16 Deireadh Fómhair, 2019 - Folláine trí Dhearadh – Seolann an tAire McHugh comórtas do Mhic Léinn chun a Marc a Dhéanamh ar an bhFolláine le Comórtas Lógó

Inniu (Dé Céadaoin, 16 Deireadh Fómhair) d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh TD comórtas nua ealaíne is deartha do mhic léinn na sraithe sinsearaí chun lógó nua a chruthú a léiríonn Folláine san Oideachas/Wellbeing in Education.

Bainfear úsáid as dearadh an bhua ar gach ceann de na hábhair agus na hacmhainní a thacaíonn le Polasaí Folláine na Roinne i ngach scoil agus lárionad oideachais.

Dúirt an tAire McHugh: “Is cúis áthais dom an comórtas spreagúil seo do mhic léinn a fhógairt a bhaineann le lógó nua a dhearadh a bheidh ina shiombal do thábhacht na Folláine san Oideachas.

“Deis den scoth í seo do mhic léinn a stampa a chur ar ghné den oideachas atá nua agus ag fás. Tá an deis ar fáil dá gcruthaitheacht agus dá dtallann chun cuidiú le cothú na folláine.

“Tabharfaidh lógó an bhua chun cuimhne an tslí inar chóir, agus ina bhfuiltear ag, éisteacht le guth na mac léinn.

“Tá ról againn go léir maidir lena chinntiú go bhfuil an fholláine go lárnach inár scoileanna. Is eol dúinn ó thaighde gur fearr an éifeacht a bhaineann le foghlaim leanaí agus daoine óga má bhíonn siad sonasach ina gcuid oibre, má bhíonn féinmhuinín acu agus má mhothaíonn siad go bhfuil tacaíocht acu.

“Nuair a thugaim cuairt ar scoileanna, bíonn gliondar orm tallana ealaíne agus deartha dochreidte ár ndaoine óga a fheiceáil ar taispeáint mórthimpeall na mballaí – níl aon amhras orm ach go mbeidh iarratais iontacha le feiceáil againn ina mbeidh fíor-iniúchadh ar cheist na Folláine san Oideachas.”

 

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil ná an Aoine, 6 Nollaig 2019.

 

Roghnóidh painéal moltóirí iarratas an bhua, ar a mbeidh an tAire Oideachais agus Scileanna, ionadaí ón gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha, gairmeoirí deartha eile agus ionadaithe ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

Beidh ríomhaire glúine le fáil ag an mbuaiteoir agus beidh €500 le fáil ag scoil an bhuaiteora chun gné de chothú na folláine a mhaoiniú ina scoil.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ag: https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Coláistí/Eolas/follaine-san-oideachas/

 

Seoladh dhá thosaíocht eile inniu chun tacú le scoileanna:

 

 

  • Tionscnamh Taighde Gníomhaíochta in 30 Scoileanna: Díríonn an tionscnamh seo ar riachtanais agus ar chleachtais scoileanna agus lárionaid oideachais a iniúchadh mar a bhaineann le cothú na Folláine. Cuirfidh sé aischothú agus eolas ar fáil ar acmhainní don fhorbairt ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí i réimse na Folláine. Tá scoileanna de gach cineál ó áiteanna  éagsúla in Éirinn páirteach. Tá tús á chur inniu ag an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) i gcomhpháirt leis an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO), an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM) agus cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Tá an tionscnamh taighde gníomhaíochta ar cheann de na gníomhaíochtaí atá sa Ráiteas Polasaí agus Creat Cleachtais don Fholláine a d’fhoilsigh an Roinn in 2018.

 

Nótaí d’eagarthóirí

 

Tá cothú na Folláine i bpobail scoileanna mar thosaíocht in CumasúPlean Gníomhaíochta don Oideachas 2019.

 

D’fhoilsigh an tAire Oideachais agus Scileanna an Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais i mí Iúil 2018.  Ó shin i leith bhí obair ar bun chun tacú le scoileanna agus iad ag tabhairt faoi athbhreithniú ar chothú na folláine ina scoileanna. Faoin bPolasaí Folláine, caithfidh scoileanna an fholláine a chothú i bpobal a scoile. 

Beidh acmhainní folláine ar fáil do gach scoil agus lárionad oideachais chun tacú le scoileanna féinmheastóireacht scoile a chur i bhfeidhm ar an bpróiseas atá acu do chothú na folláine.  I measc na bpríomhacmhainní tá:

 

-       Ráitis ar Chleachtas Éifeachtach chun cur chuige don athbhreithniú ar chothú na folláine i scoileanna a threorú agus a chaighdeánú

-       Ceistneoirí tuismitheora, múinteora agus dalta

-       Treoirlínte don Fhócasghrúpa

-       Catalóg den tacaíocht FGL atá ann agus ar fáil ó SNSO, CNOS, SFGM, SSM agus Foirne Scoile FSS i réimse na folláine.

-       Catalóg de thacaíochtaí ROS eile (acmhainní/treoirlínte)

-       Obair idir lámha ar fhobairt todhchaí ar láithreán gréasáin chun eolas uile na Folláine do scoileanna a óstáil.

 

Tá an Roinn ag obair le 30 scoil (10 n-iarbhunscoil agus 20 bunscoil) i dTionscnamh Taighde Gníomhaíochta le linn na chéad bhliana acadúla eile chun tacú le feidhmiú Phróiseas Chothú Folláine na ROS.  Ta an obair á threorú ag an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) i gcomhpháirt leis an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM) agus le SNSO. Cuideoidh an tionscnamh taighde seo leis an ROS nuair a bhíonn athbhreithniú agus pleanáil á dhéanamh aici do riachtanais scoileanna agus lárionaid oideachais ó thaobh chothú na folláine go náisiúnta. Beidh sé mar bhonn eolais don rollú amach náisiúnta ar oiliúint agus ar thacaíocht bhreise do gach scoil agus lárionad oideachais in 2020/21.

Tá liosta iomlán na scoileanna a bheidh páirteach mar aon le heolas breise ar fáil anseo: https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Coláistí/Eolas/follaine-san-oideachas/