19 Nollaig, 2019 - Fógra déanta ag an Aire McHugh faoi ghlao ar iarratais ar mhaoiniú chun tacú le múinteoirí cur lena gcumas in ábhair áirithe

Tá iarrtha ag an Údarás um Ard-Oideachas ar institiúidí ard-oideachais cúrsaí a fhorbairt óna bhféadfadh múinteoirí reatha cáiliú ina múinteoirí sa mhatamaitic, sa Spáinnis agus san fhisic

 

Chuir an tAire Oideachas agus Scileanna Joe McHugh TD fáilte inniu (Déardaoin 19 Nollaig) roimh iarratas atá déanta ar ollscoileanna agus ar choláistí cláir/cúrsaí nua a chruthú lena bhféadfadh múinteoirí cláraithe iar-bhunscoile cur lena gcuid scileanna.

Tá na moltaí á lorg ag an Údarás um Ard-Oideachas (ÚAO) le gur féidir le múinteoirí cáiliú chun ábhar breise a mhúineadh, go háirithe an mhatamaitic, an Spáinnis agus an fhisic.

Ní ghearrfaí táillí ar mhúinteoirí a bheadh ag tabhairt faoi na cláir nua.

Tá sé i gceist go mbeidh bealach ann do mhúinteoirí cur lena scileanna agus teacht le riachtanais churaclaim an ábhair sa mhatamaitic, sa Spáinnis agus san fhisic.

Arsa an tAire McHugh: “Tá an tionscnamh seo maidir le cláir nua a chuideoidh le múinteoirí cur lena gcuid scileanna ag freagairt do na húdair imní atá ag iar-bhunscoileanna agus ag forais bhainistíochta. Tá a fhios againn go bhfuil deacrachtaí maidir le múinteoirí a earcú i roinnt ábhar ach is deis í seo do mhúinteoirí cur lena scileanna saor in aisce agus ar bhealach solúbtha.

Ba mhaith liom na hinstitiúidí ardoideachais a ghríosú agus a spreagadh teacht chun tosaigh le moltaí a chun cur chuige nuálaíoch a chur ar fáil a oibreoidh go maith do mhúinteoirí.

Tá géarghá leis na cláir seo a chur ar fáil a thógfaidh inniúlacht múinteoirí na hábhair seo a sholáthar sa scolaíocht lán-Ghaeilge, agus ba mhaith liom a áitiú ar inistitiúidí teacht chun tosaigh le moltaí maidir leis sin.”

Tá glao an ÚAO á dhéanamh ar son na Roinne Oideachais agus Scileanna agus beidh sé oscailte d’inistitiúidí tríú leibhéil a bhfuil cláir OTM sa bhunscolaíocht nó san iar-bhunscolaíocht acu arna gcreidiúnú ag an gComhairle Mhúinteoireachta.

Is gá na moltaí iomlána a chur isteach tráth nach déanaí ná an 2ú Márta 2020.

Tá sé i gceist go mbeidh na cláir ar oscailt do mhúinteoirí iar-bhunscoile atá cáilithe agus cláraithe cheana, agus go mbeidh siad ar fáil ar bhonn páirtaimseartha solúbtha. Ní bheidh táillí le híoc ag múinteoirí a bheidh rannpháirteach.

Tá an ÚAO ar lorg moltaí cur le scileanna múinteoirí chun múineadh i suíomh lán-Ghaeilge chomh maith le suíomh Béarla.

Déanfaidh painéal saineolaithe neamhspleácha measúnú ar na moltaí agus déanfaidh siad a moltaí féin don Roinn Oideachais agus Scileanna a dhéanfaidh an cinneadh deiridh.

Tá sé i gceist i dtosach go nglacfar isteach dhá chohórt do na cláir feabhsaithe scileanna, agus an chéad cheann díobh sin sa bhliain 2020.

críoch

 

Nótaí d’eagarthóirí

An Soláthar Múinteoirí

Tá trácht déanta ag forais bhainistíochta iar-bhunscoileanna ar ghanntanas múinteoirí in ábhair áirithe, lena n-áirítear STEM agus nua-theangacha iasachtacha, chomh maith le deacrachtaí múinteoirí ionaid a earcú go ginearálta.

Grúpa Stiúrtha um Sholáthar Múinteoirí: Tá an Grúpa Stiúrtha um Sholáthar Múinteoirí chun tosaigh maidir le clár gníomhaíochtaí a fhorbairt maidir leis an soláthar múinteoir agus is iad a dhéanfaidh maoirseacht ar a chur i bhfeidhm sin.

Is é Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna atá mar chathaoirleach ar an nGrúpa Stiúrtha, agus ar chomhaltaí an Ghrúpa tá baill d’fhoireann ardbhainistíochta na Roinne, POF an ÚAO, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, ionadaithe sinsearacha na n-Institiúidí Ard-Oideachais agus na bhforas bainistíochta scoileanna, comhairleoir an Aire agus saineolaí neamhspleách.

Struchtúir Soláthair Múinteoirí: Tacaíonn an Grúpa Feidhme Soláthair Múinteoirí le hobair an ghrúpa stiúrtha. Tá tacaíocht dá réir ag an nGrúpa Feidhme ina chuid oibre ó roinnt grúpaí oibre a dhéanann breithniú agus tuairisciú maidir le saincheisteanna faoi leith. Tá ionadaíocht ag an ÚAO ar an ngrúpa feidhme agus ar chuid de na grúpaí oibre.

Plean Gnímh do Sholáthar Múinteoirí: Tá sa Phlean Gnímh do Sholáthar Múinteoirí réimse gníomhaíochtaí tosaigh a aithníodh trí obair an ghrúpa stiúrtha agus tríd an rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara. Tá rangú déanta ar na gníomhaíochtaí seo faoi cheithre cheannteideal leathana:

 • Bailiú agus Anailís Sonraí
 • Gairm an mhúinteora a chur chun cinn
 • Beartas Ard-Oideachais
 • Beartas agus socruithe do scoileanna agus do mhúinteoirí a mbeidh tionchar acu ar sholáthar agus ar éileamh múinteoirí

 

Tá glao seo an ÚAO ar na hInstitiúidí AO ag leanúint ó ghníomh amháin de chuid an Phlean Gnímh.

Seo a leanas cuid de na gníomhaíochtaí eile a tionscnaíodh cheana:

 • Tá an feachtas ‘Cuireann an Mhúinteoireacht Athrú Iomlán i bhFeidhm’ (digiteach agus raidió) ar leanúint chun gairm an mhúinteora a chur chun cinn, agus tá leathanach idirlín dá chuid féin ann dó sin.
 • Le gairid, sheol Líonra Príomhoidí Bunscoile na hÉireann (IPPN) agus Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Príomhoidí Tánaisteacha (NAPD), an tseirbhís SubSeeker, a oibríonn ar líne chun múinteoirí atá ar fáil a nascadh le folúntais ghearrthéarmacha ionaid i scoileanna.
 • Tar éis teagmhála leis an Údarás um Ard-Oideachais (ÚAO), tá na hInstitiúidí Ard-Oideachais tar éis cláir nua fochéime san oideachas tosaigh múinteoirí iar-bhunscoile a shocrú in 2019 i réimse ábhair tosaíochta. Tá siad seo athbhreithnithe agus creidiúnaithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta. Tá sé i gceist go mbeidh tuilleadh clár ann a thosóidh i Meán Fómhair 2020.
 • Tá athbhreithniú déanta ag an gComhairle Mhúinteoireachta ar na treoirlínte maidir le socrúcháin mac léinn na múinteoireachta.
 • Reáchtáladh fóraim chomhairliúcháin agus fócasghrúpaí do mhúinteoirí, do phríomhoidí, do thuismitheoirí, d’ábhar múinteoirí agus do dhaltaí scoile agus tá sé i gceist go mbeidh tuilleadh teagmhálacha ann le linn na scoilbhliana atá le teacht, a bheidh mar bhonn eolais chun tabhairt faoi dhúshláin maidir le soláthar múinteoirí.
 • Tá painéil múinteoirí ionaid do bhunscoileanna ar obair ar bhonn píolótach do 2019/20 laistigh de 6 cinn d’áiteanna a aithníodh ina bhfuil dúshlán suntasach maidir le múinteoirí ionaid a earcú (dhá phainéal i mBaile Átha Cliath agus ceann an chontae i gCill Dara, sa Mhí, i gCorcaigh agus i nGaillimh).
 • D’fhoilsigh an Roinn Ciorclán 0015/2019 ina bhfuil mionsonraí faoi scéim chomhroinnte múinteoirí nua d’iar-bhunscoileanna. Tá sé i gceist go gcuirfidh an scéim feabhas ar an rogha curaclaim i scoileanna agus go dtacóidh sí le múinteoirí óga maidir leis an bhfostaíocht lánaimseartha a fháil.

Tá an Plean Gnímh do Sholáthar Múinteoirí ar fáil anseo:

https://www.education.ie/ga/Foilseacháin/Tuarascálacha-Oideachais/plean-gniomhaiochta-do-sholathar-muinteoiri.pdf

Tá tuilleadh eolais faoi ghlao an ÚAO ar fáil anseo:

https://hea.ie/funding-calls/upskilling-teachers/