12 Marta, 2020 - Ráiteas ón Roinn Oideachais agus Scileanna

D’fhógair an Taoiseach Leo Varadkar TD ar maidin go mbeadh scoileanna, réamhscoileanna agus suíomhanna breisoideachais agus ardoideachais dúnta go dtí an 29 Márta 2020 chun tacú le leathadh Covid-19 a shrianadh. Tosnaíonn sé seo anocht ag 6pm, Déardaoin 12 Márta. Tá sé sin ag teacht leis an gcomhairle ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí.

Moltar do gach dalta agus mac léinn, idir leibhéal na réamhscoile agus an tríú leibhéal, scaradh sóisialta a chleachtadh agus teagmháil fhisiciúil a íoslaghdú chun cabhrú le leathadh Covid-19 a sheachaint. Agus an méid sin á dhéanamh acu, ba cheart dóibh teagmháil shóisialta a íoslaghdú agus spás fisiciúil a choinneáil eatarthu. Níor cheart dóibh bualadh le chéile ach oiread. Moltar do thuismitheoirí agus caomhnóirí tacú lena leanaí cloí leis an gcur chuige sin.

Chun íoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar a imreofar ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim, iarrfar ar gach scoil leanúint le ceachtanna a phleanáil agus, nuair is féidir, acmhainní nó ceachtanna ar líne a sholáthar do dhaltaí i gcás go mbeidh an cumas acu déanamh amhlaidh. Iarrtar ar scoileanna aird a thabhairt ar dhaltaí nach bhfuil aon rochtain acu ar áiseanna ar líne agus é sin a bhreithniú go gníomhach agus iad ag freagairt don bheart seo.

Iarrtar ar scoileanna tacú le ranganna scrúdaithe mar ábhar tosaíochta ionas gur féidir leo leanúint le hullmhú do scrúduithe Stáit.

Ní thionólfar aon ranganna fisiciúla in ollscoileanna ná i saoráidí ardoideachais le linn na tréimhse dúnta. Féadfaidh institiúidí socruithe eile a dhéanamh don teagasc agus don fhoghlaim agus do ghníomhaíochtaí eile, ag gníomhú dóibh ar aon dul leis na pleananna leanúnachais ghnó agus leis an bplean teagmhasach atá i bhfeidhm acu. 

Dúirt Joe McHugh TD, an tAire Oideachais agus Scileanna:

“Is eol go maith dom an tionchar a bheidh ag dúnadh scoileanna agus suíomhanna oideachais ar dhaltaí agus mic léinn, ar a dteaghlach agus ar an mórphobal. Is beart comhréireach riachtanach é seo, áfach, agus tá sé á dhéanamh againn chun cabhrú go réamhghníomhach le bagairt Covid-19 a shrianadh.

“Is é seo an cinneadh ceart ag an am ceart. Rinneadh é chun leas ár leanaí, ár ndaoine óga, ár bpobal scoile agus coláiste agus ár sochaí i gcoitinne.

“Ag an am seo, tá sé beartaithe an dúnadh a chur ar siúl ar feadh dhá sheachtain ón lá amárach go dtí an 29 Márta. Déanfaidh an Rialtas athbhreithniú leanúnach ar an staid i gcomhar leis na húdaráis sláinte poiblí. Cuirfear aon athrú ar an dáta sin in iúl go leathan.

“Ba cheart do dhaltaí a gcuid leabhar agus ábhar foghlama a thabhairt abhaile leo tráthnóna.

“Is tréimhse an-dúshlánach í seo dár ndaltaí, dár múinteoirí, dár mic léinn agus dár gcomhghleacaithe sa bhreisoideachas agus san ardoideachas.

“Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine. Dá mbeadh tréimhse ann choíche lena thuiscint cé chomh ceangailte agus a bhímid lena chéile, cé chomh tábhachtach do dhaoine eile agus a bhíonn na nithe a dhéanaimid agus cé chomh mór agus a bhímid ag brath ar a chéile, ba í seo an tréimhse sin. Is tréimhse í seo inar gá do gach duine dínn obair le chéile chun an toradh is fearr is féidir a bhaint amach dár ndaltaí agus mic léinn. Tá sé ríthábhachtach go bhfaightear tacaíocht ó gach duine san earnáil de réir mar a fhéachaimid lena chinntiú go ndéileálfar leis an mbagairt ar an mbealach is éifeachtaí is féidir.”

Fanfaidh an Roinn Oideachais agus Scileanna ar oscailt agus leanfaidh sí le tacaí a thabhairt don earnáil oideachais ag an am seo.

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna ag obair i ndlúthchomhar leis an Roinn Sláinte i dtaca le Coróinvíreas/Covid-19 ar bhonn leanúnach ón gcuid luath de mhí Eanáir i leith. Leanfar leis an obair sin.

CRÍOCH

Naisc Ghaolmhara: