16 Iúil, 2020 - Fógraíonn an tAire Foley na chéad chéimeanna eile do dhaltaí Ardteistiméireachta na bliana seo

  • Athosclófar Gráid Ríofa – Tairseach na nDaltaí do dhaltaí Ardteistiméireachta Dé Luain 20 Iúil 2020 ar a 12 a chlog le gur féidir leo an rogha a dhéanamh Gráid Ríofa a fháil.  
  • Beidh torthaí i bhfoirm Gráid Ríofa ar fáil do dhaltaí Ardteistiméireachta ar an 7 Meán Fómhair.
  • Eiseofar an chéad bhabhta tairiscintí ón CAO ar 11 Meán Fómhair.  
  • Beidh na torthaí ar fáil in am do thairiscintí Bhabhta 1 ón CAO agus ó UCAS i gcás coláistí agus ollscoileanna in Éirinn agus sa RA.

D’fhógair an tAire Oideachais, Norma Foley, T.D. inniu go n-athosclófar Tairseach na nDaltaí  do Ghráid Ríofa na hArdteistiméireachta Dé Luain seo chugainn, an 20 Iúil 2020 ar a 12 a chlog.

Beidh daltaí Ardteistiméireachta in ann a dheimhniú ar an tairseach seo gur mian leo a dtorthaí a fháil i bhfoirm Ghrád Ríofa. 

D’fhógair an tAire, leis, go n-eiseofar torthaí na nGrád Ríofa do dhaltaí Dé Luain, 7 Meán Fómhair 2020. Cinntíonn sé seo go mbeidh na torthaí ar fáil in am don chóras iontrála CAO in Éirinn agus do UCAS, an próiseas iarratais tríú leibhéal i dTuaisceart Éireann agus sa chuid eile den RA.

Gheobhaidh gach dalta Ardteistiméireachta a chláraigh chun Gráid Ríofa a fháil nuair a d’oscail an tairseach a chéaduair i mBealtaine teachtaireacht téacs ina ndéarfar go mbeidh an tairseach ag athoscailt Dé Luain seo chugainn.

Cháiligh os cionn 61,000 dalta chun Gráid Ríoga a fháil.

Dúirt an tAire Foley: “Ba mhaith liom a rá le gach dalta: ‘Ón Luan, 20 Iúíl ar a 12 a chlog, téigh chuig an tairseach ag Gov.ie/LeavingCertificate, logáil isteach agus deimhnigh gur mian leat do thorthaí i bhfoirm Ghráid Ríofa a fháil níos déanaí sa samhradh.’

“Tabharfaidh na Gráid Ríofa taifead foirmiúil duit den obair a rinne tú agus den mhéid a ghnóthaigh tú sa scoil dara leibhéal. Beidh siad cothrom agus iontaofa, agus glacfaidh fostóirí agus coláistí leo.

“Eiseofar na torthaí ar an 7 Meán Fómhair, ionas go mbeidh siad in am don chóras CAO agus don chóras UCAS sa RA.

“Ciallaíonn sé seo go léir gur féidir leat brath air go mbeidh tú in ann na gráid a úsáid chun dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile i do shaol san fhómhar, cibé dul ag obair nó leanúint den staidéar.

“Is eol dom go maith gur céim an-tábhachtach, an-spreagúil i do shaol an chéad chéim eile seo, agus táim meáite ar é sin a chur ar do chumas.

“Mar sin, nuair a gheobhaidh tú do theachtaireacht téacs an tseachtain seo chugainn, freagair é agus roghnaigh do ghráid a fháil ar an tairseach.

“Is mian liom mo bhuíochas a ghabháil leis na páirtithe leasmhara ar fad – daltaí, tuismitheoirí, múinteoirí agus údaráis scoile – as a gcuid oibre i dteannta a chéile i gcomhar leis an Roinn chun próiseas na nGrád Ríofa a chur sa siúl.

“Nuair nárbh fhéidir linn scrúduithe na hArdteistiméireachta a chur ar siúl an samhradh seo, chuireamar córas eile Ardteistiméireachta i bhfeidhm, rud a chuireann ar a gcumas dár ndaoine óga dul ar aghaidh lena saol.

“Is mian liom mo bhuíochas a ghabháil leis na mílte múinteoirí agus ceannairí scoile a d’oibrigh sna scoileanna chun marcanna measta agus sonraí a chur ar fáil d’Oifig Feidhmiúchán na nGrád Ríofa sa Roinn.

“Bhí na scoileanna an-chúramach ag bailiú eolais faoi na daltaí agus ag cinntiú go mbeadh na marcanna measta bunaithe ar fhianaise iontaofa. Rinneadh seiceálacha tábhachtacha mar chuid den phróiseas le go mbeadh na torthaí cothrom, agus rinne na múinteoirí gach rud a iarradh orthu.”

Torthaí na nGrád Ríofa

Dúirt an tAire Foley: “Gheall an Roinn i gcónaí na Gráid Ríofa a eisiúint chomh gar agus ab fhéidir do ghnáthlá na dtorthaí.

“Tá a fhios agam go mbeidh imní ar mhórchuid daltaí agus iad ag feitheamh ar a dtorthaí. Is mian liom iad a chur ar a suaimhneas trína rá leo go bhfuil na daoine atá ag obair ar an tasc seo ag déanamh gach beart is féidir le go bhfaighe na daltaí torthaí a léiríonn an obair a rinne siad.

“Is próiseas riachtanach é an caighdeánú seo le go mbeidh na torthaí cóir agus cothrom. Tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh na Gráid Ríofa seo ar an gcaighdeán is airde is féidir, agus go mbeadh na torthaí cothrom i gcás gach dalta.

“Roghnaíomar an 7 Meán Fómhair le go mbeadh sé sin indéanta, agus go mbeidh na torthaí ar fáil in am do phróiseas an CAO in Éirinn agus do chóras UCAS sa RA.

 “Is é cuspóir Chóras na nGrád Ríofa teacht ar an ngrád is dócha a bhainfeadh dalta amach dá rachadh na scrúduithe ar aghaidh mar ba ghnách agus na torthaí a bheith ar aon dul le torthaí na mblianta roimhe seo. B’éigean os cionn 450,000 grád aonair a ullmhú agus a sheiceáil agus na torthaí deireanacha a athbhreithniú i gcomparáid le hairí éagsúla déimeagrafacha ar a bhfuil inscne agus stádas socheacnamaíoch le bheith cinnte go mbeadh na gráid chomh cóir agus chomh cothrom agus ab fhéidir.

“Bhí cruinnithe agam le staitisteoirí agus le saineolaithe atá eolach ar an mionphróiseáil sonraí atá i gceist anseo. Is mian liom a bheith lánchinnte nach ndéanfar aon fhaillí san obair ionas go mbeidh torthaí Ardteistiméireacht 2020 díreach chomh hiontaofa agus ar an gcaighdeán céanna is a bhí na torthaí in aon bhliain eile.

 “Tá an obair seo thar a bheith tábhachtach dár ndaltaí agus ní mór dúinn an t-am a thógáil chun é a dhéanamh i gceart.

Beidh torthaí na nGrád Ríofa ar fáil do phróiseas CAO na hÉireann agus do chóras UCAS an RA

Dúirt an tAire Foley: “I gcomhar le mo chomhghleacaí, an tAire Simon Harris, tháinig mé ar chomhaontú leis an CAO, le UCAS agus le hoifigigh iontrála na n-institiúídí ardoideachais in Éirinn go gcaithfear leis na torthaí, nuair a fhoilseofar iad ar an 7 Meán Fómhair, díreach mar a caitheadh in aon bhliain eile ó thaobh na gcóras CAO agus UCAS.  Eiseoidh an córas CAO an chéad bhabhta tairiscintí níos déanaí an tseachtain chéanna, Dé hAoine an 11 Meán Fómhair.

“Ciallaíonn na torthaí a bheith ar fáil ar an 7 Meán Fómhair go mbeidh daltaí ar mian leo dul i mbun staidéir i gcoláistí agus in ollscoileanna in Éirinn in ann tús a chur lena gcúrsaí cúpla seachtain ina dhiaidh sin. Ciallóidh sé freisin go gcomhlíonfaidh daltaí ar mian leo dul i mbun staidéir i dTuaisceart Éireann nó in aon áit eile sa RA gach ceann de sprioclaethanta UCAS.

Ghabh an tAire Foley buíochas leis na hairí oideachais i mBéal Feirste agus i Londain, leis an CAO, le UCAS agus le huachtaráin, cláraitheoirí agus oifigigh iontrála na gcoláistí Éireannach as dul i gcomhar le hOifig Feidhmiúcháin na nGrád Ríofa leis an toradh fóinteach seo a bhaint amach do dhaltaí 2020.

Achomhairc

Beidh an rogha ag gach dalta, is cuma ar roghnaigh siad Gráid Ríofa a fháil nó nár roghnaigh, scrúdú na hArdteistiméireachta a dhéanamh níos déanaí i mbliana.

Dalta ar bith atá míshásta leis an nGrád Ríofa a fuair sí nó sé in ábhar ar bith, féadfaidh siad scrúdú na hArdteistiméireachta a dhéanamh san ábhar sin.

Glacfar le hiarratais ar achomhairc ón 14 Meán Fómhair.

Scrúduithe na hArdteistiméireachta

Dúirt  Coimisiún na Scrúduithe Stáit gurbh é a dhóchas go bhféadfaí scrúduithe na hArdteistiméireachta a reáchtáil i mí na Samhna.

Líon beag daltaí nach féidir leo grád a fháil

Tá líon beag daltaí ann nach mbeidh ar a gcumas Grád Ríofa a fháil i ngach ceann dá gcuid ábhar. Mar shampla, daltaí nach raibh de mhúinteoirí acu ach iad féin nó a fuair a gcuid oideachais ó thuismitheoir in ábhar ar leith, ní bheadh foinse inchreidte fianaise ar fáil ar a bhféadfaí Grád Ríofa a bhunú, ar shlí a bheadh cothrom do chách.

Tá iarratais á bpróiseáil agus cásanna á n-athbhreithniú ag Oifig Feidhmiúcháin na nGrád Ríofa leis na scoileanna agus eiseofar na cinntí do na daltaí sna seachtainí amach romhainn. 

Nótaí d’Eagarthóirí

  • Gheofar tuilleadh eolais ar phróiseas Ghrád Ríofa na hArdteistiméireachta ar gov.ie/Leaving Certificate.
  • Ar an 7 Meán Fómhair a eiseofar na torthaí do na daltaí. Pléifear an próiseas trína scaipfear na torthaí ar dhaltaí leis na páirtithe leasmhara oideachais sna seachtainí amach romhainn agus cuirfear na cinntí in iúl do na daltaí.
  • Mar a tharla i mblianta eile, cuirfear na torthaí ar fáil don CAO agus do UCAS tamall beag roimh ré ionas gur féidir an chéad bhabhta tairiscintí ó choláistí i dTuaisceart Éireann agus sa chuid eile den RA a eisiúint do dhaltaí ar an 7 Meán Fómhair.
  • Eiseofar an chéad bhabhta tairiscintí ón gcóras CAO níos déanaí an tseachtain chéanna, Dé hAoine an 11 Meán Fómhair.