18 Feabhra, 2020 – Fógraíonn an tAire socruithe do scoileanna le croístádas nua speisialta don Stair a chur i bhfeidhm sa tSraith Shóisearach

Ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh beidh Stair á tairiscint ag gach iar-bhunscoil agus déanfaidh gach scoláire a thagann isteach sa chéad bhliain staidéar ar an ábhar.

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh T.D. inniu (Dé Máirt, 18ú Feabhra 2020) na socruithe atá le cur i bhfeidhm le croístádas speisialta a éascú don Stair sa Chreat don tSraith Shóisearach.

Tar éis an chinneadh ar an 1ú Deireadh Fómhair, 2019 le croístádas speisialta a thabhairt don Stair laistigh den Chreat don tSraith Shóisearach, iarradh ar an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ar chomhairle a chur maidir leis an tslí is fearr chun é seo a chur i bhfeidhm.

Ghabh an tAire McHugh buíochas leis an CNCM as ucht a tacaíochta agus comhairle.

Dúirt an tAire, “Tá an croístádas nua don Stair á dheimhniú agam do gach scoláire a thosaíonn an tSraith Shóisearach ó mhí Mheán Fómhair seo chugainn ar aghaidh.

“Creidim go bhfuil dualgas ar cheannairí agus ar na glúnta níos sine a chinntiú go gcuirimid an deis ar fáil don chéad ghlúin eile tuiscint a fháil ar an am a chuaigh thart – na rudaí maithe agus na drochrudaí. Ní mór dúinn an seans a thabhairt do dhaoine óga foghlaim ón stair chorrach atá againn agus tuiscint a fháil ar conas go gcabhríonn eolas ar an aimsir siar le cur chun cinn an todhchaí.”

Lean an tAire McHugh ar aghaidh a rá “táim fíorbhuíoch den CNCM as ucht an obair ar fad a rinne siad chun athbhreithniú a dhéanamh ar áit na Staire sa tSraith Shóisearach agus as ucht na comhairle freisin ar an mbealach is fearr le mo chinneadh a chur i bhfeidhm le croístádas speisialta a thabhairt di.”

Chinn an tAire McHugh go mbeidh ar gach scoil Stair a chur ar fáil mar ábhar de chuid na Sraithe Sóisearaí ó mhí Mheán Fómhair 2020 ar aghaidh, agus go mbeidh ar gach scoláire a thosaíonn sa chéad bhliain ag an am staidéar a dhéanamh ar Stair mar chuid den churaclam. Leanfaidh na scoláirí sonraíocht Staire na Sraithe Sóisearaí atá ann cheana féin, atá 200 uair an chloig ar a laghad ar fad agus déanfar measúnú uirthi ag an gcomhleibhéal.

Tugadh isteach sonraíocht na Staire i scoileanna i mí Mheán Fómhair 2018, mar chuid de chur i bhfeidhm Chreat na Sraithe Sóisearaí de réir a chéile.

Sular tugadh isteach an Creat nua, ba ábhar éigeantach é Stair i dtuairim agus leath de na hiar-bhunscoileanna, cé go ndéanann naoi scoláire as deich scoláire an scrúdú Staire sa tSraith Shóisearach.

Tá 21 ábhar á gcur ar fáil faoin gCreat. Is ábhair éigeantacha iad trí cinn díobh seo, Matamaitic, Béarla agus Gaeilge agus bíonn 240 uair an chloig ar a laghad i ngach ceann díobh ag teastáil chun iad a fhoghlaim. Tá Stair tar éis a bheith curtha leis an liosta agus beidh 200 uair an chloig ar a laghad ag teastáil chun í a fhoghlaim. Is ábhair roghnacha iad an 17 n-ábhar eile, laistigh den riachtanas iomlán le staidéar a dhéanamh ar 10 n-ábhar ar a mhéad.

Tá iarrtha ar an CNCM freisin forbairt a dhéanamh ar ghearrchúrsa sa Stair do scoláirí áirithe a bhfuil deacrachtaí/riachtanais foghlama ginearálta acu. Ní bheidh ar scoláirí sa chatagóir seo staidéar a dhéanamh ar an ábhar sula gcuirtear an gearrchúrsa nua ar fáil i mí Mheán Fómhair 2021.

I gciorclán na Roinne tá na socruithe praiticiúla á gcur in iúl do scoileanna maidir le cur i bhfeidhm chinneadh an Aire le croístádas speisialta a thabhairt don Stair.

Críoch

Nótaí d’Eagarthóirí

Creat don tSraith Shóisearach - Ábhair 

Ó mhí Mheán Fómhair 2020 ar aghaidh, déanfaidh scoláirí uile na Sraithe Sóisearaí staidéar ar ábhair sa mheascán mar a thaispeántar sa tábla thíos, agus beidh Stair curtha isteach mar chroí-ábhar:

 

Croí-ábhair

Ábhair   Eile/Gearrchúrsaí

Clár Folláine

Uaireanta Fágtha sa Churaclam Sceidealaithe

Mata   – 240 uair an chloig ar a laghad  

Béarla – 240 uair an chloig ar a laghad 

Gaeilge – 240 uair an chloig ar a laghad

Stair – 200 uair an   chloig ar a laghad

6 Ábhar x 200 Uair an chloig ar a laghad nó meascán eile d’Ábhair agus Gearrchúrsaí

OSSP, OSPS, Corpoideachas agus Réimsí Foghlama Eile

 

920 Uair an chloig

1200 Uair an chloig

400 Uair an chloig

285 Uair an chloig

Déanfaidh scoláirí staidéar ar 10 n-ábhar ar a mhéad, nó níos lú má dhéantar iad a mheascadh le gearrchúrsaí. Clúdaíonn sé seo ábhair a dhéantar lasmuigh de shuíomh scoile aitheanta. 

Scoláirí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu 

Nuair a bhíonn clár na Sraithe Sóisearaí á phleanáil ag gach scoil, beidh uirthi comhthéacs áitiúil na scoile agus cúlraí, spéiseanna agus cumais na scoláirí a chur san áireamh lena chinntiú go bhfuil dóthain solúbthachta i gclár Shraith Shóisearach na scoile, chun freastal ar riachtanais foghlama aonair na scoláirí uile, iad siúd a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu san áireamh.

Tá an Roinn tar éis iarraidh ar an CNCM forbairt a dhéanamh ar ghearrchúrsa sa Stair a bheidh ailínithe go ginearálta le Leibhéal 2 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Déanfar an gearrchúrsa a dhearadh do líon beag scoláirí a bhfuil deacrachtaí/riachtanais foghlama ginearálta acu sa raon cumais ó éadrom íseal go dtí meánach ard agus beidh sé ar fáil do scoilbhliain 2021/2022. Ní bheidh ar scoláirí sa raon míchumas ginearálta foghlama meánach íseal agus trom agus dian staidéar a dhéanamh ar Stai

Acmhainní le Stair a theagasc 

Is é atá i gceist le Lamháltais Churaclaim ná uaireanta teagaisc breise a chuirtear ar fáil do scoil a raibh tionchar ag easnamh scileanna nach rabhthas ag súil leo uirthi i réimsí ábhair áirithe agus nach raibh in ann réiteach a fháil trí na próisis pleanála scoile agus bainistíochta.

Beidh scoileanna ar gá dóibh acmhainní teagaisc a fháil le Stair a theagasc dá scoláirí ar fad sa chéad bhliain ó mhí Mheán Fómhair 2020 in ann iarratas a dhéanamh ar lamháltais churaclaim mar bheart gearrthéarmach.

Nuair a dhéanann scoil iarratas ar lamháltais churaclaim ní mór don scoil na huaireanta in aghaidh na seachtaine atá á lorg aici a chur in iúl agus breac-chuntas a thabhairt ar chúiseanna leis an iarratas. Cuirtear ceist ar na scoileanna, ós rud é gur lamháltais churaclaim ghearrthéarmacha atá i gceist, cad iad na pleananna atá an scoil á gcur i bhfeidhm ionas go mbeidh na scoileanna in ann feidhmiú laistigh den ghnáth-leithdháileadh sna blianta amach romhainn.

Iarrtar ar scoileanna freisin féachaint ar cuireadh socruithe comhoibrithe le scoil in aice láimhe léi san áireamh.

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL)

D’fhonn tús a chur le staidéar a dhéanamh ar an Stair a éascú do gach scoláire ó mhí Mheán Fómhair 2020 ar aghaidh, cuirfidh an tseirbhís um an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (JCT) clár le chéile le FGL a sholáthar.