18 Meán Fómhair, 2019 – Tús curtha leis an mBaitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht - Clár Oideachas Tosaigh Múinteoirí) ag an Aire McHugh in Institiúid Oideachais Marino

Chuir an tAire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh T.D. fáilte roimh 36 mhac léinn in Institiúid Oideachais Marino atá i mbun staidéir ar chlár nua an Bhaitsiléara san Oideachas trí mheán na Gaeilge sa bhunmhúinteoireacht.

Don chéad uair, beidh an B.Oid. seo á thabhairt ina hiomláine trí mheán na Gaeilge do mhúinteoirí bunscoile.

Ag labhairt ag an lá ionduchtaithe in Marino, dúirt an tAire McHugh: “Lá tábhachtach i stair an oideachais in Éirinn is ea an lá inniu. Is pribhléid dom a bheith i measc na mac léinn inniu agus gach rath a ghuí orthu ina n-aistear i dtreo na múinteoireachta.”

“I gceann cúpla bliain beidh na céimithe óga seo ag cothú paisin don Ghaeilge sna daltaí scoile, bíodh sé i scoil Ghaeltachta nó i nGaelscoil. Beidh sé ar a gcumas ábhair uile an Churaclaim Bhunscoile a mhúineadh trí mheán na Gaeilge.”

“Tríd an gclár B. Oid. seo comhlíontar tiomantas na Roinne líon na múinteoirí nua-cháilithe a mhéadú chun oideachas ardchaighdeáin trí mheán na Gaeilge a sholáthar. Is céim mhór eile é, an clár céime seo trí mheán na Gaeilge i Marino i bhfeidhmiú an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022.”

Tá tiomantas tugtha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna infheistíocht de €5 mhilliún a dhéanamh, thar thréimhse ocht mbliana, chun cur ar chumas 150 mac léinn clárú ar an gclár B.Oid. trí mheán na Gaeilge.

Gheobhaidh gach mac léinn ag tosú ar an gcéim sparánacht €1,000 chun cabhrú le costas an lóistín nó costas an taistil agus mar chúiteamh ar an sparánacht beidh ar mhic léinn dualgais ar leith a chomhlíonadh le cabhrú le hOifigeach Gaeilge na hInstitiúide úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i measc na mac léinn go léir.

Tagann na mic léinn ar an gclár céime nua seo ó Ghaelcholáistí, ó iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus ó iar-bhunscoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar dhara teanga.

Tá aon trian de mhic léinn an chláir ag fanacht in árasáin Lán-Ghaeilge ar champas na hInstitiúide mar chuid de Scéim Chónaithe Mharino.

Is í an Ghaeilge an ghnáth-theanga chumarsáide a bheidh á labhairt ag mic léinn rannpháirteach sa chlár.

Osclaíodh An Cheathrú Ghaeltachta i Spás na Mac Léinn san Institiúid ar lá an ionduchtaithe chomh maith chun deiseanna a thabhairt do mhic léinn sóisialú i nGaeilge.

Agus í ag labhairt lena raibh i láthair, dúirt Uachtarán Institiúid Oideachais Marino, an Dr. Teresa O’Doherty, “Tá Institiúid Oideachais Marino an-bhuíoch don mhaoiniú atá curtha ar fáil ag an Roinn Oideachais agus Scileanna chun an clár B.Oid. seo trí mheán na Gaeilge a sholáthar, céim a rachaidh chun sochair go mór don earnáil oideachais Lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta.”

CRÍOCH