11 Meán Fómhair, 2019 – Tionscnaimh nua agus feabhsaithe chun tacú leis an gcruthaitheacht i scoileanna fógartha ag an Aire Madigan agus ag an Aire McHugh

 • Méadóidh líon na Scoileanna Ildánacha faoi dhó go dtí 300 agus 150 scoil eile ag dul isteach sa chéad ghrúpa píolótach.
 • Beidh 77 bunscoil agus iar-bhunscoil eile páirteach sa Chiste Barr Feabhais Scoileanna - Braislí Cruthaitheachta chun obair i gcomhar a dhéanamh ar thionscadail maidir leis na healaíona nuálacha agus leis an bhfoghlaim chruthaitheach ina gceantar féin.
 • Cuirfear trí Chomhpháirtíocht Cruthaitheachta Óige Áitiúla ar bun ar bhonn píolótach i mboird oideachais agus oiliúna i gCiarraí, Laois/Uíbh Fhailí agus Luimneach/An Clár d'fhonn comhoibriú nua a chruthú agus feabhas a chur ar an úsáid a bhaintear as acmhainní reatha.
 • Reáchtálfar an chéad Cheiliúradh Náisiúnta do Scoileanna Ildánacha ón 4-8 Samhain.

D'fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D. agus an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh (an 11 Meán Fómhair, 2019) sonraí inniu maidir leis an 227 scoil eile a mbeidh teacht níos mó acu ar ghníomhaíochtaí don chruthaitheacht mar chuid de na tionscnaimh Scoileanna Ildánacha/Creative Schools agus Braislí Cruthaitheachta. Chomh maith leis sin, tá trí Chomhpháirtíocht Cruthaitheachta Óige Áitiúil nua bunaithe.

Trí na tionscnaimh seo a leathnú, mar chuid de Chlár Éire Ildánach, cuirtear na healaíona agus an chruthaitheacht ag croílár shaol na scoile do bhreis agus 100,000 dalta. .

Reáchtálfar ceiliúradh náisiúnta ar na healaíona agus ar an gcruthaitheacht i scoileanna atá rannpháirteach i Scoileanna Ildánacha i scoileanna agus ionaid ar fud na tíre ón 4-8 Samhain 2019. Beidh deis ag leanaí agus daoine óga an taithí atá acu féin ar na healaíona agus ar an bhfoghlaim chruthaitheach a chur i láthair trí bheith rannpháirteach sa tionscnamh.

Dúirt an tAire Madigan nuair a rinneadh an fógra i Scoil Náisiúnta Catherine McAuley, Sráid Bhagóid, Baile Átha Cliath: “Tá ríméad orm a bheith anseo inniu chun fáilte a chur roimh Scoil Náisiúnta Catherine McAuley a bheidh ar cheann dár Scoileanna Ildánacha nua. Cuidíonn na tionscnaimh seo le huaillmhian an Chláir Éire Ildánach a bhaint amach mar aon le tiomantas gan fasach dhá roinn rialtais atá ag obair in éineacht leis gComhairle Ealaíon d'fhonn na healaíona agus oideachas a chomhcheangal lena chéile.”

Dúirt an tAire Madigan freisin: “Is bealaí cumhachtacha iad an cultúr agus an chruthaitheacht trínar féidir le leanaí agus daoine óga tuilleadh a fháil amach faoi chumarsáid agus comhoibriú, cruthaitheacht na samhlaíochta a mhúscailt agus leas a bhaint as a bhfiosracht. Is scileanna ríthábhachtacha iad seo a chaithfidh gach duine óg a fhoghlaim agus tá ríméad orm, mar thoradh ar fhógra an lae inniu, go mbeidh deis ag 40,000 dalta eile an taithí foghlama atá acu chomh maith agus a bhforbairt phearsanta a fheabhsú trí bheith cruthaitheach.”

Chuir an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh, fáilte roimh an bhfógra, agus dúirt: Ba mhaith linn ar fad go mbeadh teacht ag gach leanbh agus duine óg in Éirinn ar fhoghlaim sna healaíona cruthaitheacha, mar chuid d'oideachas iomlán agus cuimsitheach. Le fógra an lae inniu, léirítear méadú suntasach san infheistíocht atá á déanamh againn i Scoileanna Ildánacha, Braislí Cruthaitheacha agus sna Comhpháirtíochtaí Cruthaitheachta Óige Áitiúla. Cuirfidh sé ar ár gcumas soláthar níos iomláine a dhéanamh maidir lenár n-uaillmhian chun tacú le hacmhainneacht chruthaitheach daoine óga agus í a chothú laistigh de pobail scoileanna.

Is rud iontach é go bhfuil an tallann atá ag daoine óga á cothú anois tríd an réimse clár cruthaitheach seo. Ba mhaith linn acmhainneacht chruthaitheach a chothú, cuidiú le daoine óga an tsuim atá acu nithe nua a fháil amach a fhorbairt agus iad a spreagadh chun na scileanna atá ag teastáil uatha a fháil d'fhonn a n-uaillmhianta a bhaint amach. Táim ag súil le torthaí na gcomhoibrithe agus na dtionscnamh seo a fheiceáil ag an gcéad Cheiliúradh Náisiúnta do Scoileanna Ildánacha i mí na Samhna.

Dúirt Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: “Tá an Chomhairle Ealaíon dúthrachtach tuilleadh deiseanna a chur ar fáil do leanaí agus daoine óga chun páirt a ghlacadh sna healaíona agus sult a bhaint astu. D'éirigh thar cionn le tionscnamh na Scoileanna Ildánacha chun na mílte daoine óga ar fud na hÉireann a mhealladh lena gcruthaitheacht a fhiosrú, arna dteorú ag saineolas ealaíontóirí agus dreamanna cruthaitheacha eile ina bpobal féin. Tá ríméad orainn go mbeifear ag tacú le 150 scoil eile tríd an tionscnamh i mbliana agus go mbeidh an deis seo ag go leor leanaí agus daoine óga eile chun páirt a ghlacadh sna healaíona ar bhealach thar a bheith follasach agus fiúntach.”

NÓTA CHUIG EAGARTHÓIRÍ

Is féidir liosta de na Scoileanna Ildánacha 2019-2020 a fháil anseo.

Is clár cultúrbhunaithe é Clár Éire Ildánach atá ina thionscnamh uile-Rialtais trína gcuirtear an chruthaitheacht i gcroílár an bheartais phoiblí, agus atá leagtha amach chun folláine aonair, pobal agus an náisiúin a chur chun cinn. Is faoi Cholún 1 - Óige Chruthaitheach, atá tacaíocht á tabhairt do Scoileanna Ildánacha, Braislí Cruthaitheacha agus na Comhpháirtíochtaí Cruthaitheachta Óige Áitiúla. Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo.

Scoileanna Ildánacha ar cheann de phríomhthionscnaimh Chlár Éire Ildánach agus é faoi threoir na Comhairle Ealaíon i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige.

 • Seoladh Scoileanna Ildánach in 2018, agus roghnaíodh 150 scoil le bheith páirteach sa chéad bhabhta (ag tosú ag tús na bliana acadúla 2018/19).
 • Bíonn teacht ag na scoileanna a roghnaítear le bheith páirteach ar Chomhpháirtí Cruthaitheach chun cúnamh a chur ar fáil maidir le plean cruthaitheach a fhorbairt do gach scoil.
 • D'fhéadfadh Comhpháirtithe Cruthaitheacha a bheith ina múinteoirí nó a bheith ó réimse gairmeacha cruthaitheacha a bhaineann leas as an taithí phraiticiúil atá acu sa 'chruthaitheacht' chun freastal ar na riachtanais faoi leith atá ag gach scoil.
 • Leithdháiltear deontas €2000 ar gach scoil chun a bpleananna faoi leith a chur i bhfeidhm.
 • Cuireadh an tionscnamh ar fáil do sciar eile de 150 scoil in 2019.
 • Tá maoiniú iomlán €2.36m á chur ar fáil in 2019 chun tacú leis an tionscnamh.

Tionscnamh píolótach de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna iad na Braislí Cruthaitheacha arna threorú agus i gcomhar leis na hIonaid Oideachais Múinteoirí (ATECI) agus arna mhaoiniú tríd an gCiste Barr Feabhais Scoileanna. Cuimsítear idir 2 agus 5 scoil i mBraisle Cruthaitheach a chomhoibríonn ar thionscadal nuálach faoi na healaíona agus foghlaim chruthaitheach a leagan amach, a chur i bhfeidhm, a mheas agus a scaipeadh chun tacú leo dul i gleic le fadhb nó dúshlán coitianta arna n-aithint ag an mBraisle sin. Is féidir bunscoileanna amháin, iar-bhunscoileanna amháin nó meascán de bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna a chuimsiú i mBraisle.

 • Cuireadh tús leis an tionscnamh Braislí Cruthaitheacha sa bhliain acadúil 2018-19 inar bunaíodh 23 bhraisle a chuimsigh 71 scoil ar fud na tíre.
 • Bunófar 21 Braisle Cruthaitheacha sa bhliain acadúil 2019-20, d'fhéadfadh suas le cúig scoil a bheith I ngach ceann, agus d'fhéadfadh 77 scoil a bheith i gceist.

Comhpháirtíochtaí Cruthaitheachta Óige Áitiúla

Tá trí LCYP le bunú ar bhonn píolótach i ndiaidh próisis iarratais:

 • Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fhailí
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir

Is líonraí atá sna Comhpháirtíochtaí seo chun eolas a roinnt, agus comhoibriú a dhéanamh idir soláthraithe seirbhísí áitiúla cruthaitheachta óige le gur féidir úsáid níos fearr a bhaint as acmhainní, cleachtais agus tionscnaimh i gceantar ETB. Is é an fheidhm a bheidh leis na comhpháirtíochtaí nua seo ná a bheith ina ngníomhairí athraithe ina bpobal féin, chun bealaí nua oibre a aimsiú agus tacú le hoideachas cruthaitheach agus cultúir na mílte leanaí agus daoine óga.