST le leanaí agus daoine óga a ullmhú do thodhchaí éiginnte ina mbeidh scileanna ar nós bheith i dteagmháil agus ag comhoibriú le daoine eile, bheith gafa le smaointeoireacht chruthaitheach agus chriticiúil, agus cuimsitheacht a chleachtadh ar gach leibhéal, fíorthábhachtach don tsíocháin, don chobhsaíocht, don fhás eacnamaíoch inbhuanaithe agus don chomhionannas.

“Tá súil agam go gcuideoidh an tionscnamh spreagúil BLAST seo le scoileanna an chruthaitheacht a fheabhsú tuilleadh ina seomraí ranga. Tá sé tábhachtach go mbíonn deis ag ár leanaí iad féin a chur in iúl agus foghlaim conas dul i dtaithí ar rudaí agus comhoibriú le chéile. Tabharfaidh BLAST deis do dhaltaí de gach aois na scileanna riachtanacha seo a fhorbairt, sult a bhaint as léirithe ealaíonta agus cruthaitheacha, agus iniúchadh a dhéanamh orthu. "

Tá tacaíocht léirithe ag roinnt daoine lárnacha in earnáil ealaíon na hÉireann don tionscnamh seo lena n-áirítear Louis Walsh, Paula Meehan, Celine Byrne, Baz Ashmawy, Imelda May, Mairead Ronan, Breitheamh le haghaidh DWTS Brian Redmond, Gráinne Seoige , Lyra agus Jake Carter.

Ag fáiltiú di roimh an bhfógra, dúirt an file Éireannach Paula Meehan: “Tá an oiread sin ag brath ar leanaí na paindéime. Is é an tabhartas is fearr agus is praiticiúla is féidir linn a thabhairt dóibh ná a gcuid mothúchán cruthaitheach féin, a n-aislingeacht féin, cumhacht a gcuid samhlaíochta féin a chothú. Tá todhchaí rompu a éilíonn fuinneamh bunathraitheach, seiftiúlacht ollmhór, bealach iomlán nua le bheith ar an domhan álainn seo.

“Tá ról cinniúnach ag ealaíontóirí ar fud na tíre sa phróiseas sin; agus fáiltíonn an tionscadal roimh chomhpháirtíocht scoile agus ealaíontóra a leathfaidh i dtreo an phobail áitiúil - agus féidearthacht ina theannta sin do mhórchuid spraoi."

Thug an tAire Foley cuireadh freisin do dhaltaí ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile lógó nua a dhearadh do BLAST. Spreagtar daltaí a gcruthaitheacht a úsáid chun lógó a dhearadh don tionscnamh náisiúnta seo ar féidir le gach tionscadal BLAST i ngach scoil é a úsáid.

Beidh ceamara go pro ar fáil don bhuaiteoir aonair a roghnóidh bainisteoir Westlife Louis Walsh agus ceannaire amharc-chumarsáide, TU Baile Átha Cliath, Brenda Darmody. Beidh teastas ar fáil ón Roinn do gach iontráil.

Is é an spriocdháta d’iarratais ar ríomhphost nó tríd an bpost ná an Déardaoin, 30 Meán Fómhair 2021, agus tá tuilleadh eolais faoin gcomórtas ar fáil ar gov.ie/blast.

Conas a fheidhmeoidh an tionscnamh Cónaitheacht Ealaíona san Oideachas BLAST?

An t-ionad oideachais

Cuirfidh scoileanna iarratas isteach ar Chónaitheacht Ealaíon san Oideachas BLAST chuig an ionad oideachais lánaimseartha ina gceantar féin. Beidh Clár na nEalaíontóirí Ceadaithe i ngach Ionad Oideachais eagraithe de réir Ealaíontóir agus Disciplín, áireofar ann taithí oiliúna riachtanach agus taithí oiliúna ábhartha faofa, samplaí d’obair roimhe seo agus samplaí d’eispéireas ábhartha nó gaolmhar i gcomhthéacs oideachais agus pobail.

An tEalaíontóir

Beidh ealaíontóirí ó aon disciplín ealaíne atá oilte i gcomhpháirtíocht le scoileanna cláraithe le gach ceann de na 21 ionad oideachais lánaimseartha. I measc na ndisciplíní ealaíne tá na hamharcealaíona, ceardaíocht, ceol, damhsa, drámaíocht, litríocht agus scannánaíocht. Déanfar na disciplíní cruthaitheacha a leathnú de réir mar a fhorbróidh Clár Cónaithe BLAST sna blianta beaga atá le teacht.

Cuireadh oiliúint roimhe seo ar na hEalaíontóirí atá ar Chlár na nEalaíontóirí Ceadaithe agus beidh siad cheana féin tar éis oiliúint a fháil agus a bheith gafa le Cónaitheachtaí Scoile faoin tionscnamh FGL agus Cónaitheacht um Comhpháirtíocht Múinteoirí-Ealaíontóra nó faoi Chlár Ealaíona na Sraithe Sóisearaí atá faofa agus faoi stiúir na Roinne Oideachais. Faoi láthair tá ealaíontóirí oilte agus cláraithe ar Chlár Ar Líne na nEalaíontóirí Ceadaithe atá á bhainistiú ag líonra na n-ionad oideachais go náisiúnta. Beidh Imréiteach an Gharda d’Ealaíontóirí á éileamh ag an ionad oideachais d’iarratais rathúla scoile. Socróidh an t-ionad oideachais freisin go n-íocfar an t-ealaíontóir chun an t-ualach riaracháin a bhaint ó mhúinteoirí agus scoileanna.

An Scoil

Caithfidh an Scoil a bheith in abhantrach an Ionaid Oideachais lánaimseartha áitiúil. Ní féidir le scoileanna ach iarratas amháin a chur isteach.

Spreagann an tionscnamh:

• Scoileanna, Bunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna, nach raibh deis acu le déanaí páirt a ghlacadh i dtionscnaimh chruthaitheacha dá leithéid.

• Scoileanna a thacaíonn le cuimsiú agus le rannpháirtíocht fheabhsaithe sna healaíona san oideachas le daltaí ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste agus RSO.

• Scoileanna a bhfuil cuntas teiste acu i gcomhpháirtíocht oibre múinteoirí-ealaíontóra sa seomra ranga agus sa scoil.

• Tiomantas scoile-uile don tionscadal, ach ní gá go n-oibreoidh gach rang leis an ealaíontóir.

• Ba chóir do thionscadail aird a thabhairt ar na curaclaim scoile ábhartha nuair is cuí agus fócas a dhíriú ar an bpróiseas.

Maoiniú do BLAST - Cónaitheacht Ealaíon san Oideachas

Is é táille an ealaíontóra ná €1,000 in aghaidh na cónaitheachta, arna mhaoiniú ag an Roinn Oideachais trí gach ionad oideachais. Íocfaidh an t-ionad oideachais an t-ealaíontóir. Maoineofar an t-ealaíontóir ar feadh 20 uair conartha lena n-áirítear 6 uair an chloig pleanála/ forbartha/athbhreithnithe. Is féidir cónaitheachtaí maoinithe a sheachadadh i rith na bliana acadúla ag tosú i mí Mheán Fómhair 2021 sa bhliain ina gceadaítear an chónaitheacht.

Tá tacaíocht ag an tionscnamh seo ó líonra na nIonad Oideachais ITOÉ, ón gclár FGL Comhpháirtíocht Ealaíontóirí Múinteoirí, ó na hEalaíona sa tSraith Shóisearach, Clár Rannpháirtíochta Cruthaithí NAPD agus ón Tairseach Ealaíon san Oideachas.

Beidh tuilleadh faisnéise faoi BLAST, Treoirlínte agus Foirm Iarratais, ar fáil ó láithreáin ghréasáin Gov.ie/blast agus ón ionad oideachais áitiúil (21 Ionad lánaimseartha). Osclófar an próiseas iarratais an 4 Meitheamh agus dúnfar é an 30 Meán Fómhair 2021. Is féidir le scoileanna breathnú ar dhaoine mór le rá in earnáil na healaíona in Éirinn ag caint faoi na buntáistí a bhaineann le tionscnamh den chineál seo i saol agus in oideachas na ndaoine óga https://youtu.be/BuvA3ukAXVk

Nótaí d’Eagarthóirí

An Clár Éire Ildánach

Is tionscnamh cúig bliana uile-rialtais, cultúr-bhunaithe, é an Clár Éire Ildánach ina leagtar béim ar thábhacht chruthaitheacht an duine don fholláine aonair, phobail agus náisiúnta. Tá sé faoi stiúir na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán. Tá an clár bunaithe ar an dtuiscint go bhfuil inniúlachtaí cruthaitheacha ag gach duine, agus go gcuireann a bhforbairt lena bhfolláine phearsanta agus le folláine ár bpobail i gcoitinne. 

Tá chúig cholún sa Chlár:

  1. Ár nDaoine Óga
  2. Ár bPobail
  3. Ár nInfreastruchtúr Cruthaitheach agus Cultúir
  4. Ár dTionscail Chruthaitheacha
  5. Ár gClú ar fud an Domhain

Óige Ildánach – plean do Cholún 1

Tá sé mar aidhm ag an gclár seo tacú le comhtháthú na bprionsabal agus na bpríomhscileanna a leagtar amach sa chairt um Ealaíona san Oideachas agus sa Chlár Éire Ildánacha (2017-2022), Colún 1 Óige Cruthaitheach.

I mí na Nollag 2017, seoladh Óige Ildánach – Plean le Cumas Cruthaitheach Gach Linbh agus Gach Duine Óig a Chumasú. Is í an mhóraidhm ná tiomantas an Rialtais a sheachadadh maidir lena chinntiú go mbeidh rochtain phraiticiúil ag gach leanbh in Éirinn ar theagasc, ar thaithí agus ar rannpháirtíocht i gceol, drámaíocht, na healaíona agus códú. Leagann an plean Óige Ildánach amach raon tionscnamh a dhéanfar a phíolótú agus a chur i bhfeidhm sna blianta atá le teacht, lena n-áirítear Comhpháirtíochtaí Áitiúla Óige Cruthaitheacha. Is comhpháirtithe lárnacha iad an Roinn Oideachais, an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Gaeltachta Ealaíon, Spórt agus na Meáin, an Roinn Comhionannais, Leanaí, Míchumais, Comhtháthaithe agus na hÓige agus na Comhairle Ealaíon i seachadadh an phlean Óige Ildánach.