31 Bealtaine, 2019 - Forálacha nua á bhfógairt ag an Aire McHugh a chuideoidh le daltaí Ardteistiméireachta a bhfaigheann dlúthghaol leo bás le linn thréimhse na scrúduithe

De réir na scéime píolótaí seo beidh deis ag daltaí a bhfuil dlúthghaol caillte acu páipéar malartach de chuid na hArdteisiméireachta a dhéanamh i Mí Iúil.

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh, T.D, inniu (Dé hAoine 31 Bealtaine) fóralacha nua a cheadaíonn do dhaltaí Ardteistiméireachta a bhfuil dlúthghaol caillte acu le linn na scrúduithe stáit i Mí an Mheithimh páipéir mhalartacha a dhéanamh i Mí Iúil.

Faoin gcur chuige nua cuirfear scrúduithe speisialta eile ar fáil do dhaltaí a bhfuil dlúthghaol caillte acu, más gá.

Tá an cinneadh glactha ag an Aire McHugh tar éis dó athbhreithniú a iarraidh i mí Eanáir ar an gcaoi a dtugtar tacaíocht do dhaltaí i ndiaidh bhás garbhaill teaghlaigh le linn na scrúduithe stáit.

Scrúdaigh Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) scéim na Socruithe Réasúnta sna Scrúduithe Teastais (RACE) a sholáthraíonn cuidiú d'iarrthóirí le riachtanais speisialta i scrúduithe stáit. Tá na bearta eatramhacha á bhfógairt inniu ar bhonn píolótach agus is feabhsú tábhachtach iad ar na forálacha reatha.

Dúirt an tAire McHugh: “D'iarr mé athbhreithniú ar an gceist seo tar éis éisteacht le hagallamh láidir Rhona Butler le Ryan Tubridy cúpla mí ó shin. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Rhona arís as an gceist seo a léiriú agus as a chur in iúl an dóigh ar cheart dúinn aire a thabhairt do dhaltaí a d'fhulaing caillteanas agus tacú leo.

“Is rud an-trom é bás duine muinteartha do dhuine óg ar bith, ach beidh sé níos measa má tharlaíonn sé le linn scrúduithe.

“Tá ról an-tábhachtach ag an Ardteistiméireacht inár gcóras oideachais agus inár muintir óg a chur chun tosaigh. Tá sé de dhualgas orainn bearta réasúnta a dhéanamh chun tacú le daoine óga atá ag fulaingt caillteanais ag am chomh tábhachtach sin dóibh. Tá súil agam go rachaidh an tionscnamh nua bealach beag chun an t-ualach agus an strus a bhaineann le méala a mhaolú agus chun spás a thabhairt do dhaltaí chun díriú ar a dteaghlach.”

Nuair a bhíothas ag déanamh athbhreithnithe ar an soláthar a dhéantar do dhaltaí a bhfuil tráma agus dúlagar ag baint leo tráth na scrúdaithe, mheas CSS gur cheart go mbeadh soláthar ann dóibh siúd a bheadh as láthair ó chuid dá scrúduithe tar éis bás dlúthghaolta ag tráth na scrúduithe.

Is iad seo a leanas príomhshonraí na scéime píolótaí do 2019, bunaithe ar na moltaí:

:: Ceadófar d'iarrthóirí na hArdteistiméireachta agus na hArdteistiméireachta Feidhmí (LCA) atá as láthair ó chuid dá gcuid scrúduithe mar gheall ar bhás dlúthghaoil ​​ag am na scrúduithe páipéar malartach a dhéanamh sna hábhair sin go luath i mí Iúil.

:: Ligfidh an scéim do dhaltaí a bheith as láthair ó scrúduithe ar feadh tréimhse trí lá le linn amchlár scrúdaithe stáit scríofa mhí an Mheithimh.

:: Tosóidh an tréimhse trí lá ó dháta báis dlúthghaoil ​​go dtí an lá tar éis na sochraide agus an lá sin san áireamh. Ní gá go mbeadh na trí lá seo i ndiaidh a chéile.

:: Tá sé mar aidhm ag an tréimhse trí lá ligean do na hiarrthóirí a bhfuil duine muinteartha leo i ndiaidh bás a fháil am saor a bheith acu ó scrúduithe na hArdteistiméireachta chun ullmhú don tsochraid agus chun freastal uirthi.

:: Beidh na bearta i bhfeidhm i gcásanna ina dtarlaíonn bás an dlúth​​ghaoil ​​le linn thréimhse na scrúduithe, nó sa dá lá roimh na scrúduithe ag tosú an 5 Meitheamh.

:: Is é an sainmhíniú ar dhlúthghaol de réir na scéime ná athair, leasathair, máthair, leasmháthair, caomhnóir dlíthiúil, deartháir, leasdeartháir, leathdheartháir, deirfiúr, leasdeirfiúr, leathdheirfiúr, seanathair nó seanmháthair. 

:: Beidh foráil sa scéim freisin do bhás mic nó iníne, mná céile nó fir chéile nó páirtnéara shibhialta iarrthóra san Ardteistiméireacht.

:: Beidh na scrúduithe seo le déanamh thar thréimse cúig lá - Luan 8 Iúil - Aoine 12 Iúil, 2019. Is i mBaile Átha Luain a bheidh an t-aonad scrúduithe i mbliana.

:: Tá an scéim á tabhairt isteach ar bhonn eatramhach agus píolótach. Déanfar athbhreithniú uirthi i ndiaidh Ardteistiméireacht na bliana 2019.

:: Ní féidir le dalta atá ag fulaingt mar gheall ar bhás dlúthghaoil agus ar mian leis nó léi scrúduithe ar leith a dhéanamh le linn shuíonna eile mhí Iúil na scrúduithe céanna a shuí le linn shuíonna bunaidh an Mheithimh.

:: Beidh na torthaí ó scrúduithe malartacha na hArdteistiméireachta ar fáil ag an am céanna le príomhthorthaí na scrúduithe, an 13 Lúnasa in 2019.

:: Leanfaidh CSS den tacaíocht chéanna a chur ar fáil d'iarrthóirí a bhfuil tráma agus dúlagar orthu le linn a gcuid scrúduithe mar a bhí sna blianta roimhe seo (féach nótaí).

CRÍOCH

Nótaí chuig Eagarthóirí

Scéim RACE a thugtar ar Scéim na Socruithe Réasúnta sna Scrúduithe Teastais i Scéim Choimisiún an Stáit.

Oibríonn Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) an scéim RACE chun freastal ar iarrthóirí a bhíonn ag fulaingt mar gheall ar bhás dlúthghaoil, ar bhreoiteacht nó tráma eile díreach roimh nó le linn na scrúduithe.

Gach bliain, déantar socruithe chun freastal ar réimse leathan d’éigeandáil. Áirítear leo sin ná athruithe ar an tráthchlár scrúdaithe caighdeánach agus suíonna speisialta in ionaid mar ospidéil.

Go dtí seo, bhí an réimse de bhearta a bhí ar fáil chun tacú le daltaí a bhfuair gharbhall teaghlaigh dá gcuid bás teoranta agus d’fhéadfadh daltaí a bheith ag freastal ar shochraid a nduine grámhar tar éis dóibh scrúdú a dhéanamh roimh ré nó filleadh ón tsochraid chun scrúdú a dhéanamh ina dhiaidh sin. 

De réir na socruithe seo, a leanfaidh ag feidhmiú i gcomhar leis na socruithe nua, is féidir le CSS suí luath nó mall de scrúdú a eagrú ionas gur féidir le dalta freastal ar shochraid garbhaill teaghlaigh ar dháta sceidealaithe an scrúdaithe.

Is féidir le CSS socrú a dhéanamh freisin go ndéanfaidh siad a gcuid scrúduithe in ionad scrúduithe speisialta níos lú agus go gcuirfidh siad sosanna faoi fheitheoireacht ar fáil dóibh le linn a gcuid scrúduithe. Is féidir le feitheoirí scrúduithe cead a thabhairt d'iarrthóirí leigheas, bia nó deochanna a thabhairt isteach san ionad scrúdaithe nuair a bhíonn gá leis sin ar chúiseanna leighis. Is féidir le feitheoir cead a thabhairt d'iarrthóir a bheith ag gluaiseacht laistigh den ionad scrúdaithe freisin.

Ar mhaithe le cothromas idir-iarrthóirí agus sláine na scrúduithe stáit, caithfidh údaráis na scoile feitheoireacht a dhéanamh ar iarrthóirí a gceadaíonn CSS athrú amchláir dóibh lena áirithiú nach raibh rochtain acu ar ábhar na scrúdpháipéar roimhe. Is féidir le ball d’fhoireann na scoile an t-iarrthóir a chomóradh chuig an tsochraid chun sláine phróiseas an scrúdaithe a choinneáil. Dá réir sin níorbh fhéidir go dtí seo athrú a chur i bhfeidhm ar an gclár ama ach amháin ar an lá atá sceidealaithe don scrúdú áirithe sin.

Tarlóidh comhairliúchán le páirtithe leasmhara linn an athbhreithnithe ar an scéim fheabhsaithe a fógraíodh inniu. Bainfidh an comhairliúchán le cur i bhfeidhm na bhfeabhsúchán ar an tsamhail RACE maidir le daltaí Ardteistiméireachta agus LCA arbh éigean dóibh a bheith as láthair ó scrúdú mar gheall ar chritéir eile atá le sainmhíniú, tinneas go príomha.

Déanfaidh CSS teagmháil le scoileanna níos moille inniu leis na sonraí iomláine faoin dóigh a n-oibreoidh an scéim i mbliana.