8 Nollaig, 2020 – Fáiltíonn an tAire Foley roimh fhoilsiú thorthaí TIMSS 2019 a léiríonn gurb í Éire an tír is fearr feidhmíochta san AE do Mhatamaitic rang a ceathair sa bhunscoil agus sa dara bliain ag an dara leibhéal

  • Is í Éire an tír is fearr feidhmíochta san AE do Mhatamaitic ag rang a ceathair sa bhunscoil agus ag an dara bliain san iar-bhunscoil araon.
  • Tá an fheidhmíocht san Eolaíocht i rang a ceathair agus sa dara bliain i bhfad níos airde ná lárphointe TIMSS
  • Lean feidhmíocht dhaltaí na hÉireann sa Mhatamaitic agus san Eolaíocht go seasmhach agus go láidir le ceithre bliana anuas
  • D’éirigh chomh maith céanna le buachaillí agus cailíní i rang a ceathair agus sa dara bliain sna trialacha Matamaitice agus Eolaíochta

Inniu (Dé Máirt 8 Nollaig 2020), d’fháiltigh an tAire Oideachais Norma Foley TD roimh thorthaí TIMSS 2019 (Treochtaí i Staidéar Idirnáisiúnta Matamaitice agus Eolaíochta) a léiríonn go bhfuil daltaí bunscoile na hÉireann agus daltaí dara bliana na hiar-bhunscoile ag feidhmiú ag leibhéal i bhfad níos airde sa Mhatamaitic agus san Eolaíocht ná meán na ndaltaí i ngach tír a dhéanann na trialacha TIMSS.

Tarlaíonn TIMSS gach ceithre bliana agus tá sé mar aidhm aige a thomhas cé chomh maith agus atá daltaí rang a ceathair agus daltaí na dara bliana ag feidhmiú sa Mhatamaitic agus san Eolaíocht.

Áirítear iad seo mar chuid de phríomhthorthaí mheasúnuithe 2019:

  • Leanann feidhmíocht dhaltaí na hÉireann sa Mhatamaitic agus san Eolaíocht go seasmhach agus go láidir
  • Bhí an ghnóthachtáil ag daltaí bunscoile agus iar-bhunscoile in Éirinn i bhfad níos airde ná an meán sa Mhatamaitic agus san Eolaíocht araon.
  • Tá Éire an tír is fearr feidhmíochta san AE is fearr feidhmíochta sa Mhatamaitic ag rang a ceathair sa bhunscoil agus ag an dara bliain san iar-bhunscoil araon.
  • Nil aon difríochtaí suntasacha inscne, ó thaobh feidhmíochta sa Mhatamaitic ná san Eolaíochta, ag ceachtar den dá leibhéal.

Dúirt an tAire Foley: “Lean feidhmíocht láidir na hÉireann sa Mhatamaitic agus san Eolaíocht ar fud thimthriallta TIMSS le daltaí na hÉireann rangaithe arís i measc na dtíortha Eorpacha is fearr feidhmíochta ag rang a ceathair sa bhunscoil agus ag an dara bliain san iar-bhunscoil. Go háirithe, is í Éire an tír is fearr feidhmíochta san AE is fearr feidhmíochta sa Mhatamaitic ag rang a ceathair agus ag an dara bliain araon.

“Léiríonn an ardfheidhmíocht seo tiomantas agus obair chrua phobail ár scoileanna ach freisin na hiarrachtaí suntasacha a cuireadh sa Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta, in athbhreithniú agus athfhorbairt curaclaim, sa Ráiteas Polasaí Oideachais STEM agus sa Straitéis Dhigiteach do Scoileanna.

“Is ábhar spéise freisin nach bhfuil aon difríochtaí suntasacha inscne ann don Mhatamaitic ná don Eolaíocht, ag ceachtar leibhéal. Is rud an-dearfach é seo i bhfianaise fhócas mo Roinne ar fheabhsuithe maidir le cothromaíocht inscne i STEM.”

Léiríonn na torthaí atá á bhfoilsiú inniu gur fheidhmigh daltaí íseal-ghnóthachtála i bhfad níos fearr ná meán na ndaltaí i ngach tír a rinne trialacha TIMSS san Eolaíocht agus sa Mhatamaitic ar an dá leibhéal agus léiríonn na torthaí cothromas ó thaobh feidhmíocht scoileanna i gcoitinne.

Mar sin féin, in ainneoin na hardfheidhmíochta sa Mhatamaitic agus san Eolaíocht i rang a ceathair agus sa dara bliain, is léir go bhfuil feabhsú de dhíth i réimsí áirithe. Tugann na torthaí le tuiscint go bhfuil na daltaí is airde feidhmíochta in Éirinn sa Mhatamaitic agus san Eolaíocht ag tearcfheidhmíocht, i gcomparáid lena bpiaraí i dtíortha a bhfuil feidhmíocht chomhchosúil acu ar an iomlán.

Dúirt an tAire Foley “Léiríonn na torthaí réimsí a gcaithfimid díriú orthu. Mar shampla, caithfimid feidhmíocht daltaí ardghnóthachtála a mhéadú. Tá gá le tréaniarrachtaí chun feidhmíocht daltaí ardghnóthachtála sa dá ábhar a fheabhsú ag an dá leibhéal scoile. Tá sé seo de réir an tiomantais sa Chlár Rialtais straitéis a chur i bhfeidhm chun tacú le daltaí tréitheacha agus tallannacha ag leibhéil na bunscoile agus na hiar-bhunscoile araon.”

Dúirt an tAire freisin “Caithfimid forbairt ghairmiúil leanúnach ar ardchaighdeán a sholáthar do mhúinteoirí ina gclúdófar fócas ar leith ar dhaltaí ‘ardghnóthachtála’ a shíneadh, acmhainní tiomnaithe, agus scileanna sa Mhatamaitic agus san Eolaíocht, lena n-áirítear scileanna foghlama digití, a chur chun cinn.

“Maidir le forbairtí na Sraithe Sóisearaí, táimid fós ag luathchéim a cur i bhfeidhm. Tógfaidh sé am chun tionchar a bheith ag na cuir chuige nua agus an bhéim ar scileanna trasnaí, smaointeoireacht chriticiúil agus foghlaim fiosrú-bhunaithe ar fheidhmíocht na ndaltaí. Is ábhar spéise, áfach, láidreachtaí coibhneasta réimsí nua an churaclam a thabhairt faoi deara mar threocht san Eolaíocht agus sa Mhatamaitic.

“Tá an Rialtas tiomanta oideachas STEM a sholáthar dár bhfoghlaimeoirí ina gcothaítear cumais foghlama trí fhiosrúcháin, smaointeoireacht chriticiúil agus fadhbréitigh. Cuirfear san áireamh torthaí TIMMS 2019 nuair a bhíonn gníomhaíochtaí á mbreithniú sa chéad Phlean Feidhme Oideachas STEM eile.

“Táim díreach tar éis infheistíocht eile €50m breise a fhógairt do TFC inár scoileanna. Fágann sé sin go bhfuil móriomlán €210m infheistithe ó 2017 i leith. Tá sé ríthábhachtach, anois thar aon am eile riamh, go mbíonn ár bhfoghlaimeoirí níos oilte ar fad ar theicneolaíochtaí a úsáid don oideachas.”

Tuilleadh eolais:

Tá físeán ón seoladh agus cáipéisíocht tacaíochta ar fáil ar https://www.education.ie/en/The-Education-System/International/timss.html

Is féidir an tuarascáil náisiúnta ar TIMSS in Éirinn a rochtain ag www.erc.ie.

Is féidir an tuarascáil idirnáisiúnta ar TIMSS a rochtain ag https://timssandpirls.bc.edu/

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:

CRÍOCH

Aguisín A Cúlra TIMSS 2019

Aguisín B Meán-scóir tíre agus earráidí caighdeánacha do mheasúnuithe TIMSS 2019 Grád/Rang a Ceathair, le difríochtaí suntasacha i gcomparáid le meánscór na hÉireann