21 Bealtaine, 2020 - Fógraíonn an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh TD foilsiú treorach do scoileanna ar Ghráid Ríofa

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh TD inniu (21 Bealtaine 2020) an foilsiú ar threoir mhionsonraithe do chóras nua na nGrád Ríofa d’Ardteistiméireacht na bliana seo.

Tá an doiciméad á chur chuig gach iar-bhunscoil inniu, chun eolas a sholáthar do mhúinteoirí agus do phríomhoidí faoin bpróiseas ar mharcanna a mheas ionas go bhfaigheann mic léinn Gráid Ríofa.

Cuireadh an treoir le chéile i gcomhairle le comhpháirtithe oideachais i ngeall ar an gcinneadh scrúduithe na hArdteistiméireachta 2020 a chur ar athló, cinneadh a glacadh mar bheart cosanta i ngeall ar phaindéim Covid-19.

Dúirt an tAire McHugh: “Tá fáil ar an treoir seo mar thoradh ar dhianobair agus rannpháirtíocht thréan ón Roinn, ó mhúinteoirí agus ó bhainistíocht scoileanna le laethanta beaga anuas.

“Tá sé i gceist treoir shoiléir agus chruinn a bheith ar fáil inti do mhúinteoirí agus do phríomhoidí faoin tslí le marc measta agus rang-ordú a sholáthar don Roinn do gach mac léinn  Ardteistiméireachta.

“Bhí cothroime agus na mic léinn féin i gcónaí i gcroílár na cinnteoireachta. Tá an treoir an-soiléir agus an-dian faoin gceist a bhaineann le canbhasáil a dhéanamh ar mhúinteoirí agus ar phríomhoidí. Ní bheidh síor-chanbhasáil cothrom ar mhic léinn ná ar fhoireann an scoile, agus ní ghlacfar leis ar chúinsí ar bith.

“Is mian liom mo bhuíochas a chur in iúl do ghrúpa comhairleach na bpáirtithe leasmhara a bhfuil tréanobair déanta acu ar an gceist uile a bhaineann le próiseas scrúduithe stáit 2020 agus a raibh an-ionchur acu i bhforbairt na treorach seo.”

Tá fáil ar an doiciméad Treoir do Scoileanna ar Mharcanna Céatadáin Measta agus ar Rang-Ordú anseo.

Mar chuid de phróiseas na nGrád Ríofa, beidh rochtain ag mic léinn Ardteistiméireachta ar thairseach ar líne go luath an tseachtain seo chugainn áit a n-iarrfar orthu a dheimhniú ar dtús cén leibhéal ábhair ar chuir siad isteach air i dtosach do na scrúduithe nó athrú go leibhéal níos ísle.

Tá mioneolas ar fáil sa treoir ar an tslí inar chóir do scoileanna próiseas na nGrád Ríofa a chur i bhfeidhm i scoileanna.

I measc an eolais atá leagtha amach sa doiciméad treorach tá –

:: Comhairle ar an raon eolais is cóir do mhúinteoirí a úsáid mar bhonn do bhreithiúnais na scoile ar mharcanna measta

:: Treoir faoin tslí inar féidir le múinteoirí obair i gcomhpháirt lena dheimhniú go ndéantar marcanna a ailíniú thar mhic léinn agus ranganna na scoile

:: Sonraí faoin tslí ina ndéanfaidh príomhoidí an próiseas a mhaoirsiú laistigh de na scoileanna

:: Rialacha maidir le siar-chanbhasáil ina leagtar amach an tslí ina mbeidh ar scoileanna a leithéid d’imeachtaí a thuairisciú don Roinn.

:: Iarrthóirí seachtracha – breathnóidh an Roinn ar na mic léinn seo cás ar chás agus beidh solúbthacht i gceist. Déanfar gach iarracht marc measta a sholáthar nuair a bhíonn dóthain fianaise iontaofa ar fáil ar ghnóthachtáil an mhic léinn. 

:: Slánaíocht – toisc go mbeidh próiseas na nGrád Ríofa á chur i bhfeidhm i scoileanna ag múinteoirí agus ag ceannairí scoile thar ceann an Aire, tá socruithe curtha i dtreo chun slánaíocht Stáit a leathnú chucu agus chuig boird bhainistíochta a scoileanna.

Tá tacaíochtaí agus eolas breise á chur ar fáil do mhic léinn, do mhúinteoirí agus do phríomhoidí maidir le samhail na nGrád Ríofa a chur i bhfeidhm.

Tá córas na nGráid Ríofa á thairiscint do gach iarrthóir Ardteistiméireachta 2020. Beidh deis ag mic léinn achomhairc a dhéanamh ar a dtorthaí.

Beidh sé de rogha ag mic léinn freisin scrúduithe na hArdteistiméireachta a dhéanamh nuair a tharlaíonn siad, agus tarlóidh siad nuair a cheadaíonn comhairle sláinte phoiblí a leithéid.

Tarlóidh am eisiúna na dtorthaí do phróiseas na nGrád Ríofa chomh gairid agus is féidir don am ina ndéantar na torthaí a eisiúint faoin ngnáthchóras.

Críoch

Nótaí d’Eagarthóirí

Ar 8 Bealtaine d’fhógair an tAire go ndéanfar córas Gráid Ríofa a ofráil do mhic léinn na hArdteistiméireachta in 2020. Tá tuilleadh eolais ar an bpróiseas seo sa doiciméad Treoir maidir le Gráid Ríofa, atá ar fáil ag gov.ie/ardteist

Is féidir an doiciméad a foilsíodh inniu Treoir do Scoileanna ar Mharcanna Céatadáin Measta agus ar Rang-Ordú a Sholáthar a rochtain ag gov.ie/ardteist

Tá Ceisteanna Coitianta nuashonraithe á chur ar fáil freisin anseo.

Faoin gcóras atá leagtha amach sa doiciméad treorach, bainfidh múinteoirí úsáid as a mbreithiúnas gairmiúil, agus raon fianaise ó iar-fheidhmíocht an mhic léinn san áireamh acu, chun an marc céatadáin a mheas ar dóichí a bheadh faighte ag an mac léinn dá mbeadh scrúdú na hArdteistiméireachta déanta aige/aici faoi na gnáthchoinníollacha.

Déanfar na marcanna céatadáin measta agus na rang-orduithe a chur trí phróiseas ailínithe scoile, ina mbeidh múinteoirí ón scoil a bhfuil an t-ábhar céanna á theagasc acu páirteach, le comhsheasmhacht agus oiriúntacht a dheimhniú sa chaighdeán a bhíonn á chur i bhfeidhm don ábhar. Déanfaidh an príomhoide maoirseacht ar an bpróiseas agus déanfaidh sé/sí maoirseacht freisin ar na marcanna measta agus na rang-orduithe a chuirtear isteach ón scoil.

Déanfar marcanna measta agus rang-ordú na scoile a chur trí phróiseas caighdeánaithe náisiúnta. Tabharfaidh sé seo Grád Ríofa do gach mac léinn. Tá cur síos ar an bpróiseas seo sa doiciméad a chur an Roinn ar fáil le déanaí: Treoir maidir le Gráid Ríofa.

Beidh córas na nGrád Ríofa á mhaoirsiú ag Oifig Fheidhmiúcháin sa Roinn Oideachais agus Scileanna, a bhunaigh an tAire don ghnó sin.