21 Nollaig, 2020 – Fógraíonn an tAire Foley pátrúnacht ar ceithre iar-bhunscoileanna nua atá le bunú i 2021

D’fhógair an tAire Oideachais Norma Foley TD, inniu, pátrúnacht na gceithre bhunscoil nua atá le bunú i 2021.

I ngach cás, ghlac an tAire le moltaí an Ghrúpa um Bhunú Scoileanna Nua (GBSN).).

Tá fógra an lae inniu mar chuid riachtanach de phleananna lena chinntiú go mbíonn dóthain áiteanna scoile nua ar fáil chun freastal ar an líon méadaitheach daltaí ag an leibhéal iar-bhunscoile sna blianta atá le teacht.

Tá na hiar-bhunscoileanna nua á mbunú i mí Mheán Fómhair 2021 mar chuid de thiomantas an Rialtais infheistíocht mhór a dhéanamh san oideachas le 47 scoil nua le bunú idir 2019 agus 2022 chun freastal ar fhás déimeagrafach. Mar thoradh ar athbhreithniú nuashonraithe ar dhéimeagrafaic ag leibhéal na hiar-bhunscoile, d’fhógair an tAire le déanaí go bhfuil faomhadh tugtha aici do roinnt athruithe ar liosta na n-iar-bhunscoileanna atá le bunú i 2021, lena n-áirítear go mbunófar scoileanna, mar a bhí beartaithe, i limistéir phleanála scoile Bhaile an Chollaigh agus Bhaile an Bhóthair na Carraige Duibhe & Dún Laoghaire, agus bunófar iar-bhunscoileanna nua i gceantair phleanála scoileanna Dhún Seachlainn agus Ghuaire freisin.

Dúirt an tAire: “Bíonn rogha na dtuismitheoirí mar phríomhthoisc maidir le cinntí ar phátrúnacht scoileanna nua agus tá áthas orm, in ainneoin staid leanúnach Covid-19, go bhfuil leibhéil rannpháirtíochta tuismitheoirí ón bpróiseas pátrúnachta seo ar aon dul ar an iomlán leis na leibhéil rannpháirtíochta sna próisis pátrúnachta roimhe seo. Tá tuairimí na dtuismitheoirí mar atá curtha in iúl iad tríd an bpróiseas léirithe sna cinntí atá déanta agam ar phátrúnacht na gceithre scoil nua seo." 

Cuirfidh na ceithre iar-bhunscoil nua a bhunófar in 2021 líon suntasach áiteanna breise ar fáil sna ceantair ar a mbeidh siad ag freastal agus eatarthu beidh ar a gcumas freastal ar níos mó ná 2,700 dalta iar-bhunscoile nuair a bheidh siad lánfhorbartha.

Ceantar

Limistéar Pleanála Scoile

An Phátrúnacht a Bronnadh

Teanga an Teagaisc

Méid na Scoile *

Corcaigh

Baile an Chollaigh

Iontaobhas Scoileanna Le Chéile

Béarla

600**

Baile Átha Cliath

Baile an Bhothair_An Charraig Dhubh & Dún Laoghaire   (Réiteach Réigiúnda)

Oideachas le Chéile

Béarla

1,000

An Mhí

Dún Seachlainn

Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí (BOOLM)

Béarla***

600

Loch Garman

Guaire

Oideachas le Chéile

Béarla

500

*Bunaithe ar an riachtanas réamh-mheasta reatha ach sofhreagrach d’éilimh pátrúnachta nó déimeagrafacha

**Cé gur fógraíodh an scoil ar dtús mar scoil 600 dalta, nuair a rinneadh an t-éileamh a bhí ag teacht chun cinn a bhreithniú cinneadh gur chóir méid na scoile a mhéadú chun féidearthacht a bheith ann freastal ar 1,000 dalta.

­***Le breithniú láidir ón bpátrún ar Aonad lán-Ghaeilge (Aonad) a bhunú nuair a bhíonn an scoil ar a shuíomh buan, má léiríonn éileamh ó thuismitheoirí go mbeadh a leithéid indéanta.

Chuir an tAire a buíochas in iúl do bhaill an Ghrúpa um Bhunú Scoileanna Nua dá n-ionchur ríluachmhar sa phróiseas a dheimhnigh próiseas oibiachtúil agus trédhearcach.

CRÍOCH

 

Nótaí d’Eagarthóirí

Tá na scoileanna go léir á mbunú chun freastal ar riachtanas déimeagrafach aitheanta.

Foilsítear na Tuarascálacha Measúnaithe mionsonraithe do gach ceann de na limistéir atá i gceist ar láithreán gréasáin na Roinne freisin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo: https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Establishing-a-New-School/New-Post-Primary-Schools.html

 

Cad iad na bunscoileanna nua atá le bunú i 2021?

  • Baile an Chollaigh
  • Baile an Bhóthair_An Charraig Dhubh & Dún Laoghaire (réiteach réigiúnda)
  • Dún Seachlainn
  • Guaire

    An bhfuil suíomhanna faighte do na scoileanna seo?

Leanann an próiseas chun suíomhanna a aithint i gcás dhá cheann de na scoileanna seo.

Maidir leis an scoil do Dhún Seachlainn, tá iniúchadh á dhéanamh ar an bhféidearthacht an scoil nua a lonnú ar thailte atá á bhfáil ag an Aire faoi láthair.

Maidir leis an scoil chun freastal ar limistéir phleanála scoile Bhaile an Bhóthair_An Charraig Dhubh & Dún Laoghaire, tá suíomh thart ar 3 acra faighte ag an Roinn don scoil seo ag Ascaill Pháirc an Bhaile Nua, An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath, ar a dtugtar “maoin Abilene”. Tá an suíomh seo luaite leis an iar-bhunscoil nua 1,000 dalta, lena n-áirítear ceithre sheomra ranga go sonrach do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Cén chóiríocht ina ndéanfar na scoileanna nua a bhunú?

I gcás na scoileanna nua a fógraíodh, tá fócas na Roinne faoi láthair dírithe ar na scoileanna atá le bunú in 2021 ionas go gcuirtear réitigh chóiríochta i bhfeidhm chomh luath agus is féidir. Tá an Roinn agus a Bainisteoir Tionscadail i mbun athbhreithnithe faoi láthair ar na roghanna do chóiríocht eatramhach shealadach do na scoileanna. Tá sé i gceist go ndéanfar na scoileanna atá le bunú i mí Mheán Fómhair 2021 a lonnú i gcóiríocht shealadach oiriúnach fad a bhítear ag feitheamh le foirgnimh bhuana do na scoileanna.

Cad atá i gceist le Réiteach Réigiúnda?

Is féidir cinneadh a dhéanamh scoil nua a bhunú má tharlaíonn nach bhfuil an méadú daonra réamh-mheasta i limistéar pleanála scoile amháin mór go leor chun scoil nua a sholáthar, ach má dhéantar é a áireamh le méaduithe déimeagrafacha i limistéar máguaird, d’fhéadfadh go mbeadh dóthain éilimh do scoil inbhuanaithe. Déantar na scoileanna seo, a aithnítear mar Réitigh Réigiúnda, a phleanáil chun freastal ar níos mó ná limistéar amháin.

Cé chomh mór a bheidh na scoileanna seo?

Ceantar

Limistéar Pleanála Scoile

Méid na   Scoile*

Corcaigh

Baile an Chollaigh

600**

Baile Átha Cliath

Baile an Bhothair_An Charraig Dhubh & Dún Laoghaire (Réiteach Réigiúnda)

1,000

An Mhí

Dún   Seachlainn

600

Loch Garman

Guaire

500

*Bunaithe ar an riachtanas réamh-mheasta reatha ach sofhreagrach d’éilimh pátrúnachta nó déimeagrafacha

**Cé gur fógraíodh an scoil ar dtús mar scoil 600 dalta, nuair a rinneadh an t-éileamh a bhí ag teacht chun cinn a bhreithniú cinneadh gur chóir méid na scoile a mhéadú chun féidearthacht a bheith ann freastal ar 1,000 dalta.

An Grúpa um Bhunú Scoileanna Nua

Déanann an Grúpa um Bhunú Scoileanna Nua (GBSN) maoirseacht ar an bpróiseas pátrúnachta do scoileanna nua. Bunaíodh an Grúpa seo i 2011 chun comhairle a chur ar an Aire faoi phátrúnacht scoileanna nua nuair a bhíonn machnamh déanta ar thuairisc a bhíonn ullmhaithe ag an Roinn ar na hiarratais a bhíonn faighte. Ghlac an tAire Foley le moltaí an Ghrúpa i ngach cás a bhain leis na ceithre hiar-bhunscoil atá le hoscailt i mí Mheán Fómhair 2021. 

Is iad baill an GBSN ná:

  • Joe Hamill (Cathaoirleach), Rúnaí Ginearálta ar scor na Roinne Ealaíona, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta;
  • An tOllamh Gerry Mac Ruairc, Ceann, Scoil an Oideachais, Ollscoil Náisiúnta na hÉireann Gaillimh;
  • An tOllamh Sarah Moore, Ollamh Teagaisc agus Foghlama, Ollscoil Luimnigh.

Tá doiciméid ábhartha ar fáil ag an nasc seo a leanas: anseo